Lubaczów
Sobota, 15 sierpnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
01-07-2020
Zaproszenie do składania oferty cenowej na: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów
01-07-2020

Lubaczów, dnia 01.07.2020 r.
GPR.6230.2.2020                            

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30.000 euro

Dotyczy: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej LubaczówI. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Lubaczów
ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów
tel. 16 632 16 80, faks 16 632 11 91
www.lubaczow.pl,  e-mail: poczta@um.lubaczow.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z  dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019r. poz. 53 i 730), tj. bez stosowania  przepisów wymienionej ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiot zamówienia polega na usunięciu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w łącznej ilości ok. 21,38 Mg.

Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje w zależności od tego, czy wyroby zostały wcześniej zdemontowane:
a.    demontaż, opakowanie, ważenie, załadunek, transport i unieszkodliwianie (ok. 9,09 Mg)  lub
b.    opakowanie, ważenie, załadunek, transport i unieszkodliwianie (ok. 12,29 Mg).

2.    Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
a.    Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 710, 1403 i 592),
b.    Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 i 1629 oraz z 2019r. poz. 730 i 1403),
c.    Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 i 1403),
d.    Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 382, 534, 730 i 1123),
e.    Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089)
f.    Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216 poz. 1824).
g.    Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8., poz.31).
h.    Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 819).

3.    Przed przystąpieniem do wykonywania prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia zamiaru wykonywania tych prac właściwemu organowi, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz.649 oraz z 2010r. Nr 162, poz. 1089).

4.    Przed transportem odpady podlegają ważeniu. Wykonawca zawiadomi o przewidywanym terminie i godzinie ważenia Zamawiającego oraz właściciela/zarządcę nieruchomości, którzy mają prawo być obecni przy tej czynności. Wynik ważenia Wykonawca wpisuje do kart ewidencji oraz karty przekazania odpadów.

5.    Transport zostanie dokonany przy użyciu środków transportu przystosowanych do transportu odpadów o kodach: 17 06 05*.

6.    Wykonawca przekaże odpady na składowisko uprawnione do przyjmowania tego typu odpadów, które potwierdzi przyjęcie odpadów na karcie przekazania odpadów.

7.    Wykonawca otrzyma z chwilą podpisania umowy wykaz nieruchomości, z których mają zostać usunięte wyroby zawierające azbest.

8.    Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prac w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości terminu wykonania usługi. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właścicieli nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 09.10.2020 r.

9.    Końcowe wynagrodzenie Wykonawcy za usuwanie wyrobów zawierających azbest  ustalone zostanie na podstawie faktycznej ilości wykonanych usług i ceny jednostkowej podanej  w ofercie, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. Całkowity koszt wykonania zamówienia nie może przekroczyć łącznie kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na którą składają się: dotacja  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz środki Gminy Miejskiej Lubaczów.

10.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
   
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 09.10.2020 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony (ocena wg zasady spełnia – nie spełnia), jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
1) wpis do rejestru podmiotów uprawnionych do transportu odpadów niebezpiecznych o kodach: 17 06 05* prowadzonego przez marszałka województwa,
2) zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych o kodach: 17 06 05*.
Zamawiający dopuszcza, że Wykonawca nie będzie posiadać w/w zezwoleń. W takim przypadku Wykonawca musi wykazać, że zawarł z podmiotami posiadającymi wymagane zezwolenia umowy, z których wynika zobowiązanie tych podmiotów do transportu i/lub unieszkodliwienia odpadów wytworzonych w wyniku realizacji zamówienia. Do oferty należy bezwarunkowo dołączyć uwierzytelnione kopie stosownych dokumentów. Zamawiający nie jest zobligowany do wezwania Wykonawcy do ich uzupełnienia i w przypadku ich braku oferta może podlegać odrzuceniu. Zamawiający może jednak wezwać Wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowych dokumentów w sytuacji, gdy jego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo.

2.    posiadania wiedzy i doświadczenia (oświadczenie w formularzu oferty),

3.    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (oświadczenie w formularzu oferty),

4.    sytuacji ekonomicznej i finansowej (oświadczenie w formularzu oferty).

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.    Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego”.

2.    Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim.

3.    Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy na zewnątrz.

4.    Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1)    wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1
2)     Kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem" niezbędnych aktualnie obowiązujących dokumentów i zezwoleń wydanych na podstawie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 710, 1403 i 592), w tym m.in.:
a)    zawiadomienie marszałka województwa o nadaniu numeru rejestrowego wynikającego z wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
b)    zezwolenia na unieszkodliwienie azbestu, lub równoważne uprawnienie  (np. pozwolenie zintegrowane) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. Zamawiający dopuszcza, że Wykonawca nie będzie posiadać w/w zezwolenia . W takim przypadku Wykonawca musi przedstawić aktualną umowę podpisaną ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych lub składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne posiadającym wydzielona część na składowanie odpadów zawierających azbest, działającym zgodnie  z obowiązującym prawem, która w jednoznaczny sposób określa gotowość składowiska do przyjęcia odpadów od Wykonawcy,
c)    podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie  z załącznikiem nr 4.

5.    Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu  zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.

VII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY – cena 100%.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Pisemną ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (kurierem) w terminie do dnia 24.07.2020 r. do godziny 10:00 w zamkniętych kopertach zaadresowanych do zamawiającego (Urząd Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów ) oraz oznaczonych: ,,Oferta na wykonanie zadania pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów”.

2.    Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.07.2020 r. o godz. 10:15.

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.    O terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie.

IX. INNE INFORMACJE

1.    Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia.

2.    Z wybranym, w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawcą zawarta zostanie umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

3.    Dodatkowych informacji udzielają:
-     Piotr Kolbuch, kierownik, tel. 16 632 80 10 w. 27 , pokój nr C-6,
    e-mail: p.kolbuch@um.lubaczow.pl
-     Marek Kuziemski, inspektor, tel. 16 632 80 10 w.28, pokój nr C-5,
    e-mail: m.kuziemski@um.lubaczow.pl

X. ZAŁĄCZNIKI

1)    Załącznik nr 1. -    Formularz oferty
2)    Załącznik nr 2 -     Wzór umowy
3)    Załącznik nr 3 -     Wzór umowy powierzenia danych osobowych
4)    Załącznik nr 4 -    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla składającego ofertę


Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
Pliki do pobrania
  zalacznik_1__formularz_oferty__2020.docx
  zalacznik_2__wzor_umowy_z_wykonawca_2020.docx
  zalacznik_3__wzor__umowy__powierzenia_danych_osobowych.docx
  zalacznik_4__klauzula_informacyjna_rodo.docx
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-07-01
Ostatnia modyfikacja: , 2020-07-07


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra