Lubaczów
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
04-12-2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa zadania: „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Lubaczowie”
04-12-2019

RIR.III.271.9.2019                                  
Lubaczów, dnia 04.12.2019 r.ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: RIR.III.271.9.2019   
Nazwa zadania: „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Lubaczowie”

1.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia Wykonawcę:

Część I
Zakład Instalacji Elektrycznych
Piotr Magoń
ul. Wyszyńskiego 49
37-600 Lubaczów

Część II
Zakład Usług Elektroenergetycznych
„METEOR” Witold Lachowski
ul. Kasztanowa 16
37-600 Lubaczów


Uzasadnienie wyboru: Oferty spełniają wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ i nie podlegają odrzuceniu.
Oferta dla części I, złożona została na kwotę 333 808,06 zł i otrzymały łączną najwyższą liczbę punktów: 100.
Oferta dla części II, złożona została na kwotę 218 711,87 zł i otrzymały łączną najwyższą liczbę punktów: 100.
Podstawą  prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
W prowadzonym postepowaniu złożono następujące oferty:

Część I

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Pkt. w kryt. cena

Pkt. w kryt. okres gwarancji

Łączna punktacja

Cz. I

1

Zakład Usług Elektroenergetycznych „METEOR”

Witold Lachowski

ul. Kasztanowa 16

37-600 Lubaczów

 

359 869,08 zł

55,65 pkt

40 pkt

95,65 pkt

5 lat

 

 

2

Zakład Instalacji Elektrycznych

Piotr Magoń

ul. Wyszyńskiego 49

37-600 Lubaczów

333 808,06 zł

60 pkt

40 pkt

100 pkt

5 lat

 

 

Część II

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Pkt. w kryt. cena

Pkt. w kryt. okres gwarancji

Łączna punktacja

Cz. II

1

Zakład Usług Elektroenergetycznych „METEOR”

Witold Lachowski

ul. Kasztanowa 16

37-600 Lubaczów

218 711,87 zł

60 pkt

40 pkt

100 pkt

5 lat

 

 

2

Zakład Instalacji Elektrycznych

Piotr Magoń

ul. Wyszyńskiego 49

37-600 Lubaczów

228 110,88 zł

57,53 pkt

40 pkt

97,53 pkt

5 lat

 

2.    Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2, że w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców, oraz na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 nie odrzucono żadnej z ofert.
3.    Zamawiający informuje, że termin określony zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcy przysługuje odwołanie – art. 180 ust. 2 ustawy.

/-/
Burmistrz Miasta Lubaczówa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-12-04
Ostatnia modyfikacja: , 2019-12-04


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra