Lubaczów
Piątek, 7 sierpnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Przetargi inwestycyjne drukuj
24-06-2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego, Nr 104887R ul. Kasztelańska, Nr 104889R ul. Świętej Królowej Jadwigi w
24-06-2020

RIR.III.271.3.2020                                     
Lubaczów, dnia 24.06.2020 r.


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: RIR.III.271.3.2020   
Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego, Nr 104887R ul. Kasztelańska, Nr 104889R ul. Świętej Królowej Jadwigi w Lubaczowie”

1.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia Wykonawców:

Część I:   Przebudowa drogi gminnej Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego
Strabag Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

Część II: Przebudowa dróg gminnych  Nr 104887R ul. Kasztelańska, Nr 104889R ul. Świętej Królowej Jadwigi
Konsorcjum firm:
Lider: PBI Infrastruktura S.A.
ul. Kolejowa 10E
23-200 Kraśnik
Partner: PBI WMB Sp. z o.o.
ul. Błonie 8
27-600 Sandomierz


Uzasadnienie wyboru: Oferty spełniają wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ i nie podlegają odrzuceniu.
Powyższe oferty, złożone zostały na kwoty:
Część I:  695 593,75 zł, i otrzymała łączną najwyższą liczbę punktów: 100 pkt.
Część II: 392 545,79 zł i otrzymała łączną najwyższą liczbę punktów: 100 pkt.
Podstawą  prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postepowaniu w Części I złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Pkt. w kryt. cena

Pkt. w kryt. okres gwarancji

Łączna punktacja

Okres gwarancji

1

F.H.U. UNI-DEKOR

Tomasz Bąski

ul. Kwiatowa 9

37-600 Lubaczów

889 412,72 zł

46,92 pkt

40 pkt

 

86,92 pkt

 

5 lat

2

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna

ul. Drogowców 1

39-200 Dębica

879 519,00 zł

47,45 pkt

40 pkt

87,45 pkt

5 lat

 

3

 

 

 

Konsorcjum firm:

Lider: PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10E

23-200 Kraśnik

Partner: PBI WMB Sp. z o.o.

ul. Błonie 8

27-600 Sandomierz

710 189,49 zł

58,77 pkt

40 pkt

98,77 pkt

5 lat

4

Zakład Instalacyjny Wod-Kan

CO i Gaz  Jan Szyk

ul. Witosa 3

37-600 Lubaczów

757 404,62 zł

55,10 pkt

40 pkt

95,10 pkt

 

5 lat

5

Strabag Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

695 593,75 zł

60 pkt

40  pkt

100 pkt

5 lat

 

W prowadzonym postepowaniu w Części II złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Pkt. w kryt. cena

Pkt. w kryt. okres gwarancji

Łączna punktacja

Okres gwarancji

2

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna

ul. Drogowców 1

39-200 Dębica

534 080,78 zł

 44,10 pkt

40 pkt

 

84,10 pkt

 

5 lat

3

Konsorcjum firm:

Lider: PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10E

23-200 Kraśnik

Partner: PBI WMB Sp. z o.o.

ul. Błonie 8

27-600 Sandomierz

392 545,79 zł

60 pkt

40 pkt

100 pkt

5 lat

5

Strabag Sp. z o.o.,

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

413 462,25 zł

56,96 pkt

40 pkt

 

96,96 pkt

 

5 lat

6

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych

Spółka  z o.o.

ul. Lwowska 54

22-600 Tomaszów Lubelski

446 959,68 zł

52,70 pkt

40 pkt

92,70 pkt

5 lat

 

 

2.    Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2, że w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców, oraz na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 nie odrzucono żadnej z ofert.
3.    Zamawiający informuje, że termin określony zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcy przysługuje odwołanie – art. 180 ust. 2 ustawy.


/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof SzpytDokument w formacie ZIPZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-06-24
Ostatnia modyfikacja: , 2020-06-24


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra