Lubaczów
Poniedziałek, 28 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
12-11-2019
Zaproszenie do składania oferty cenowej na: Dostawę i montaż urządzenia do ćwiczeń do STREET WORKOUTU przy ul. Słowackiego w Lubaczowie.
12-11-2019

Lubaczów, 12.11.2019 r.


 Zaproszenie
do składania oferty cenowej


    Zgodnie z § 10 załącznika nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa Nr 109/2014 z dnia 12 maja 2014 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.

z a p r a s z a m

do składania ofert na: Dostawę i montaż urządzenia do ćwiczeń do STREET WORKOUTU  przy ul. Słowackiego w Lubaczowie.
   
1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Miejska Lubaczów, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń do STREET WORKOUTU  przy ul. Słowackiego w Lubaczowie.
Zestaw treningowy służący do ćwiczeń z masą własnego ciała. Wykonany z elementów stalowych pokrytych podwójną warstwą lakieru proszkowego.
Elementy:
Drążek Ø33,7 mm – dł. 1,2 – 2,0 m - 9
Drabinka pozioma długa - 1
Drabinka pionowa- 1
Słup rurowy Ø42,4 mm - 1
Ławka skośna z drabinką - 1
Poręcz wysoka - 3
Drążek „żmijka” - 1
Lina do wspinania - 1
Dane techniczne:
Wymiary urządzeń:  7,2 x 7,2 x 3,6 m
Strefa bezpieczeństwa:  10,2 x 10,2 m (104,04 m2)
HIC max:  2,5 m
Kolory:  RAL 1037 - żółty (słupy)  RAL 9011 – czarny (drążki, drabinki)
Waga urządzeń:  666 kg
Śruby łączące:  M10, klasa min. 5.8
Kotwy:  M12 x 140 – kotwy pierścieniowe
Średnica fundamentu  :35 cm
Wysokość fundamentu:  min. 70 cm
Klasa betonu:  min. C20/25 (dawne B25)
Słupy:  profil stalowy 100x100x3 mm
Drążki, poręcze:  rury stalowe, ścianka min. 3 mm   


Nawierzchnia bezpieczna – inwestor wykona niewichrzenie bezpieczną we własnym zakresie

3. Termin wykonania prac:
Termin wykonania zamówienia do 30.12.2019 r.

4. Termin Płatności
Termin płatności do 14 dni od daty wpływu faktury .


5.  Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

Wszystkie zamontowane urządzenia rekreacyjne muszą posiadać komplet niezbędnych certyfikatów i atestów uprawniających je do ogólnego stosowania oraz instrukcje konserwacji i użytkowania.
Urządzenia do ćwiczeń należy posadowić na stopach fundamentowych zgodnych z dokumentacja rysunkową.

6. Kod CPV:
37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

7. Warunki udziału w postępowaniu :
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.    Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2.    Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3.    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie - Załącznik nr 2
    Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

8. Kryteria oceny oferty cenowej.

Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
•    oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
•    oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
•    wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego,
Zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najkorzystniejsze cenę realizacji zamówienia.

8.1. Kryterium – Cena; waga – 100%
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert: Wykonawca który złożył ofertę najkorzystniejszą cenowo otrzyma 100 pkt. pozostałym Wykonawcom zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:
Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100*waga gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof- cena oferty badanej nieodrzuconej,
Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie oferty należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić.
Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

9. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę cenową należy złożyć do 19.11.2019 r. do godz. 15.00

•    pocztą elektroniczną na adres e-mail: inwestycje@um.lubaczow.pl,
•    Osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miejski w Lubaczowie ul. Rynek 26 z dopiskiem: „Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń do STREET WORKOUTU  przy ul. Słowackiego w Lubaczowie”
•    W przypadku złożenia oferty cenowej elektronicznie lub faksem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do złożenia oferty w terminie do 3 dni od daty wezwania w formie pisemnej.
•    Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie.

10. Do oferty należy dołączyć:
•    ofertę cenową
•    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


11. Informacja na temat zakresu wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
•    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
•    posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
•    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
•    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

12. Warunki zmiany umowy:
Zamawiający przewiduje zmiany w przyszłej umowie w następujących przypadkach:
Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.Załączniki:

1.    Oferta cenowa - załącznik nr 1
2.    Oświadczenie – załącznik nr 2

/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt

Dokument w formacie ZIPZałączniki do pobrania w wersji spakowanej zip
Dokument w formacie ZIPInformacja z otwarcia ofert
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-11-12
Ostatnia modyfikacja: , 2019-11-20


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra