Lubaczów
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
02-12-2019
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn.„Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Lubaczowie”
02-12-2019

RIR.III.271.9.2019                                                                                     Lubaczów, dnia 02.12.2019 r.INFORMACJA
Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: RIR.III.271.9.2019
Nazwa zadania: „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Lubaczowie”

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:
część I:  414 279,34 zł brutto
część II: 322 093,63 zł brutto


Gmina Miejska Lubaczów informuje, że w dniu 02.12.2019 r. o godzinie 12:15 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

Część I

Nr oferty

Data wpływu

Godz. wpływu

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Okres gwarancji

Cz. I

1

02.12.2019

9:20

 

Zakład Usług Elektroenergetycznych „METEOR”

Witold Lachowski

ul. Kasztanowa 16

37-600 Lubaczów

 

359 869,08 zł

60 miesięcy

 

2

 

 

02.12.2019

 

 

11:45

Zakład Instalacji Elektrycznych

Piotr Magoń

ul. Wyszyńskiego 49

37-600 Lubaczów

333 808,06 zł

 

60 miesięcy

 

 

Część II

Nr oferty

Data wpływu

Godz. wpływu

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Okres gwarancji

Cz. II

1

02.12.2019

9:20

 

Zakład Usług Elektroenergetycznych „METEOR”

Witold Lachowski

ul. Kasztanowa 16

37-600 Lubaczów

 

218 711,87 zł

60 miesięcy

 

2

 

 

02.12.2019

 

 

11:45

Zakład Instalacji Elektrycznych

Piotr Magoń

ul. Wyszyńskiego 49

37-600 Lubaczów

228 110,88 zł

 

60 miesięcy

 

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

     

  z up. Burmistrza

 Janusz Waldemar Zubrzycki

ZASTĘPCA BURMISTRZA

wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-12-02
Ostatnia modyfikacja: , 2019-12-02


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra