Lubaczów
Poniedziałek, 28 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
01-06-2020
Informacja o wniesieniu zapytania dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg gminnych Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego, Nr 104887R ul. Kasztelańska, Nr 104889R ul. Świętej Królowej Jadwigi
01-06-2020

RIR.III.271.3.2020                                                                                                           Lubaczów, dnia 01.06.2020 r.Do wszystkichdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Przebudowa dróg gminnych Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego, Nr 104887R ul. Kasztelańska, Nr 104889R ul. Świętej Królowej Jadwigi w Lubaczowie”


Informacja o wniesieniu zapytania

    Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w dniu 01.06.2020 r. do Zamawiającego wpłynęła drogą elektroniczną prośba o udzielenie wyjaśnień związanych z zapisami SIWZ. Treść zapytań:

W związku z przygotowaniami do złożenia oferty w ww. postępowaniu przetargowym zauważa, iż z uwagi na obecną sytuacją epidemiczną w Polsce oraz utrudnioną możliwością uzyskania wadium w formie papierowej przez wzgląd, iż większość ubezpieczycieli zgodnie z zaleceniami wprowadziło pracę zdalną, Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia wadium w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) – dotyczy wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz tj. gwarancji ubezpieczeniowej – oraz dołączenie do oferty kopii dokumentu (wydruku gwarancji elektronicznej)? Wykonawca zaznacza, iż na gruncie art. 781 § 2 k.c. oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej (opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) jest równoważne
z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego możliwości złożenia wadium w wersji elektronicznej prosimy o wskazanie adresu email, na które należy je przesłać. 

Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. W kosztorysie w ul. Leszka Białego w kosztach kwalifikowanych w km 0+266,00-0+574,00 w poz. 8d.3 i 9d.3 - suma studni rewizyjnych wynosi 9. W kosztorysie w kosztach nie kwalifikowanych w km 0+000,00-0+216,00 w poz. 6d.2 i 7d.2- suma studni rewizyjnych wynosi 3. W obu kosztorysach dotyczących projektowanej kanalizacji deszczowej suma studni wynosi 12 sztuk.
W projekcie budowlanym, na planie sytuacyjnym ul. Księcia Leszka Białego projektowanych studni rewizyjnych jest 14 sztuk. Prosimy o dodanie do kosztorysu brakującej ilości studni rewizyjnych w ilości 2 sztuki.

2. W kosztorysie w ul. Leszka Białego w kosztach kwalifikowanych w km 0+266,00-0+574,00 w poz.11d3 -18 sztuk studzienek ściekowych. W kosztorysie w kosztach nie kwalifikowanych w km 0+000,00-0+216,00 w poz. 9d.2- 4 sztuki studzienek ściekowych. W obu kosztorysach dotyczących projektowanej kanalizacji deszczowej suma studzienek ściekowych wynosi 22 sztuki.
W projekcie budowlanym, na planie sytuacyjnym ul. Księcia Leszka Białego projektowanych studzienek ściekowych jest 27 sztuk. Prosimy o dodanie do kosztorysu brakującej ilości studzienek ściekowych ilości 5 sztuk.

3. W kosztorysie ul. Leszka Białego w kosztach nie kwalifikowanych w km 0+000,00-0+216,00 w dziale 4. Nawierzchnia bitumiczna Poz 21d.4 Ułożenie rur osłonowych HDPE 2X 40/3,7mm- 836,7 m2. Prosimy o wyjaśnienie pozycji kosztorysowej.

4. W kosztorysie ul. Leszka Białego w kosztach nie kwalifikowanych w km 0+000,00-0+216,00 w dziale 4. Nawierzchnia bitumiczna brak warstwy wiążącej prosimy o dodanie brakującej pozycji kosztorysowej.

5. W kosztorysie ul. Leszka Białego w kosztach nie kwalifikowanych w km 0+000,00-0+216,00 w dziale 5. Kanalizacja teletechniczna – z uwagi na brak w dziale robót ziemnych. Prosimy o dodanie pozycji (wykopy i zasypanie wykopów).

6. W przedmiarach oraz w opisie zamówienia widnieje informacja, że nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych mają zostać wykonane z mieszanek dla kategorii ruchu KR 2. Natomiast wg SST punkt D-05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca i D-05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna nawierzchnie należy wykonać z mieszanek dla kategorii ruchu KR 3-4. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z brzmieniem art. 38 ust. 1 pkt 1 cyt. wyżej ustawy Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później, niż na 2 dni przez upływem terminu składania ofert.


/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-06-01
Ostatnia modyfikacja: , 2020-06-01


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra