Lubaczów
Sobota, 4 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
21-02-2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych”
21-02-2020

RIR.III.271.1.2020                                                                              
Lubaczów, dnia 21.02.2020 r.


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: RIR.III.271.1.2020   
Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych”


1.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Ecler Wywóz Nieczystości
Dariusz Gałan
Łaszczówka
ul. Promienna 19
22-600 Tomaszów Lubelski

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ  i nie podlega odrzuceniu.
Powyższa oferta, złożona została na kwotę 1 763 269,56 zł i otrzymała łączną najwyższą liczbę punktów: 100.
Podstawą  prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Pkt. w kryt. cena

 

Pkt. w kryt. termin płatności

 

Pkt. w

 kryt.

częstotliwość odbioru odpadów

Łączna punktacja

Termin płatności

Częstotliwość odbioru odpadów

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

EMPOL Sp. z o.o.

os. Rzeka 133

34-451 Tylmanowa

 

1 860 240,60 zł

56,87 pkt

20 pkt

20 pkt

96,87 pkt

30 dni

 

a) biodegradowalnych w sezonie letnim – okres od kwietnia do października dla zabudowy jednorodzinnej:  cotygodniowy wywóz

b) pochodzących z selektywnej zbiórki, takich jak: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal       w miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień dla zabudowy jednorodzinnej: cotygodniowy wywóz

 

2

 

 

 

 

Ecler Wywóz Nieczystości

Dariusz Gałan

Łaszczówka

ul. Promienna 19

22-600 Tomaszów Lubelski

 

1 763 269,56 zł

 

60 pkt

 

20 pkt

20 pkt

100 pkt

 

30 dni

 

a) biodegradowalnych w sezonie letnim – okres od kwietnia do października dla zabudowy jednorodzinnej:  cotygodniowy wywóz

b) pochodzących z selektywnej zbiórki, takich jak: papier                     i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal   w miesiącach: czerwiec, lipiec  i sierpień dla zabudowy jednorodzinnej: cotygodniowy wywóz

 

 2.    Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2, że w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców, oraz na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 nie odrzucono żadnej z ofert.
3.    Zamawiający informuje, że termin określony zgodnie z art. 94 ust 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcy przysługuje odwołanie – art. 180 ust. 1 ustawy.

 /-/

Burmistrz Miasta Lubaczowa

Krzysztof Szpyt


wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-02-21
Ostatnia modyfikacja: , 2020-02-21


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra