Lubaczów
Środa, 8 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Przetargi inwestycyjne drukuj
16-12-2019
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn.Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do
16-12-2019

RIR.III.271.8.2019                                                                               
 Lubaczów, dnia 16.12.2019 r.INFORMACJA
Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: RIR.III.271.8.2019
Nazwa zadania: Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 1 300 000,00 zł (brutto)

Gmina Miejska Lubaczów informuje, że w dniu 16.12.2019 r. o godzinie 12:15 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następującą ofertę:

Nr oferty

Data wpływu

Godz. wpływu

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium oceny ofert

Cena (brutto)

Kryterium oceny ofert

Termin płatności

1

13.12.2019 r.

14:12

PGE Obrót S.A.

ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

PGE Obrót  S.A.

Oddział z siedzibą w Zamościu,
ul. Koźmiana 1

22-400 Zamość

1 115 760,68 zł

30 dni

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-12-16
Ostatnia modyfikacja: , 2019-12-16


Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra