Lubaczów
Środa, 8 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Przetargi inwestycyjne drukuj
09-01-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych
09-01-2020

 


RIR.III.271.1.2020                                                                                                          

                                                                                                                        Lubaczów, dnia 09.01.2020 r.

 

 

                           OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałychDziałając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z dnia 27.09.2019 r.) Gmina Miejska Lubaczów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Miejska Lubaczów

(siedziba: Urząd Miejski w Lubaczowie)

ul. Rynek 26

37-600 Lubaczów

www.lubaczow.pl

poczta@um.lubaczow.pl

zamowienia@um.lubaczow.pl

godz. urzędowania: 7.30 - 15.30

tel.: 16 632 80 10, fax: 16 632 11 91

 

Skrzynka podawcza ePUAP:         /nu5a8dv89f/SkrytkaESP

 
2) Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych


3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.lubaczow.pl


4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1.            Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Lubaczowa, zbieranych przez nich zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów- zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.


2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) odbiór od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, każdą zebraną ilość odpadów komunalnych:

a)  niesegregowanych  (zmieszanych) odpadów komunalnych  (200301) zgromadzonych w pojemnikach lub workach,

b) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach  lub w workach, obejmujących:

- papier (150101, 200101),

- szkło (150107, 200102),

- tworzywa    sztuczne    (150102,    200139),    metal    (150104,    200140), wielomateriałowe   

- bioodpady stanowiące odpady komunalne (kod 20 01 08, 20 02 01)

- żużle  i popioły (20 01 99)

c) odpadów   komunalnych   gromadzonych   w   sposób   selektywny,   nie   wymagających specjalnych pojemników do ich zbierania, obejmujących:

- meble i inne odpady wielkogabarytowe (200307);

- zużyte opony (160103);

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny( 20 01 35, 200136*) bez względu na jego stan i kompletność,

d) Zebrane w pojemnikach usytuowanych na terenie miasta Lubaczowa następujące rodzaje odpadów: papier i tektura, szkło oraz metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

e) Zebrane w pojemnikach usytuowanych w wybranych aptekach leki po terminie ważności oraz niewykorzystane leki (nie dotyczy lekarstw z działalności),

f) Zebrane w pojemnikach usytuowanych w szkołach i obiektach publicznych zużyte baterie i akumulatory, inne niż przemysłowe i samochodowe,

g) Zebrane w Punkcie Selektywnego Zbierania Opadów Komunalnych:

- przeterminowane leki,

- chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- odpady z papieru,

- odpady ze szkła,

- odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe,

- zużyte opony,

- odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone,

- odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe.

h) Odpady z koszy ulicznych

i) Odpady z koszy na odchody zwierzęce typu „Saba”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

3) Zagospodarowanie odbieranych odpadów komunalnych w sposób uwzględniający poniższe warunki:

a) w ramach zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przetwarzania odpadów komunalnych w instalacjach. Podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacje komunalne do których będzie przekazywał odpady. Wykonawca  jeden raz na miesiąc przedłoży Zamawiającemu (wraz z fakturą za wykonaną usługę) kartę przekazania odpadów,

b) w przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych innych niż wyżej wymienione oraz innych niż odpady papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych,  w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe i odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w ramach zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do ich przekazania do odzysku, a w razie braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 nr 701  ze zm.). Wykonawca raz na rok przedłoży Zamawiającemu karty przekazania odpadów,

c) w przypadku zbieranych w sposób selektywny odpadów papieru w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury, odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła, odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych, oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest przekazać je do odzysku zgodnie z zapisami art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 nr 701  ze zm.) Wykonawca  jeden raz na miesiąc przedłoży Zamawiającemu (wraz z fakturą za wykonaną usługę) dokument potwierdzający przekazanie odpadów do instalacji komunalnych,

4) W zakres zamówienia wchodzi również powiadomienie Zamawiającego o niedopełnieniu przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Zamawiającego oraz właściciela nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest również do powiadomienia Zamawiającego o sytuacji, gdy ilość odpadów dla danej nieruchomości zamieszkałej, znacząco przekracza średnie ilości odpadów dla nieruchomości zamieszkałej, co może wskazywać na zamieszkiwanie przez większą liczbę osób niż wskazana w deklaracji, lub też gdy zachodzi podejrzenie, że odpady oddawane jako komunalne mogą pochodzić z prowadzonej działalności gospodarczej. Zawiadomienie Zamawiającego należy dokonać w formie pisemnej lub elektronicznej (faksem lub drogą elektroniczną). Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację - w formie fotografii nieruchomości, odpadów i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia.

5) Zabrania się jednoczesnego odbierania odpadów zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych oraz odpadów zmieszanych z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pojazdy do odbioru odpadów zmieszanych należące do Wykonawcy odbierający odpady z nieruchomości zamieszkałych w oparciu o przedmiotowe zamówienie, warunkowo mogą odebrać odpady zmieszane na podstawie odrębnych umów, po zakończeniu odbioru od nieruchomości zamieszkałych i zważeniu na wadze oraz wygenerowaniu odrębnych kart przekazania odpadu komunalnego dla odrębnych podmiotów.

6) Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu pisemnych sprawozdań w  terminie 7 dni  po każdym odbiorze odpadów na terenie gminy zawierających następujące informacje:

- wykaz nieruchomości, gdzie nie jest prowadzona segregacja odpadów, mimo obowiązku deklaracji jej prowadzenia (każdorazowa nieprawidłowość winna być udokumentowana fotograficznie),

- wykaz nieruchomości, gdzie nie było możliwości dojazdu w czasie odbioru odpadów,

- wykaz nieruchomości, gdzie odpady są wystawione, mimo niefigurowania nieruchomości w wykazie nieruchomości objętych odbiorem odpadów,

- wykaz nieruchomości gdzie nie były wystawione odpady, podczas odbioru, mimo niefigurowania nieruchomości w wykazie nieruchomości objętych odbiorem odpadów,

7) Wykonawca zobowiązany jest do zbierania każdego rodzaju odpadów odrębnie. Zabronione jest mieszanie odpadów – równoczesne zbieranie różnych rodzajów odpadów tym samym pojazdem za wyjątkiem odbioru odpadów zbieranych w różnokolorowych workach o ustalonych kolorach, umożliwiających łatwy rozdział zebranych odpadów na poszczególne rodzaje oraz odpadów opakowaniowych z metali, odpadów tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych, oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych dopuszczonych do zbierania łącznie w pojemnikach.

8) Wykonawca będzie zobowiązany do ważenia odebranych i zebranych odpadów komunalnych na wadze w następujący sposób:

a) przed każdym przystąpieniem do odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Lubaczowa powiadomi pracownika Zamawiającego w celu zważenia pojazdów (waga netto),

b) po zakończeniu odbierania odpadów zawiadomi pracownika Zamawiającego w celu zważenia pojazdów (waga brutto),   

c) sporządzi i przedłoży Zamawiającemu wraz z fakturą raporty wagowe zawierające wyszczególnienie miejsc odbioru odpadów oraz ilości i rodzaju odebranych odpadów (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją odpadów),

9) Wszystkie pojazdy wykorzystywane podczas świadczenia usługi muszą być wyposażone w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postojów umożliwiający weryfikację tych danych oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, który będzie umożliwiał weryfikacje tych danych.

10) Wykonawca przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest zapewnić w siedzibie Zamawiającego na 1 stanowisku komputerowym dostęp do systemu/portalu internetowego, umożliwiającego na bieżąco monitoring pracy pojazdów Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości pracy systemu monitorującego oraz do archiwizowania na swoim serwerze wszystkich zarejestrowanych przez urządzenia pokładowe danych przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy i zapewnienia wglądu w te dane przez Zamawiającego.  

11) Wykonawca zobowiązany jest do spełniania wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  11 stycznia  2013 r.  w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz.122). Zamawiający wymaga, aby każdy pojazd do odbierania odpadów był wyposażony w aparat fotograficzny. Należy zapewnić, aby pojazdy te utrzymane były we właściwym stanie technicznym    i   sanitarnym.    Pojazdy   i    urządzenia    muszą   być   zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu. Pojazdy i urządzenia będące w posiadaniu Wykonawcy muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim, nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Pojazdy muszą na koniec dnia roboczego być opróżnione z odpadów i być zaparkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej.

12) Wykonawca  zobowiązany jest - w zakresie  standardów sanitarnych  -  realizować zamówienie z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.), rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009 r., Nr 104 poz. 868), oraz aktualnego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.

13) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań rocznych o jakich mowa w art. 9 n ustawy o utrzymaniu czystości   i  porządku   w   gminach.

14) W celu  umożliwienia  sporządzenia  przez Zamawiającego  rocznego sprawozdania  z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wykonawca zobowiązany będzie przekazać  Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca   zobowiązany   będzie   również   do   przedkładania   Zamawiającemu   innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeśli w trakcie realizacji zamówienia    na    Zamawiającego    nałożony   zostanie    obowiązek   sporządzania    innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca a nie Zamawiający.

15) Wybrany Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przygotowania   i  przedstawienia  do zatwierdzenia Zamawiającemu projekt harmonogramu wywozu odpadów, nie zwłocznie po podpisaniu umowy. Wykonawca   zobowiązany   będzie   do   dystrybucji   harmonogramów   wśród   właścicieli nieruchomości  w ciągu  7  dni  od   ich  zatwierdzenia  przez Zamawiającego.  Wykonawca zobowiązany   będzie   również   do   dystrybucji   wśród   właścicieli   nieruchomości   innych dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami, o ile nie będą one wymagały potwierdzenia odbioru.

16) Każdorazowa zmiana harmonogramu wywozu odpadów będzie wymagała akceptacji ze strony Zamawiającego. Sporządzenie i dostarczenie zmienionego harmonogramu będzie należało do Wykonawcy

17) Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia i uzgodnienia z Zamawiającym (miejsca, punktu na terenie gminy) w którym mieszkańcy gminy będą mogli nabyć pojemnik na odpady zmieszane lub pobrać worki na odpady segregowane ewentualnie wnieść uwagi i skargi na świadczone usługi z zakresu odbioru i zbierania odpadów. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości będzie zainteresowany udostępnieniem pojemnika lub worka do gromadzenia odpadów zmieszanych przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do udostępnienia właścicielowi takiego pojemnika lub worka za odrębnym wynagrodzeniem. Szczegółowe dane dotyczące liczby budynków, liczby miejsc do gromadzenia odpadów (altanki, miejsca ustawienia pojemników), na podstawie danych wskazanych w Załączniku 12 do SIWZ

18) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy, w formie pisemnej (faksem lub maiłem), wykaz nieruchomości i zmianach w liczbie osób zamieszkałych i lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów - w tym nieruchomości nowo powstałych - w ciągu 5 dni od daty złożenia deklaracji.   Wykonawca   zaoferuje   i   dostarczy   pojemniki, worki   właścicielom   nowo powstałych nieruchomości, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

19) Zgłoszone uwagi czy skargi właścicieli nieruchomości Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzeć w ciągu 24h.

20) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

a) zapoznania się z wymaganiami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia;

b) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa i umową;

c) przestrzegania określonych w SIWZ oraz w harmonogramach terminów dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia;

d) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia;

e) usunięcia ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy (uszkodzenia dróg, podjazdów, chodników, ogrodzeń, znaków drogowych itp.);

f) dostarczenia na koszt Wykonawcy nowych pojemników właścicielom nieruchomości, jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie z winy Wykonawcy do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników na odpady komunalne;

g) zbierania odpadów komunalnych leżących obok pojemników jeśli będzie to wynikiem działania Wykonawcy;

h) utrzymywania w należytym stanie i porządku miejsc opróżniania pojemników i załadunku worków w trakcie realizacji usług odbioru odpadów, również w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

i) utrzymywania w ciągłej czystości jezdni i dojazdów do posesji w czasie realizacji usług odbioru i transportu odpadów;

j) odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości, z których są odbierane odpady komunalne, tj. posesji indywidualnych będzie znacznie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp.; w takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy;

k) przekazania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w szczególności w zakresie dotyczącym bazy magazynowo- transportowej oraz pojazdów i urządzeń wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia;

l) umożliwienia wstępu na teren bazy transportowej przedstawicielom Zamawiającego upoważnionych do kontroli realizacji ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

m) zapewnienia  przez cały okres  realizacji  przedmiotu  zamówienia  dostatecznej  ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia, w ilości minimum jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie;

n) użytkowania pojazdów specjalistycznych dla tego typu usług; pojazdy te winny być we właściwym stanie technicznym i oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na  nich nazwy firmy i numeru telefonu przedsiębiorcy;

o) zabezpieczenia  przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę a także przed wydzielaniem nieprzyjemnego zapachu;

21) Integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w zakresie opisu przedmiotu stanowią w szczególności obowiązująca uchwała  w sprawie  uchwalenia  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów,

3. Sposób odbierania odpadów komunalnych:

1) Odpady    komunalne    segregowane    i    niesegregowane  powinny  być  zbierane  w  systemie  indywidualnym „u źródła" w pojemnikach:

a) kosze uliczne o pojemności minimalnej 30 litrów,

b) pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego na odpady zmieszane o pojemności od 60 do 1100 litrów

c) kontenery o pojemności od 5m3 do 10m3,

d) pojemniki do selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej i w miejscach publicznych o pojemności od 120 l do 2500 l,

e) worki z tworzywa sztucznego oraz worki biodegradowalne o pojemności 60, 80 i 120 litrów,

f) pojemniki przeznaczone na odpady budowlano-remontowe,

g) pojemniki specjalistyczne o różnej objętości np. na: przeterminowane leki, zużyte baterie,

Worki i pojemniki powinny być oznaczone nadrukiem jakie odpady należy w nich gromadzić oraz winny posiadać następującą kolorystykę:

h) NIEBIESKI z napisem „PAPIER” - z przeznaczeniem na papier,

i) ŻÓŁTY z napisem "TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, OPAKOWANIA METALOWE" - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania  wielomateriałowe i metal,

j) ZIELONY z napisem "SZKŁO" - z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane bezbarwne oraz kolorowe,

k) BRĄZOWY z napisem "BIOODPADY" - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone,

l) CZARNY z napisem „ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE" - z przeznaczeniem na odpady zmieszane. Intensywność  zabarwienia  (przeźroczystość)  worka  powinna pozwalać  na  ocenę  zawartości worka.

4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

1) Wykonawca  powinien dysponować odpowiednim miejscem, zlokalizowanym na terenie miasta Lubaczowa, gdzie Wykonawca będzie od dnia 02 marca 2020 r. prowadzić Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W przypadku braku takiego miejsca winien wyposażyć  od dnia 02 marca 2020 r.  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zorganizowany przez Zamawiającego we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji oraz przekazywać odebrane z PSZOK odpady komunalnych do odpowiednich instalacji zagospodarowania odpadów,

2) Wykonawca na czas trwania umowy wyposaży punkt w odpowiednie pojemniki, kontenery, bądź boksy do gromadzenia wyselekcjonowanych frakcji odpadów, adekwatnie do ilości i rodzajów przyjmowanych odpadów oraz odpowiednio zabezpieczy miejsca składowania poszczególnych frakcji w celu zapobiegnięcia ich zmieszaniu bądź  zanieczyszczeniu terenu punktu.

5. Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów komunalnych w jednym roku na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów, przyjęto biorąc pod uwagę ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych w roku 2018, przy czym w okresie 8 miesięcy 2020r. obowiązywania umowy:


 

Ilość ton

 

Odpady

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

RAZEM

Zmieszane

164

159

164

159

164

164

159

164

1297

Tworzywa sztuczne

10

11

12

12

13

13

12

12

95

Bioodpady

2

3

4

5

6

6

6

6

38

Szkło

18

17

18

17

18

18

17

18

141

Wielkogabarytowe

5

4

5

4

5

5

4

5

37

Elektrośmieci

1

1

1

1

1

1

1

1

8

makulatura

25

24

25

24

25

25

24

25

197

opony

6

6

6

6

6

6

6

6

48

RAZEM:

1861

Powyższe szacunkowe ilości zostały określone w oparciu o przesłane przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów.

6. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot:

90500000-2 Usługi związane z odpadami

Dodatkowe przedmioty:

90511000-2 - usługi wywozu odpadów

90512000-9 - usługi transportu odpadów

90513100-7 - usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90500000-2 Usługi związane z odpadami komunalnymi

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów

90511300-3 Usługi zbierania śmieci

90533000-2 Usługi gospodarki odpadami

34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8. Wymagania określone w art. 29 ust. 3a Pzp

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania następujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: pracowników zaangażowanych bezpośrednio przy odbiorze i zagospodarowaniu odpadów tj.: pracowników zajmujących się odbiorem odpadów, kierowców samochodów odbierających odpady, innych osób wykonujących wszelkie czynności związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów w okresie realizacji umowy.

Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, uprawnienia zamawiającego  w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę powyższych wymagań z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

9.  Zamawiający  przewiduje możliwości udzielenia zamówień powtarzających się w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp do wysokości  50 % wartości zamówienia podstawowego i w terminie dodatkowych 4 miesięcy świadczenia usługi tj. od 01.11.2020 r. do 28.02.2021 r.

5) Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:

http://www.lubaczow.pl/admin/editor/editor/images/spacer.gifod  02.03.2020 r. do 31.10.2020 r.

7) Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

1. O udzielenie zamówienia mogą  się ubiegać wykonawcy, którzy:

    1)  nie podlegają wykluczeniu,

    2)  spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt. 7.2 niniejszego Ogłoszenia tj:

      a/ posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

          ile wynika to z odrębnych przepisów,

      b/ sytuację ekonomiczną lub finansową,

      c/ zdolność techniczną lub zawodową

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)      Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności, tj.:

-                    Wpis do rejestru BDO (bazy danych o odpadach - dawne zezwolenia na transport odpadów)

-                    wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dot. zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

2)                        znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 - Spełnienie warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - formularz JEDZ

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody środowiskowe przez cały okres realizacji umowy na kwotę łączną w wysokości min. 500 000 zł. 

3)      Zdolności technicznej lub zawodowej:

Zdolności technicznej - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca, wykaże się posiadaniem  narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń  technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

a) Dysponowanie bazą magazynowo - transportową spełniającą wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122)

b) Dysponowanie pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie się odpadów, w tym:

- co najmniej 3 pojazdów specjalistycznych przystosowanych do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych,

- co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

- co najmniej 2 pojazdy do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej, z czego:

      A) co najmniej 1 pojazd wyposażony w urządzenia typu HDS,

      B) co najmniej 1 pojazd typu „hakowiec”

c) Dysponowanie odpowiednim miejscem, zlokalizowanym na terenie miasta Lubaczowa, gdzie Wykonawca będzie od dnia 01 marca 2020 r.  prowadzić Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Zdolności zawodowej - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca, wykaże się:

a)          wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odbioru odpadów  komunalnych o łącznej masie co najmniej 2 000 Mg lub od co najmniej 12 000 mieszkańców, przez okres 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług łącznie w jednym zamówieniu lub oddzielnie w maksymalnie dwóch odrębnych zamówieniach.

b)      wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odbioru odpadów opakowaniowych (papier, szkło, tworzywa sztuczne) o łącznej masie co najmniej 400 Mg z terenu jednej gminy o wielkości do 12 000 mieszkańców, przez okres 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług łącznie w jednym zamówieniu lub oddzielnie w dwóch odrębnych zamówieniach.

c)      wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odbioru odpadów biodegradowalnych o łącznej masie co najmniej 10 Mg z terenu jednej gminy o wielkości do 12 000 mieszkańców, przez okres 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług łącznie w jednym zamówieniu lub oddzielnie w dwóch odrębnych zamówieniach.

3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy Pzp.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z warunków określonych w pkt. 1.2. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt.1.1 winien spełniać każdy z Wykonawców.

5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)      jest niezgodna z ustawą,

2)      jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,

3)      jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

4)      zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5)      została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert ,

6)      zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,

7)      wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium

8)      jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu:

1.                   Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 „uPzp” [tzw. przesłanki wykluczenia obligatoryjne].

2.                   W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp., przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

3.                   Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w  następujących przypadkach – wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy Pzp:

3.1.  W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w  postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację  jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje  zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację  majątku w trybie art. 336 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.);

3.2.  Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego    uczciwość w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego    niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie   wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych

3.3.  Który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym  stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą  z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do   rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania

3.4.  Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia  społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych  środków dowodowych , chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub  składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł  wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

4.                   Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Ocena czy Wykonawca nie podlega Wykluczeniu z przesłanek wskazanych w pkt. 6 zostanie dokonana na podstawie oświadczeń zawartych w JEDZ oraz przedstawionych oświadczeń i dokumentów przez Wykonawcę.

7a) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:

7.1.    Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), stanowiący wstępne potwierdzenie o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca przy pomocy elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD), dostępnego na stronie Urzędu Zamówień Publicznych wypełnia formularz JEDZ. Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieścił  wstępnie przygotowany  formularz JEDZ w formacie xml , stanowiący  załącznik do SIWZ.

Instrukcja wypełnienia dokumentu znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:                            

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf.

W celu wypełnienia JEDZ-a należy:

-     pobrać plik JEDZ-a w formacie xml, ze strony internetowej Zamawiającego

-     zaimportować pobrany plik do eESPD,

-     wypełnić zaimportowany formularz, a następnie postępować zgodnie z instrukcją podaną
w serwisie.

JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawca dołącza do oferty, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę kompresuje do jednego pliku archiwum (ZIP).

Złożenie JEDZ-a wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne ponieważ  nie stanowi jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o środkach usług droga elektroniczną.

7.1.1.         W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, dokument, o którym mowa w pkt. 7.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7.1.2.         W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa także dokumenty dotyczące tych podmiotów, o których mowa w pkt. 7.1 oraz pkt. 7.3.3

7.1.3.         Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7.1.4.         Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 Pzp i art. 24 ust. 5 pkt. 1, pkt 2, pkt. 4 i pkt. 8 Pzp.

7.1.5.         Treść zobowiązania lub innego dokumentu, o którym mowa w pkt. 7.1.4 musi zawierać:

-       zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

-       sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu lub podmiotów przy wykonywaniu zamówienia,

-       zakres i okres udziału innego podmiotu lub podmiotów przy wykonywaniu zamówienia,

-       informacje czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

7.2.    Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

Dokumenty składane po ocenie ofert:

7.3.    Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w postępowaniu.

7.3.1.         W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca, złoży :

a)                       wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych  usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wg wzoru - załącznik do SIWZ, wraz z dowodami określającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami tymi są: referencje, inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie obcej - będą one przeliczane na PLN według średniego kursu w stosunku do danej waluty opublikowanego przez NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokonana odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje wskazane informacje.

7.3.2.         W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca złoży:

a)      dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

7.3.3.         W celu potwierdzenia wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawcy
z udziału w postępowaniu  do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca  złoży:

a)         zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b)         zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c)     odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp;

Uwaga.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej, jeżeli Zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca winien wskazać w JEDZ dane umożliwiające zlokalizowanie stosownych dokumentów. Zamawiający samodzielnie pobierze z tej bazy danych wskazany przez Wykonawcę dokument.

d)    oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

e)     oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

f)     oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

7.4.    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3.3 składa poniżej wskazane dokumenty.

7.4.1.         Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt a 7.3.3 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7.4.2.         Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt b-d 7.3.3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)     nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b)     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.4.3.         Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. 7.6.1 i 7.6.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w pkt. 7.6.1 i 7.6.2 dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

7.4.4.         Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 7.3.3 lit. a), składa dokument, o którym mowa w pkt. 7.6.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w pkt. 7.6.1 dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

7.5.         Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

7.6.         Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, wg treści określonej formularzem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.7.         Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

7.8.         Oświadczenia, o których mowa powyżej dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa powyżej, inne niż wskazane wyżej oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

8.        Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.

8.1.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 7 niniejszego Ogłoszenia. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8.2.    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, to Wykonawcy ci są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika.

8.3.    Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

8.4.    Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

8.5.    Pełnomocnictwo winno być przekazane przez Wykonawcę w formie elektronicznej  oryginalnej lub kopii poświadczonej notarialnie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej oryginalnej (tj. z kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a posiada dla danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), może złożyć kopię pełnomocnictwa, ale notarialnie poświadczoną elektronicznie.

9.       Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

9.1.    Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, w tym również umowa, sporządzone będą w języku polskim.

9.1.    Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePuap oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający  i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (ID postępowania tj.: 2020/S 006-008846

9.2.    Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:  http://www.lubaczow.pl/admin/editor/editor/images/spacer.gif

9.3.    Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany
w pkt 9.3 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu  Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków  komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

http://www.lubaczow.pl/admin/editor/editor/images/spacer.gif

10. Wymagania dotyczące wadium.

10.1.               Wysokość wadium.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 10 000,00 PLN, słownie: dziesięć  tysięcy złotych.

10.2.               Forma wadium.

1)         Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 Pzp.

2)         W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:

a)         Wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ poręczenia, gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

b)    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

c)     kwotę gwarancji/poręczenia,

d)     termin ważności gwarancji/poręczenia,

e)  z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne
   zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia Zamawiającemu na pierwsze
       pisemne żądanie pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu przewidziane
       w ustawie okoliczności, okoliczności, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp,

f)    gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

g)  wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla  siedziby Zamawiającego,

h)   jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą,

10.3.               Z treści wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powinno wynikać, że zabezpiecza wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

10.4.               Miejsce i sposób wniesienia wadium.

10.4.1         Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Powiatowy Bank Spółdzielczy  w Lubaczowie, Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005   z adnotacją „Wadium w postępowaniu  nr RIR.III.271.1.2020 pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”

                   Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

10.4.2         W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).

Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e- gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową):

-                           na adres poczty elektronicznej: zamówienia@um.lubaczow.pl w wydzielonym odrębnym pliku (np. .pdf) jako załącznik do wiadomości elektronicznej, w sposób umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający sugeruje, aby w temacie wiadomości podać nr  RIR.III.271.1.2020 - znak postępowania, do którego wadium jest wnoszone.

lub

-                                          złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) wraz z ofertą w ten sam sposób co ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jednakże w wydzielonym odrębnym pliku (np: .pdf), w sposób umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 ustawy Pzp.

10.4.3         Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy.

10.5.               Zwrot wadium.

10.5.1         Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w  art. 46 Pzp.

10.5.2         Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10.5.3         Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 46 Pzp.

11) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 60%,

Termin płatności – 20%,

Częstotliwość wywozu odpadów  – 20%


12) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, język, w jakim muszą być sporządzone:

1.      Ofertę należy złożyć Zamawiającemu do dnia 17.02.2020 r.  do godziny 12:00

2.      Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku  dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców w treści Załącznika nr 20 do SIWZ oraz na miniPortalu.

13) miejsce i termin otwarcia ofert:


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2020 r. w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w  Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów,  Sala Obrad Urzędu Miejskiego pok. nr 6  w dniu 17.02.2020 r. o godz. 12.15.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu  i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

14) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od dnia składania ofert                 

15) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

16) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

17) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

18) informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający  przewiduje możliwości udzielenia zamówień powtarzających się w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp do wysokości  50 % wartości zamówienia podstawowego i w terminie dodatkowych 4 miesięcy świadczenia usługi tj. od 01.11.2020 r. do 28.02.2021 r.

19) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w dniu 07.01.2020 r . nr wewnętrzny ogłoszenia: 20-007958-001 w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i opublikowane w dniu 09.01.2020 r.  pod numerem 2020/S 006-008846 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia:  nr  501590-N-2020 w dniu  09.01.2020 r.

 
/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
 

Dokument w formacie ZIPDokumentacja przetargowa do pobrania w wersji spakowanej zip
Dokument w formacie ZIPInformacja o wniesieniu zapytania z dnia 05.02.2020 r. wraz z zapytaniami
Dokument w formacie ZIPInformacja z sesji otwarcia ofert
Dokument w formacie ZIPKOREKTA Informacji z sesji otwarcia ofert
Dokument w formacie ZIPZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-01-09
Ostatnia modyfikacja: , 2020-04-15


Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra