Lubaczów
Środa, 8 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Przetargi inwestycyjne drukuj
11-02-2020
WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ oraz Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości
11-02-2020

RIR.III.271.1.2020                                                             
Lubaczów, 11.02.2020 r.


Do wszystkich

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych”

WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA treści SIWZ

    Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  Zamawiający przekazuje wyjaśnienia na pytania z dnia 05.02.2020 r. tj.:

1.    Zamawiający wskazuje w SIWZ, że odpady będą odbierane mniej innym z kontenerów o pojemności od 5 m3 do 10 m3. Jeżeli Zamawiający posiada takie informacje prosimy o wskazanie ilości kontenerów wraz z podziałem na pojemność, typ oraz rodzaj odpadu na jaki są przeznaczone.
Odp.: Odpady pochodzące z nieruchomości zamieszkałych będą odbierane z pojemników o pojemności 1100 litrów. Kontenery KP7 występują dla nieruchomości niezamieszkałych, które nie obejmuje przedmiot zamówienia.
2.    Zamawiający wskazuje w SIWZ, że na terenie gminy występują pojemniki o pojemności 120-2500 litrów przeznaczone do selektywnej zbiórki. Jeżeli Zamawiający posiada takie informacje prosimy o wskazanie ilości pojemników o pojemności powyżej 1100 litrów wraz z podziałem na pojemność, typ oraz rodzaj odpadu na jaki są przeznaczone.
Odp.: Zabudowa wielorodzinna na terenie miasta Lubaczowa, obsługiwana jest za pomocą pojemników 1100 litrów w ilości około 120 sztuk.
3.    Zamawiający w SOPZ wskazuje, że odbiór odpadów z koszy ulicznych „w ciągach dróg miejskich w ścisłym centrum miasta” ma odbywać się ze zwiększoną częstotliwością. Jakie ulice należy uznać za ścisłe centrum miasta?
Odp.: ul. Rynek i płyta Rynku, ul. Kościuszki (od ul. Rynek do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza), ul. Konery, ul. Mickiewicza (od ul. Rynek do skrzyżowania z ul. Konopnickiej), ul. Żeromskiego, ul. Jasna, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Legionów i ul. Grunwaldzka.
4.    Zamawiający w pkt 4. SOPZ wskazuje w kilku miejscach, że odpady powinny być kierowane do Instalacji RIPOK. W związku ze zniesieniem rejonizacji gospodarki odpadami wyeliminowano z polskiego prawodawstwa pojęcie RIPOK-u. W związku z powyższym sugerujemy zmianę „RIPOK” na „Instalacje komunalne” zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
Odp. Zamawiający zmienia w zapisach SIWZ „RIPOK” na „Instalacje komunalne” – patrz modyfikacja treści Załącznika nr 7 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
5.    Wnosimy o zmianę zapisów w punkcie 5.4.2. SIWZ.
Lokalny rynek usług odbioru odpadów nie należy do wysoce konkurencyjnych. Wysokie wymagania stawiane Oferentom jeszcze bardziej ograniczają konkurencyjność, a co za tym idzie możliwości uzyskania konkurencyjnych ofert i uzyskania dobrych cen odbioru odpadów dla mieszkańców.
Wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu umożliwiają złożenie oferty wyłącznie przez podmioty, które mają doświadczenie przy realizacji równych lub większych zamówień (których w okręgu 60 km można wskazać tylko trzy) pomijając podmioty, które realizowały niewiele mniejsze zamówienia.
Sugerujemy uproszczenie zapisów dotyczących wymaganej zdolności zawodowej poprzez zastąpienie punktów a), b) i c) jednym punktem, co jest najczęściej spotykaną praktyką w zamówieniach na odbiór odpadów, oraz zmniejszenie stawianych wymagań. Sugerowany przez nas zapis:
„5.4.2. spełnia warunek dotyczący zdolności zawodowej zobowiązany jest wykazać, że wykonuje lub wykonywał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odbiór odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 1 200 Mg przez okres 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług łącznie w jednym zamówieniu”
Proponowany zapis zabezpiecza interesy Zamawiającego poprzez uniemożliwienie złożenia oferty przez podmioty małe nieposiadające doświadczenia oraz otwiera możliwość udziału w postępowaniu podmiotom średnim, posiadającym wystarczające doświadczenie i zaplecze do realizacji zamówienia.
Analogiczny warunek zastosowała Gmina Lubaczów w postępowaniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów w roku 2020. Zamawiający, przy szacunkowej masie odpadów do odebrania wynoszącej 1240 Mg, wymagał przedstawienia doświadczenia w zakresie odbioru 500 Mg – co stanowi 40% szacunkowej wartości zamówienia.
Proponowany warunek (1200 Mg) stanowi blisko 70% masy odpadów przewidzianych do odebrania w ramach Zamówienia. Warto tutaj zauważyć, że znacząco niższe wymagania stawiane w Gminie Lubaczów skutecznie zabezpieczyły Zamawiającego przed złożeniem ofert przez podmioty nieposiadające doświadczenia.
Odp.: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów SIWZ poprzez zastąpienie punktów a), b) i c) jednym punktem. Zamawiający zmienia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego tonażu dla podpunktu: a) 1000 Mg, b) 200 Mg, c) 5Mg oraz ujednolica zapisy w podpunktach a), b) i c) w brzmieniu: „(…) z terenu jednej gminy o wielkości przynajmniej 8 000 mieszkańców lub dwóch gmin o łącznej wielkości przynajmniej 10 000 mieszkańców, przez okres 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług w jednym zamówieniu lub łącznie w dwóch odrębnych zamówieniach.”
– patrz modyfikacja SIWZ.


Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ, nie przedłuża terminu składania ofert./-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof SzpytRIR.III.271.1.2020                                                                                                                     
Lubaczów, 11.02.2020 r.Do wszystkich

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych”
Modyfikacja treści SIWZ


                Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą ogłoszenia dot. w/w postępowania zmianie ulega treść SIWZ. Zmianę ogłoszenia  przesłano do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu  11.02.2020 r.  oraz  zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.02.2020 r.


I. Modyfikuje się treść SIWZ w następujących punktach:

5.4.2 spełnia warunek dotyczący zdolności zawodowej zobowiązany jest wykazać, że:

a) wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odbioru odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 1 000 Mg z terenu jednej gminy o wielkości przynajmniej 8 000 mieszkańców lub dwóch gmin o łącznej wielkości przynajmniej 10 000 mieszkańców, przez okres 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług w jednym zamówieniu lub łącznie w dwóch odrębnych zamówieniach.

b) wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odbioru odpadów opakowaniowych (papier, szkło, tworzywa sztuczne) o łącznej masie co najmniej 200 Mg z terenu jednej gminy o wielkości przynajmniej 8 000 mieszkańców lub dwóch gmin o łącznej wielkości przynajmniej 10 000 mieszkańców, przez okres 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług w jednym zamówieniu lub łącznie w dwóch odrębnych zamówieniach.

c) wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odbioru odpadów biodegradowalnych o łącznej masie co najmniej 5 Mg z terenu jednej gminy o wielkości przynajmniej 8 000 mieszkańców lub dwóch gmin o łącznej wielkości przynajmniej 10 000 mieszkańców, przez okres 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług w jednym zamówieniu lub łącznie w dwóch odrębnych zamówieniach..

II. Modyfikuje się treść Załącznika nr 7 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie zmiany „RIPOK” na „Instalacje komunalne” zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonej modyfikacji treści SIWZ, nie przedłuża terminu składania ofert.


/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt

RIR.III.271.1.2020                                                           
Lubaczów, 11.02.2020 r.


Do wszystkich

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych”


Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu


    Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą ogłoszenia dot. w/w postępowania zmianie ulega treść SIWZ. Zmianę ogłoszenia  przesłano do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu  11.02.2020 r.  oraz  zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.02.2020 r.

Zmienia się Ogłoszenie o zamówieniu w punkcie  7) 2.3), BZP w sekcji III 1.3) oraz w TED Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w sekcji III 1.3) Zdolność zawodowa, które otrzymują brzmienie:

a) wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odbioru odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 1 000 Mg z terenu jednej gminy o wielkości przynajmniej 8 000 mieszkańców lub dwóch gmin o łącznej wielkości przynajmniej 10 000 mieszkańców, przez okres 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług w jednym zamówieniu lub łącznie w dwóch odrębnych zamówieniach.
b) wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odbioru odpadów opakowaniowych (papier, szkło, tworzywa sztuczne) o łącznej masie co najmniej 200 Mg z terenu jednej gminy o wielkości przynajmniej 8 000 mieszkańców lub dwóch gmin o łącznej wielkości przynajmniej 10 000 mieszkańców, przez okres 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług w jednym zamówieniu lub łącznie w dwóch odrębnych zamówieniach.
c) wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odbioru odpadów biodegradowalnych o łącznej masie co najmniej 5 Mg z terenu jednej gminy o wielkości przynajmniej 8 000 mieszkańców lub dwóch gmin o łącznej wielkości przynajmniej 10 000 mieszkańców, przez okres 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług w jednym zamówieniu lub łącznie w dwóch odrębnych zamówieniach.

W pozostałym zakresie Ogłoszenie o zamówieniu  pozostaje niezmieniona.

/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt


Dokument w formacie ZIPZałącznik nr 7 SOPZ MODYFIKACJA
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-02-11
Ostatnia modyfikacja: , 2020-02-11


Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra