Lubaczów
Środa, 8 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Przetargi inwestycyjne drukuj
18-02-2020
KOREKTA Informacja z sesji otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych”
18-02-2020

RIR.III.271.1.2020                                                                                    

Lubaczów, dnia 18.02.2020 r.

 

 

KOREKTA

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: RIR.III.271.1.2020

Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych”

 

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  2 251 216,80 zł brutto.

 

 

Gmina Miejska Lubaczów informuje, że w dniu 17.02.2020 r. o godzinie 12:15 odbyło się otwarcie ofert.  Złożono następujące oferty:

 

W Informacji z sesji otwarcia ofert jest:

 

Nr oferty

Nazwa (firma)  i adres wykonawcy


Datawpływu

Godz.

wpływu

e-puap

Kryteria oceny

Cena (brutto)

Termin płatności

Częstotliwość odbioru odpadów:

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.

os. Rzeka 133

34-451 Tylmanowa

 

2020.02.14

 

 

15:05

 

1 860 240,60 zł

30 dni

a) biodegradowalnych w sezonie letnim – okres od kwietnia do października dla zabudowy jednorodzinnej:  cotygodniowy wywóz

b) pochodzących z selektywnej zbiórki, takich jak: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal       w miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień dla zabudowy jednorodzinnej: cotygodniowy wywóz

2

Ecler Wywóz Nieczystości Dariusz Gałan

Łaszczówka

ul. Promienna 19

22-600 Tomaszów Lubelski

2020.02.17

07:41

1 763 260,56 zł

30 dni

a) biodegradowalnych w sezonie letnim – okres od kwietnia do października dla zabudowy jednorodzinnej:  cotygodniowy wywóz

b) pochodzących z selektywnej zbiórki, takich jak: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal       w miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień dla zabudowy jednorodzinnej: cotygodniowy wywóz

  

 

W Informacji z sesji otwarcia ofert powinno być:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy


Data wpływu

Godz.

wpływu

e-puap

Kryteria oceny

Cena (brutto)

Termin płatności

Częstotliwość odbioru odpadów:

1

 

 Przedsiębiorstwo

Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.os. Rzeka 133

34-451 Tylmanowa

 

 

 

 

 

2020.02.14

 

 

 

 

 

 

15:05

 

 

 

 

 

1 860 240,60 zł

 

 

 

 

30 dni

a) biodegradowalnych w sezonie letnim – okres od kwietnia do października dla zabudowy jednorodzinnej:  cotygodniowy wywóz

b) pochodzących z selektywnej zbiórki, takich jak: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal       w miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień dla zabudowy jednorodzinnej: cotygodniowy wywóz

2

Ecler Wywóz Nieczystości Dariusz Gałan

Łaszczówka

ul. Promienna 19

22-600 Tomaszów Lubelski

2020.02.17

07:41

1 763 269,56 zł

30 dni

a) biodegradowalnych w sezonie letnim – okres od kwietnia do października dla zabudowy jednorodzinnej:  cotygodniowy wywóz

b) pochodzących z selektywnej zbiórki, takich jak: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal       w miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień dla zabudowy jednorodzinnej: cotygodniowy wywóz

 

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.lubaczow.pl informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

/-/

Burmistrz miasta lubaczowa

Krzysztof Szpyt


wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-02-18
Ostatnia modyfikacja: , 2020-02-18


Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra