Lubaczów
Poniedziałek, 28 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
27-05-2020
Informacja o wniesieniu zapytania oraz wyjaśnienie treści SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg gminnych Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego, Nr 104887R ul. Kasztelańska, Nr 104889R ul. Świętej Królowej Jadwigi
27-05-2020

RIR.III.271.3.2020                                                                                                    Lubaczów, dnia 27.05.2020 r.

 

Do wszystkich


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Przebudowa dróg gminnych Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego, Nr 104887R ul. Kasztelańska, Nr 104889R ul. Świętej Królowej Jadwigi w Lubaczowie”


 
Informacja o wniesieniu zapytania oraz wyjaśnienie treści SIWZ

 
            Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w dniu 26.05.2020 r. do Zamawiającego wpłynęła drogą elektroniczną prośba o udzielenie wyjaśnień związanych z zapisami SIWZ. Treść zapytań:


1. W przedmiarze robót dot. „ul. Kasztelańskiej i królowej Jadwigi w km 0+000-0+495” koszty niekwalifikowane, w pozycji nr. 3 d.1 Zamawiający zamierza użyć rur osłonowych PCV o śr. 160mm SN12. W opisie i wyliczeniach Zamawiający umieścił 54 mb, zaś w ilości 24m.  Prosimy o podanie prawidłowej ilości mb rury PCV.

odpowiedź na pytanie nr 1:

Prawidłowa ilość rur osłonowych to 24 m,


2. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale nr. III punkt 3.2 dot. Części.II: Przebudowa dróg gminnych Nr 104887R ul. Kasztelańska, Nr 104889R ul. Świętej Królowej Jadwigi w Lubaczowie”, zamawiający umieścił dwa kosztorysy w podziale na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, zaś w SIWZ umieścił tylko zamówienie podstawowe. Prosimy o podanie prawidłowego zakresu robót.

odpowiedź na pytanie nr 2:

Opis przedmiotu dla części II zawarty w SIWZ, odnosi się zarówno do kosztów kwalifikowanych jak i do niekwalifikowanych w ramach FDS. Przedmiot zamówienia opisany rozdziale III SIWZ punkt 3. Opis przedmiotu zamówienia dla części II, zawiera wszystkie istotne elementy przedmiotu zamówienia, oddającym największe istotne pozycje przedmiarowe robót budowlanych, z zastrzeżeniem punktu 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

 1) Przedmiary robót (załącznik nr 9 do SIWZ).

 2) Projekty budowlane  ( załącznik nr 10 do SIWZ ).

 3) STWIOR  ( załącznik nr 11 do SIWZ).

Pełny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje projekt budowlany, przedmiar robót oraz STWIOR. Zakres zamówienia dla części II przedmiotu zamówienia, obejmuje zarówno roboty wyszczególnione  w przedmiarze dla robót kwalifikowanych w ramach FDS jak również w przedmiarze dla robót niekwalifikowanych w ramach FDS. Wykonawca składając ofertę, w formularzu ofertowym wskazuje cenę wykonania zamówienia dla (całej) Części II przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem wartości ofertowej netto, obejmującej wykonanie  kanalizacji  teletechnicznej, stanowiącej koszty niekwalifikowane w ramach FDS, które zamawiający pokrywa z własnych środków budżetowych, natomiast środki kwalifikowane FDS, rozliczane są w ramach uzyskanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (patrz: Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy).

Analogiczna sytuacja występuje w opisie dla części I, gdzie wykonawcy składając ofertę na całość zamówienia dla części I, przy rozróżnieniu, że zakres: a) droga gminna Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego w km 0+216 - 0+574 – stanowi koszty kwalifikowane w ramach FDS oraz zakres: b) droga gminna Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego w km 0+000 - 0+216  wraz z  wykonaniem  kanalizacji  teletechnicznej w km  0+000 - 0+574 - koszty niekwalifikowane w ramach FDS, zgodnie z załączonymi przedmiarami robót.

 

/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-05-27
Ostatnia modyfikacja: , 2020-05-27


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra