Lubaczów
Sobota, 15 sierpnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
14-07-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. przetargu nieograniczonego pn. „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II”
14-07-2020

 UWAGA!!!!     ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 14.08.2020 R .


RIR.III.271.4.2020                                                              
Lubaczów, dnia 14.07.2020 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Miejska Lubaczów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres  zamawiającego:
Gmina Miejska Lubaczów

(siedziba: Urząd Miejski w Lubaczowie)
ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów
www.lubaczow.pl
poczta@um.lubaczow.pl, drogi@um.lubaczow.pl
godz. urzędowania: 7.30 - 15.30
tel.: 16 632 80 10, fax: 16 632 11 91

2) Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.lubaczow.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
1.    Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2.    Przedmiotem niniejszego zamówienia jest

3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Część I :
1. Niecka basenowa o wymiarach 25x16 ze stali nierdzewnej
2. Ruchome dno
3.Technologia uzdatniania wody


A. Zamówienie podstawowe:
Niecka basenowa
Pozycja niecki basenu obejmuje ściany boczne, rynny przelewowe, odpowiednie mocowania elementów ścian oraz dno niecki basenu. Z tych elementów powstaje szczelna niecka basenu. Powierzchnie ścian i dna, które odejmuje się w związku z montażem elementów wbudowanych, np. schodów, ławek, kanałów dennych itp., należy w tych pozycjach uwzględnić, tzn. należy je w tych pozycjach wyliczyć.
Materiał
Nierdzewna stal szlachetna, materiał nr 1.4404, o ile w obrębie poszczególnych pozycji nie wymaga
się innych materiałów. Nie dopuszcza się wykonania konstrukcji nośnej niecki z materiału o niższych własnościach antykorozyjnych niż 1.4404 ze względu na wymaganą wysoką odporność konstrukcji niecki na korozyjne oddziaływanie środowiska zewnętrznego.
Grubość materiału: wymagania minimalne:
- ściana: 2,5 mm
- konstrukcje usztywniające: 2,0 mm
- rynna: 2,0 mm
- dno: 1,5 mm
Specyfikacja techniczna niecek nierdzewnych
Powierzchnia:
- blachy ścian do dna: od strony wody stal szlifowana (ziarno 400)
- rynna: stal walcowana, gładka jasna
- dno: stal walcowana, gładka jasna
- spoiny: tylko w rejonie krawędzi przelewowej szlifowane
(ziarno 400) – szlifowane w obrębie przelewu
Technologia basenowa
Projekt obejmuje swoim zakresem technologie uzdatniania wody, a przyjęty system obejmuje mechaniczne i chemiczne procesy uzdatniania wody. Zakłada się maksymalną liczbę użytkowników w ciągu doby nie przekraczającą 450 osób. Zakłada się maksymalną liczbę użytkowników 49 osób na godzinę. Instalacje uzdatniania wody basenowej pracują w obiegu zamkniętym ruchu ciągłym z przepływem pionowym zgodnie z zaleceniami normy DIN19643.
Przyjęto że woda stosowana do uzupełniania i napełniania basenów spełnia wymagania stawiane wodzie pitnej.
Filtracja odbywać się będzie w filtrze ciśnieniowym ze złożem namywanym diatomitowym o wysokości świec 1100mm typu „DE” .
Prędkość filtracji vf=4-5m/h, prędkość mycia filtrów 5m/h.
Przyjęto dodatkową dezynfekcję promieniami UV oraz ozonem.
Częstotliwość regeneracji złoża 3 razy na tydzień.
Ruchome dno
Podwójne ruchome dno w basenie o wymiarach 25,03 m x 16,00 m musi być zaprojektowane i wyprodukowane w taki sposób, żeby wyeliminować jakiekolwiek szczeliny i otwory mogące spowodować ryzyko wpłynięcia pod nie lub zaklinowania jakiejś części ciała użytkownika basenu.
System musi być zaprojektowany i wyprodukowany z materiałów odpowiednich do użytkowania w środowisku basenowym, ze szczególnym uwzględnieniem wysokiej wilgotności i obecności chloru.
Użyte materiały winny zapewniać brak korozji i utraty koloru. Wszystkie stalowe części podwójnego ruchomego dna muszą być wykonane ze stali nierdzewnej 316L trawionej i pasywowanej; liny muszą być wykonane ze stali nierdzewnej klasy 316.
PODWÓJNE RUCHOME DNO
Wymiary łączne obu platform i osłony (dł. x szer.): 25,03 m x 16,00 m
Platforma nr 1: 25,03 m x 8,00 m
Platforma nr 2: 25,03 m x 8,00 m
Wysokość konstrukcyjna ruchomego dna: 0,60 m
System poruszania: siłowniki hydrauliczne, umiejscowione bezpośrednio przy i prostopadle do ściany basenu w oddzielnym pomieszczeniu technicznym; liny ze stali nierdzewnej są podłączone bezpośrednio do tłoku siłownika
Regulowana głębokość wody w basenie: -1,80 – 0,00 m
Różnicowanie głębokości pomiędzy platformami ruchomego dna: -1,80 – 0,00 m
Podwójne ruchome dno ma być zaprojektowane i wyprodukowane jako konstrukcja pływająca (typ 1
według normy PN EN13451-11), która jest ustawiana i unieruchamiana na zadanej głębokości za pomocą systemu lin ze stali nierdzewnej poruszanych hydraulicznymi siłownikami. Siłowniki muszą być umiejscowione tak, aby uniemożliwić zanieczyszczenie wody basenowej na skutek ewentualnego
wycieku oleju, tj. w pomieszczeniu technicznym, poza niecką basenową.
Podwójne ruchome dno powinno składać się z 2 platform, zaprojektowanych i wykonanych jako 2 ramy stalowe z zamocowanymi zbiornikami wypornościowymi, pokryte płytami polipropylenowymi (jak na zdjęciu nr 1a i 1b) PP-H w kolorze białym RAL 9010 (barwionym w masie) z barwionymi w masie liniami wyznaczającymi tory w kolorze czarnym RAL 9005. Płyty polipropylenowe muszą posiadać następujące parametry: gęstość 0,90-0,93 g/cm3, naprężenie przy granicy plastyczności min. 30 MPa (EN ISO 527), współczynnik płynięcia (MFI) min. 0,70 g/10 min (EN ISO 1133), udarność z karbem min. 7 kJ/m2 (EN ISO 179), grubość samej płyty minimum 20 mm, klasa antypoślizgowości zgodnie z normą PN-EN 13451:część 11, tj. 18º oraz muszą być perforowane na części powierzchni dla zapewnienia cyrkulacji wody. Zabezpieczenie przestrzeni między platformami ma stanowić osłona z kształtowników stalowych pokrytych panelami polipropylenowymi poruszająca się płynnie i samoczynnie w miarę przemieszczania platform. Różnica położeń platform ma wynosić od 0,00 m do 1,80 m, to znaczy, że platforma nr 1 może znajdować się na głębokości takiej samej jak platforma nr 2 lub mniejszej; skrajne położenie platform to: platforma nr 1 0,00 m, platforma nr 2 minus 1,80 m.
Zbiorniki wypornościowe zapewniające pływalność podwójnego ruchomego dna muszą być mocowane do ramy; nie dopuszcza się mocowania zbiorników do elementów pokrycia ruchomego dna. Zbiorniki nie mogą być wypełnione powietrzem, gazem ani innymi substancjami lotnymi.
Podwójne ruchome dno musi posiadać min. 2 otwory rewizyjne, umożliwiające bezpieczny dostęp pod
platformy ruchomego dna w celu dokonania przeglądu i konserwacji. Platformy ruchomego dna mają
być podłączone za pomocą lin ze stali nierdzewnej do hydraulicznych siłowników, umieszczonych
prostopadle i bezpośrednio przy ścianie basenu w pomieszczeniu technicznym. Wysokość konstrukcyjna podwójnego ruchomego dna wynosi min. 600 mm. Podwójne ruchome dno musi mieć udźwig przynajmniej 600 N/m2

Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie do 15 grudnia 2020 roku, co najmniej 50% zakresu rzeczowego zamówienia dla części I przedmiotu zamówienia.

1) Wykonawca zapewni w okresie gwarancji bezpłatny serwis gwarancyjny, w tym roczne przeglądy techniczne urządzeń, technologii basenowej oraz ruchomego dna, dla dostarczonego przedmiotu zamówienia.
2) Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji usuwać powstałe usterki w terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy - patrz wymagania dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3) W okresie gwarancji Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatny serwis na następujących warunkach:
- nieprzekraczalny czas przybycia serwisu do 48 h od chwili powiadomienia przez Zamawiającego,
- Wykonawca ponosi koszty dojazdu serwisu w okresie gwarancji.

4) W przypadku, gdy gwarancja producenta wbudowanych urządzeń w system ruchomego dna lub technologii uzdatniania wody, będzie krótsza od wskazanej w ofercie, jako wiążąca dla Zamawiającego będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.
5) Wykonawca zapewni również przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń i potwierdzi to wydaniem stosownych zaświadczeń.
Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia - skomplikowane projektowane systemy krytej pływalni oraz standard budynku pasywnego, zgodnie z art. 29. 3. Ustawy PZP Zamawiający dopuszcza wskazanie niektórych znaków towarowych, lub szczególnego procesu, który charakteryzuje projektowane systemy krytej pływalni, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane dla poszczególnych produktów i procesów.

B. Zamawiający przewiduje udzielenie  zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych  robót budowlanych, tj. dla części I zamówienia do wysokości 50% wartości robót budowlanych przewidzianych w zamówieniu podstawowym.

3.2. Część II :
1. Zagospodarowanie terenu
2. Roboty wykończeniowe
3. Instalacje elektryczne,  oświetlenie, system automatyki i zarządzania budynkiem
4. Wewnętrzna Instalacja wentylacji i klimatyzacji
5. Instalacje sanitarne z instalacją solarną
4. Instalacja fotowoltaiczna
5. Pompa ciepła
6. Punkt ładowania pojazdów elektrycznych
7. Wyposażenie budynku


A. Zamówienie podstawowe:
Zagospodarowanie terenu
Wykonanie utwardzenie placu wokół krytej pływalni, wykonanie dojścia wraz z chodnikiem i placem wejściowym. Konstrukcja placu i dojścia składa się z następujących warstw:
8 cm warstwa ścieralna s kostki betonowej typu Nostalit
3 cm podsypka piaskowa 4:1
15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
220 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63
15 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm-2,5 MPa
Konstrukcja chodnika
6 cm Kostka betonowa typu Nostalit
3 cm podsypka cem-piask 1:4
20 cm podbudowa z kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
Wykonanie ogrodzenia i zieleni - Powierzchnia razem – 905 m2.
W zakresie sieci oświetleniowej przewidziano montaż 7 szt. opraw parkowych wokół budynku.
Roboty wykończeniowe
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt PIR gr.15 cm
Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20 mm
Dodatek włókna polipropylenowe
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30 mm - przeciwpoślizgowe
Posadzka żywiczna
Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt akustycznych 53/50 LW 36DB gr.5 cm
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30 mm - przeciwpoślizgowe, fuga krzemianowa , zaprawa klejowa przeciwwodna
Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, - przeciwpoślizgowe
Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina
Podbudowy z kruszyw łamanych
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe ściany
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 1-warstwowo
Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 2-warstwowo, na ścianach
Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa
Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 3-krotne
Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa
Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, trzykrotne
Balustrady z kształtowników
Daszki aluminiowe nad drzwiami
Wycieraczka systemowa z wkładem gumowo - rypsowym
Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników metalowych pojedynczych
Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach
Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej
Montaż prefabrykowanych różnych obróbek i elementów z blachy
Montaż prefabrykowanych różnych obróbek i elementów z blachy
z cynku, obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, blacha grubości 0.60 mm
Ruszt drewniany na ścianach pod deski okapowe
Docieplanie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą , (z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki)
- ściany - tynk cienkowarstwowy cześć basenowa
Docieplanie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą , (z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki)
- ściany - tynk cienkowarstwowy cześć basenowa
Docieplanie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą , (z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki)
- ściany - tynk cienkowarstwowy cokół
Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych
Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych
Żaluzje fasadowe - od strony południowej w fasadzie ZS1, ZS3, ZS15, w celu ochrony przed promieniowaniem słonecznym, zaciemnieniem szklanych fasad
Instalacje elektryczne,  oświetlenie, system automatyki i zarządzania budynkiem
- zestaw złączowo-pomiarowy
- rozdzielnica główna
- wewnętrzne linie zasilające
- tablice rozdzielcze
- oświetlenie wnętrzowe podstawowe
- oświetlenie ewakuacyjne
- oświetlenie kierunkowe
- instalacja gniazd wtykowych ogólnych
- instalacja gniazd komputerowych
- zasilanie urządzeń siłowych
- instalacje sterownicze
- instalacje ochronne obejmujące (ochronę od porażeń prądem elektrycznym, ochronę odgromową, połączenia wyrównawcze, uziemienia, ochronę przed przepięciami )
Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia - wyłącznie źródeł światła o klasie A++ oraz
wyposażonych w gwint E (według PN- E-2500), G, MR lub o innym trzonku (systemie mocowania)
Systemy Automatyki i Zarządzania Budynkiem
Budynek należy wyposażyć w instalacje automatycznego sterowania temperaturą w pomieszczeniach/sektorach budynku. Będzie to inteligentny moduł dostarczany przez dostawcę systemów grzewczych i wentylacyjnych budynku. Dzięki zastosowaniu modułu będzie możliwe sterowanie instalacjami znajdującymi się w budynku, co wpływa na poprawę komfortu korzystania z powierzchni.
Budynek należy wyposażyć w instalacje wraz z okablowaniem do monitorowania produkcji i zużycia energii cieplnej i elektrycznej w czasie rzeczywistym. Prezentacja wyników zużycia energii będzie zamieszczana na stronie internetowej pływalni. Wyniki będą pochodziły z inwerterów/ liczników/inteligentnych modułów sterowania urządzeniami. Będą to moduły dostarczane przez poszczególnych dostawców urządzeń i łącznie będą tworzyły spójny system monitorowania produkcji i zużycia energii przez urządzenia zasilające budynek.
System załączania i przełączania w tryb pełnego użytkowania instalacji grzewczych i wentylacji oraz załączania i rozłączania pracy oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego wokół budynku.
System będzie realizował pomiary m.in.:
•    oświetlenia,
•    zużycia energii elektrycznej na potrzeby energii pomocniczej urządzeń grzewczych, instalacji c.w.u. i c.o , c.t
•    zużycie energii na potrzeby przygotowania c.w.u.,
•    zużycie energii na potrzeby ogrzewania pomieszczeń biurowych i administracyjnych,
•    rzeczywistego czasu pracy urządzeń i instalacji w celu określenia okresów kiedy obiekt będzie użytkowany, a kiedy nie
•    Stężenia dwutlenku węgla C02 w hali basenowej
•     Parametrów i warunków pogodowych
•    Pomiaru średniej temperatury wewnętrznej w budynku i zewnętrznej
•    Obecności użytkowników w pomieszczeniach,
•    Mocy chwilowej oraz uzysków instalacji fotowoltaicznej,
•    Pomiarów energii elektrycznej zużywanej przez stację ładowania pojazdów.
System będzie realizował następujące funkcje sterowania:
•    wydajności pracy systemu grzewczego w zależności od warunków pogodowych i wskazań programatora czasowego (funkcja automatyki pogodowej),
•    programowania co najmniej tygodniowego i dobowego harmonogramu pracy urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, cyrkulacji w obiegu c.w.u. itp. dla każdego z układów oddzielnie, w 15 minutowych krokach czasowych,
• pracy zewnętrznych żaluzji (rozwijanie/ zwijanie żaluzji) w zależności od temperatury zewnętrznej, temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach oraz intensywności i długości operacji słonecznej w celu zapobiegania możliwości przegrzewania pomieszczeń w okresie letnim,
•    wydajności instalacji wentylacyjnej w zależności od obecności użytkowników w pomieszczeniach (obniżenie wydajności w przypadku nieobecności).

Wewnętrzna Instalacja wentylacji i klimatyzacji
Zaprojektowano 3 indywidualne instalacje wentylacyjne z uwagi na zróżnicowanie funkcjonalne pomieszczeń. Instalacje obsługują:
- K1 – hala basenowa,
- K2 – hol główny z szatniami,
- K3 – podbasenie i pomieszczenia techniczne w piwnicy
Wentylacja w budynku polega opiera się na 3 indywidualnych instalacjach wentylacyjnych z uwagi na zróżnicowanie funkcjonalne. Instalacje obsługują:
- K1 – hala basenowa – centrala nawiewno – wywiewna w wykonaniu basenowym wraz z automatyką, Vn=20 000m3/h, Vw=20 000m3/h o sprawności odzysku ciepła 114,81kW.
Część nawiewna składa się z następujących elementów:
• Filtracja powietrza – klasa G4,
• Przepustnica z siłownikiem,
• Wymiennik płytowo – poprzeczny o wydatku powietrza po odzysku ciepła 14 000 m3/h oraz wydatku powietrza recyrkulowanego 6 000 m3/h,
• Chłodnica o całkowitym wydatku 54,96kW,
• Sekcja kompresora,
• Nagrzewnica wodna o wydajności 60,30kW z termostatem przeciwzamrożeniowym,
• Wentylator typu „plug fan”,
• Filtracja powietrza – klasa F7.
Część wywiewna składa się z następujących elementów:
• Filtracja powietrza – klasa G4,
• Wentylator typu „plug fan”,
• Wymiennik płytowo – poprzeczny,
• Chłodnica o całkowitym wydatku 57,50kW.
- K2 – hol główny z szatniami – centrala nawiewno – wywiewna w wykonaniu standardowym wraz                 z automatyką, Vn=2 260m3/h, Vw=2 260m3/h o sprawności odzysku 28,17kW.
Część nawiewna składa się z następujących elementów:
• Filtracja powietrza – klasa G4,
• Przepustnica z siłownikiem,
• Wymiennik płytowo – poprzeczny,
• Nagrzewnica wodna o wydajności 10,60kW z termostatem przeciwzamrożeniowym,
• Wentylator typu „plug fan”,
• Filtracja powietrza – klasa F7.
Część wywiewna składa się z następujących elementów:
• Filtracja powietrza – klasa G4,
• Wentylator typu „plug fan”,
• Wymiennik płytowo – poprzeczny,
• Przepustnica z siłownikiem.
- K3 – podbasenie i pomieszczenia techniczne w piwnicy – centrala nawiewno – wywiewna                                  w wykonaniu standardowym wraz z automatyką, Vn= 3 070m3/h, Vw=1920m3/h o sprawności odzysku 31,32kW.
Część nawiewna składa się z następujących elementów:
• Filtracja powietrza – klasa G4,
• Przepustnica z siłownikiem,
• Wymiennik płytowo – poprzeczny,
• Nagrzewnica wodna o wydajności 19,40kWz termostatem przeciwzamrożeniowym,
• Wentylator typu „plug fan”,
• Filtracja powietrza – klasa F7.
Część wywiewna składa się z następujących elementów:
• Filtracja powietrza – klasa G4,
• Wentylator typu „plug fan”,
• Wymiennik płytowo – poprzeczny,
• Przepustnica z siłownikiem.
Powietrze rozprowadzane będzie (nawiew/wywiew) po pomieszczeniach za pomocą kanałów prostokątnych i o przekroju kołowym ze stali ocynkowanej w klasie instalacji N i klasie szczelności A, malowane farbą epoksydową (zabezpieczenie przed korozją instalacji basenowej i wyciągowej).
Budynek należy wyposażyć w instalacje automatycznego sterowania temperaturą w pomieszczeniach/sektorach budynku. Będzie to inteligentny moduł dostarczany przez dostawcę systemów grzewczych i wentylacyjnych budynku. Dzięki zastosowaniu modułu będzie możliwe sterowanie instalacjami znajdującymi się w budynku, co wpływa na poprawę komfortu korzystania z powierzchni.
Budynek należy wyposażyć w instalacje wraz z okablowaniem do monitorowania produkcji i zużycia energii cieplnej i elektrycznej w czasie rzeczywistym. Prezentacja wyników zużycia energii będzie zamieszczana na stronie internetowej pływalni. Wyniki będą pochodziły z inwerterów/ liczników/inteligentnych modułów sterowania urządzeniami. Będą to moduły dostarczane przez poszczególnych dostawców urządzeń i łącznie będą tworzyły spójny system monitorowania produkcji i zużycia energii przez urządzenia zasilające budynek.

Instalacje sanitarne c.w.u, c.o. c.t., technologia kotłowni, wew. instalacja gazowa
Rozwiązanie technologiczne kotłowni opartej na odnawialnych źródłach energii oraz gazie ziemnym                    w budynku Krytej Pływalni w Lubaczowie.
Kotłownia zlokalizowana została na poziomie podbasenia.
Kotłownia będzie pracować dla potrzeb obiegów grzewczych:
– obieg nagrzewnic wentylacyjnych – 90kW,
– obieg ogrzewania podłogowego – 17kW,
– obieg ciepłej wody użytkowej – 50kW,
– obieg wymiennika basenowego – 255kW.
W celu podniesienia efektywności energetycznej obiektu zaprojektowano również:
– instalację solarną służącą do ogrzewania ciepłej wody użytkowej opartą na 13 kolektorach o łącznej mocy grzewczej 22kW,
– instalację solarną obiegu wymiennika basenowego opartą na 35 kolektorach o łącznej mocy grzewczej 58kW,– instalację pomp ciepła obiegu nagrzewnic wentylacyjnych, ogrzewania podłogowego opartą łącznie na dwóch urządzeniach o mocy 70kW zasilanych z sond gruntowych, pionowych o łącznej mocy grzewczej 140kW
– instalację pompy ciepła obiegu c.w.u składającą się z jednego urządzenia zasilanego z sond gruntowych pionowych o mocy 50kW,
Obieg nagrzewnic wentylacyjnych i ogrzewania podłogowego:
Obieg nagrzewnic wentylacyjnych oraz ogrzewania podłogowego zasilany będzie z zespołu dwóch pomp ciepła. W obiegu zastosowano dwa zasobniki buforowe PSB 1000 o pojemności całkowitej 1000dm3 każdy pracujące w kaskadzie w układzie Tichelmann’a. Odbiór ciepła z bufora odbywać się będzie z zastosowaniem odrębnych obiegów włączonych do rozdzielacza.
Obiegi wymuszone zostaną poprzez zastosowanie odrębnych pomp obiegowych wraz z niezbędną armaturą odcinającą.
Zaprojektowano ogółem dwie pompy ciepła o wydajności termodynamicznej 75,3kW każda, współpracujące z pionowymi wymiennikami gruntowymi.
Dla obiegów stosuje się następujące pompy:
- pomiędzy dolnym źródłem a pompą ciepła dla pojedynczego zespołu dolnego źródła z 20 kolektorami zaprojektowano pompę typ 65/1-16 PN6/10 o łącznej ilości 2szt.,
- dla obiegu czynnika pomiędzy pompą ciepła a zbiornikami buforowymi dla każdej z pomp ciepła zaprojektowano pompę typ 40/1-10 PN6/10 o łącznej ilości 2szt.,
- dla obiegu czynnika w instalacji nagrzewnic wentylacyjnych zaprojektowano pompę typ 50/1-6 PN10 w ilości 1szt.,
- dla obiegu czynnika w instalacji ogrzewania podłogowego zaprojektowano pompę 30/1-6 PN10 w ilości 1szt.
Każda z pomp ciepła została zabezpieczona naczyniami wzbiorczymi ciśnieniowymi firmy typ N200 o pojemności całkowitej 200dm3 oraz zaworami bezpieczeństwa typ 1915 o średnicy króćca wylotowego 32mm.
Instalację grzewczą zabezpieczono naczyniem wzbiorczym N500 o pojemności całkowitej 500dm3.
Dla obiegu instalacji ogrzewania podłogowego dobrano zawór mieszający trójdrogowy z siłownikiem typ VRG131 DN20, ARA600 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/.
Obieg ciepłej wody użytkowej:
Ciepła woda użytkowa zrealizowana będzie za pomocą dwóch podgrzewaczy pojemnościowych BH 1500 o pojemności 1500 dm3 każdy. Jeden z podgrzewaczy c.w.u. zasilany zostanie z zespołu 13 kolektorów słonecznych, drugi z pompy ciepła o mocy 51,2kW zasilanej z pionowych sond gruntowych. Źródła te pracować będą naprzemiennie.
Zaprojektowano pompę ciepła o wydajności termodynamicznej 51,2kW, współpracującą z pionowymi wymiennikami gruntowymi.
Dla obiegów stosuje się następujące pompy:
- pomiędzy dolnym źródłem a pompą ciepła dla pojedynczego zespołu dolnego źródła z 17 kolektorami zaprojektowano pompę typ 65/1-16 PN6/10 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/  w ilości 1szt.,
- dla obiegu czynnika pomiędzy pompą ciepła a zbiornikami buforowymi zaprojektowano pompę typ 40/1-10 PN6/10 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ w ilości 1szt.,
- dla obiegu ciepłej wody użytkowej zaprojektowano pompę 20/5-3 w ilości 1szt.
Pompa ciepła została zabezpieczona naczyniem wzbiorczym ciśnieniowym typ N200 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ o pojemności całkowitej 200dm3 oraz zaworem bezpieczeństwa o średnicy króćca wylotowego 32mm.
Dla instalacji zimnej wody zaprojektowano naczynie wzbiorcze ciśnieniowe typ D33 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/.
Dobrano zawór bezpieczeństwa do urządzeń ciepłej wody użytkowej typ 2115 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ o średnicy króćca wylotowego 25mm.
Kolektory słoneczne w ilości łącznie 13szt. montowane będą na ścianie południowej na konstrukcjach wsporczych systemowych typ Inisol CH250 SLIM /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/  dostarczanych wraz z kolektorami.
Zaprojektowano stację solarną typ SKS 13-45 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ wyposażona w pompę solarną oraz zawory bezpieczeństwa. Dla zabezpieczenia instalacji solarnej zaprojektowano naczynie w zbiorcze ciśnieniowe typ S80 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/  o pojemności całkowitej 80dm3.
Obieg wymiennika basenowego:
Wymiennik basenowy zasilany będzie z kaskady trzech kotłów gazowych o łącznej mocy 252kW, kondensacyjnych, z zamkniętą komorą spalania, pracujących w systemie zamkniętym oraz z 35 kolektorów słonecznych. Ciepło wytworzone przez kotły gazowe oraz kolektory słoneczne kierowane będzie do zasobnika buforowego PSB 2000 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ o pojemności całkowitej 2000dm3 i odbierane przez wymiennik basenowy. Obiegi kotłowe jak również obieg wymiennika basenowego wymuszone zostaną za pomocą pomp obiegowych wraz z niezbędną armaturą odcinającą.
Dla pokrycia potrzeb cieplnych wymiennika basenowego projektuje się kaskadę trzech kotłów gazowych, wiszących, kondensacyjnych typu Innovens Pro MCA 90 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ .
Dla obiegów stosuje się następujące pompy:
- dla obiegu kotłowego dobrano pompę typu Magna3 50-40 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ w ilości 1szt.,
- dla obiegu wymiennika basenowego dobrano pompę obiegową typ 50/1-12 PN6/10 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ w ilości 1szt.
Instalację zabezpieczono naczyniem wzbiorczym ciśnieniowym typ N200 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ o pojemności całkowitej 200dm3.
Kolektory słoneczne w ilości łącznie 35szt. montowane będą na ścianie południowej na konstrukcjach wsporczych systemowych typ Inisol CH250 SLIM /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ dostarczanych wraz z kolektorami. Zaprojektowano stację solarną typ SKS 100 CME /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ wyposażoną w pompę solarną oraz zawory bezpieczeństwa. Dla zabezpieczenia instalacji solarnej zaprojektowano naczynie wzbiorcze ciśnieniowe typ S200 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ o pojemności całkowitej 200dm3.
Instalacja ogrzewania podłogowego
Bezpośrednim źródłem ciepła dla obiegu nagrzewnic wentylacyjnych i ogrzewania podłogowego będzie zespół dwóch pomp ciepła o mocy 75,3kW każda.
Jako rozwiązanie instalacji centralnego ogrzewania dla budynku zaprojektowano ogrzewanie podłogowe w systemie zamkniętym, niskotemperaturowe, o obliczeniowych parametrach czynnika grzejnego tz=35°C/ tp=28°C.
Pompy ciepła zasilać będą ponadto działanie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych. Dla zabezpieczenia pracy sprężarek w pompach ciepła, woda grzewcza akumulowana będzie w projektowanych dwóch zbiornikach buforowych o pojemności 1000dm3 każdy.
Centralne ogrzewanie w piwnicy składa się z pętli ogrzewania podłogowego, wykonanych z rur PE-RT 16x2,0mm  i zasilanych z jedenastosekcyjnego rozdzielacza wykonanego ze stali nierdzewnej o średnicy 1”.
Centralne ogrzewanie na parterze składa się z pętli ogrzewania podłogowego, wykonanych z rur PE-RT 16x2,0mm, zasilanych z dwóch rozdzielaczy,: jedenastosekcyjnego i dwunastosekcyjnego, wykonanych ze stali nierdzewnej o średnicy 1”.
Wewnętrzna instalacja gazowa
Wewnętrzną instalację gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, łączonych przy pomocy spawania gazowego.
Gazomierz miechowy G16, reduktor ciśnienia R25 i kurek główny zamontować w skrzynce gazomierzowej o wymiarach 900x850x300mm znajdującej się na ścianie budynku Krytej Pływalni (jak w części graficznej opracowania).
Dla zabezpieczenia przed awaryjnym wypływem gazu zaprojektowano system GAZEX /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ zastosowaniem zaworu klapowego MAG-3 DN80 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ zamontowanego w skrzynce gazomierzowej, centralę sterującej GAZEX MD-2.Z oraz czujnik DEX-2 i sygnalizator SL-21 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tych urządzeń/ .
Instalacja wodociągowa
Przewiduje się zamontowanie zaworu pierszeństwa  typ VV300/VV100 DN50 /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ p-poż. na inst. wody socjalno-bytowej
Rurociągi wody zimnej do zaworu pierszeństwa oraz instalacje p-poż wykonać z rur stalowych, ocynkowanych, łączonych przy pomocy ocynkowanych łączników z żeliwa ciągliwego.
Rurociągi wody zimne (socjalno-bytowej), oraz podejścia do przyborów przewiduje się wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT łączonych złączkami zaprasowywanymi  prowadzonych podtynkowo.   
Całość instalacji wody ciepłej i cyrkulacji przewiduje się wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT łączonych złączkami zaprasowywanymi i zaciskowo- skręcanymi.
Na wszystkich odgałęzieniach inst. wodociągowej, podejściach do pionów oraz odgałęzieniach do punktów czerpalnych montowane będą zawory odcinające kulowe.
Na podejściach do pionów cyrkulacyjnych montowane będą termostatyczne zawory regulacyjne TCV/lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/,  które zapewnią prawidłowy przepływ wody cyrkulacyjnej.
Przewiduje się izolację wszystkich przewodów wody ciepłej i cyrkulacji, oraz izolację antykondensacyjną wszystkich przewodów wody zimnej.
Instalacja  przeciwpożarowa
Zgodnie z wytycznymi p.poż  wewnętrzną ochronę przeciwpożarową budynku stanowić będą hydranty Ø25.
Projektowane szafki hydrantowe posiadać będą miejsce na gaśnicę.
Hydranty zasilane będą z instalacji wodociągowej, która zapewni jednoczesną  pracę dwóch hydrantów przy ciśnieniu minimalnym 0,2Mpa i wydajności 1 l/s każdego z nich.
Celem  zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia przez przegrody budowlane na granicy stref p-poż oraz przez przegrody dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej EI w miejscu gdzie przechodzą rurociągi wykonane będą zabezpieczenie  ogniochronne przy  pomocy osłon oraz mas plastycznych:
Wszystkie przejścia  przez przegrody  /ściany, stropy/ rurociągów stalowych zabezpieczone będą zaprawą CP601S wraz z izolacją rurociągu wełną mineralną gr. 50mm na długości 0,5 m po obu stronach przegrody.
Rury kanalizacyjne PP i wodociągowe polietylenowe dla średnic mniejszych niż Dn=50mm  przy przejściu przez ściany i stropy zabezpieczone będą ogniochronną masą pęczniejącą CP 611A.
Rury kanalizacyjne PP i wodociągowe polietylenowe o średnicy od Dn=50mm przy przejściach przez stropy i ściany zabezpieczone będą osłonami ognioochronnymi CP644, i opaskami ogniochronnymi CP648.
Instalacja kanalizacyjna
Do wymiarowania przyłącza dla części socjalno bytowej z poziomu 0,00 przepływ sekundowy socjano-bytowy, przyjęto przyłącz kanalizacyjny o średnicy fi 160 m prowadzony ze spadkiem 1,5%. Do wymiarowania przyłącza dla części socjalno bytowej i technologicznej (poza filtrami)  z poziomu -1 przepływ sekundowy, przyjęto przyłącz kanalizacyjny o średnicy fi 160 m prowadzony ze spadkiem 1,5%.
Całość instalacji kanalizacji sanitarnej przewiduje się wykonać z rur polipropylenowych.
W większości przypadków w pomieszczeniach sanitarnych przyjęty zostanie system montażowy.
 Przybory i urządzenia sanitarne zostaną wyspecyfikowane w projekcie wykonawczym.
Budynek należy wyposażyć w instalacje automatycznego sterowania temperaturą w pomieszczeniach/sektorach budynku. Będzie to inteligentny moduł dostarczany przez dostawcę systemów grzewczych i wentylacyjnych budynku. Dzięki zastosowaniu modułu będzie możliwe sterowanie instalacjami znajdującymi się w budynku, co wpływa na poprawę komfortu korzystania z powierzchni.
Budynek należy wyposażyć w instalacje wraz z okablowaniem do monitorowania produkcji i zużycia energii cieplnej i elektrycznej w czasie rzeczywistym. Prezentacja wyników zużycia energii będzie zamieszczana na stronie internetowej pływalni. Wyniki będą pochodziły z inwerterów/ liczników/inteligentnych modułów sterowania urządzeniami. Będą to moduły dostarczane przez poszczególnych dostawców urządzeń i łącznie będą tworzyły spójny system monitorowania produkcji i zużycia energii przez urządzenia zasilające budynek.

Instalacja fotowoltaiczna
Projektowany obiekt zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy nieprzekraczającej 76,80 kWp. Instalacja fotowoltaiczna zostanie połączona z projektowaną instalacją elektryczną obiektu. Na dachu budynku zaprojektowano 240 szt. modułów fotowoltaicznych wykorzystujących krzemowe, monokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne 5BB z przednią metalizacją (ang. Front-Contact).
Moduły na dachu będą montowane pod kątem 12-15st od powierzchni dachowej w kierunku południowym.
Instalację fotowoltaiczną stanowić będą:
•    moduły fotowoltaiczne umieszczonych na dachu (MD;
•    moduły fotowoltaiczne stanowiące wypełnienie fasady (ME);
•    falowniki fotowoltaiczne;
•    rozdzielnice fotowoltaiczne prądu stałego (RDC), prądu zmiennego (RGPV);
•    okablowanie prądu stałego (DC) i zmiennego (AC).
 Konstrukcja pod panele wraz z  balastowym systemem mocowania
System jest oparty o kształtowniki aluminiowe wykonane ze stopu aluminium.
Wszystkie profile wykonane metoda tłoczenia, powierzchnie profili lakierowane wg palety RAL na kolor dostosowany do koloru pokrycia dachowego. Na dachu budynku zaprojektowano moduły fotowoltaiczne w układzie „typowym”, optymalizującym uzyski energii elektrycznej, z uwzględnieniem dostępnego miejsca, geometrii budynku i innych towarzyszących elementów. Konstrukcja będzie zamontowana do stropu w sposób bezinwazyjny (bez naruszenia warstw stropowych).
Bazę do montażu konstrukcji stanowią płyty betonowe/żelbetowe (balast dobrany na podstawie obliczeń wytrzymałościowych) rozmieszczone na warstwach dachu, do których za pomocą odpowiednio dobranych łączników jest przykręcana rama aluminiowa, stanowiąca przegubowy układ prętowy wykonany z profilu aluminiowego L30x30.  Do ramy aluminiowej kręcone są aluminiowe, tłoczone szyny montażowe o przekroju 40x40mm. Stanowią one rygle, do których przy pomocy punktowych uchwytów, wypełnionych w środku gumową uszczelką, mocowany jest bezramkowy moduł fotowoltaiczny w układzie góra-dół. System modułów PV dla dachów płaskich oparty jest na rozwiązaniu bez ramowym, ułatwiającym zsuwanie śniegu i ograniczającym nadmierne zabrudzenie modułów (brak jakichkolwiek ciągłych przeszkód przy spływie zanieczyszczeń czy śniegu).
System zarządzania energią
System Zarządzania Energią składa się z trzech podstawowych elementów:
1)    Inwerter fotowoltaiczny wyposażony w kartę komunikacyjną,
2)    Komputer sterowniczy Embedded (sterownik PLC)
3)    Analizator sieci elektrycznej komunikujący się bezpośrednio z Komputerem Embedded (sterownik PLC),
Analizator sieci elektrycznej jest zamontowany w rozdzielni głównej na głównym przyłączu do budynku (na tej samej sekcji co instalacja fotowoltaiczna).
Analizator mierzy energię elektryczną w czterech kwadrantach, a wynik analizy jest odczytywany przez sterownik PLC. (rys poniżej).
Budynek należy wyposażyć w instalacje automatycznego sterowania temperaturą w pomieszczeniach/sektorach budynku. Będzie to inteligentny moduł dostarczany przez dostawcę systemów grzewczych i wentylacyjnych budynku. Dzięki zastosowaniu modułu będzie możliwe sterowanie instalacjami znajdującymi się w budynku, co wpływa na poprawę komfortu korzystania z powierzchni.
Budynek należy wyposażyć w instalacje wraz z okablowaniem do monitorowania produkcji i zużycia energii cieplnej i elektrycznej w czasie rzeczywistym. Prezentacja wyników zużycia energii będzie zamieszczana na stronie internetowej pływalni. Wyniki będą pochodziły z inwerterów/ liczników/inteligentnych modułów sterowania urządzeniami. Będą to moduły dostarczane przez poszczególnych dostawców urządzeń i łącznie będą tworzyły spójny system monitorowania produkcji i zużycia energii przez urządzenia zasilające budynek.

Dolne źródło ciepła – pompy ciepła
Dolne źródło ciepła będzie stanowił układ sond (odwiertów) pionowych o głębokości 100mb każdy. Należy wykonać 57szt. odwiertów i wprowadzić do nich sondy pionowe wykonane z tworzywa sztucznego PE100, łączna długość każdego zwoju 200 mb.
Sondy pionowe:
Jako sondy pionowe dobrano sondy PE 100 PN16 SDR 11 40x3,7 PE100 o profilu Turbo. Zastosowanie sond o profilu turbo skutkuje polepszeniem parametru wymiany ciepła oraz przepływu. Wybrany wariant średnic zapewnia optymalny pobór mocy przez pompy obiegowe na dolnym źródle.
Wydajność dolnego źródła ciepła świadczy o wydajności całego układu z pompami ciepła. Aby uzyskać zakładaną wydajność całego układu projektowany uzysk cieplny z sond gruntowych powinien wynosić ok. 30-40W/mb odwiertu. Na podstawie rozpoznania terenu oraz map geologicznych przyjęto 34W/mb. Dla tej wartości zostało skalkulowana wielkość dolnego źródła ciepła. Wydajność dolnego źródła ciepła jest jednak zmienna w czasie i zależy od ilości godzin pracy pomp ciepła, projektowane pompy ciepła na cele grzewcze nie powinny pracować dłużej niż 2000h/rok.
Komora zbiorcza
Projektowane pionowe sondy ciepła należy wpiąć do żelbetowej komory wyposażonej                                       w rozdzielacze. Przepływ na każdej sondzie kontrolowany będzie za pomocą rotametrów umieszczonych na belce powrotnej z górotworu. W najwyższym punkcie belek zbiorczych włączone zostaną zawory do napełniania i odpowietrzania instalacji.
Zaprojektowano 3 rozdzielacze (dwa rozdzielacze 20-sekcyjne oraz jeden 17-sekcyjny) do połączenia 57 sond pionowych. Rozdzielacze zamontowane zostaną w komorze żelbetowej o wymiarach szer. 3,0m, dł. 6,0m, wys. 2,0m. Dostęp do komory, poprzez właz w pokrywie górnej, o średnicy 600mm.
Rurociągi poziome
- sondy pionowe typu PE100 40x3,7 PN16 SDR11, długość sondy 2x100mb, łącznie 200mb,
- rury rozprowadzające poziome od sond do komory zbiorczej laminarne PE100 40x3,7 PN16 SDR 11,
- rury dobiegowe od komory rozdzielaczowej do kotłowni laminarne 110x6,6 PN10 PE 100 SDR 17 z zastosowaniem złączek, kolan, muf elektrooporowych, zgrzewów doczołowych.
Budynek należy wyposażyć w instalacje automatycznego sterowania temperaturą w pomieszczeniach/sektorach budynku. Będzie to inteligentny moduł dostarczany przez dostawcę systemów grzewczych i wentylacyjnych budynku. Dzięki zastosowaniu modułu będzie możliwe sterowanie instalacjami znajdującymi się w budynku, co wpływa na poprawę komfortu korzystania z powierzchni.
Budynek należy wyposażyć w instalacje wraz z okablowaniem do monitorowania produkcji i zużycia energii cieplnej i elektrycznej w czasie rzeczywistym. Prezentacja wyników zużycia energii będzie zamieszczana na stronie internetowej pływalni. Wyniki będą pochodziły z inwerterów/ liczników/inteligentnych modułów sterowania urządzeniami. Będą to moduły dostarczane przez poszczególnych dostawców urządzeń i łącznie będą tworzyły spójny system monitorowania produkcji i zużycia energii przez urządzenia zasilające budynek.


Punkt ładowania pojazdów elektrycznych
Urządzenie, którego konstrukcja pozwala na przykręcenie go do podłoża (np. betonu),lub osadzenie w ziemi za pomocą zestawu montażowego. Ładowanie samochodów w trybie – Mode-3; Złącze typu 2 od 3,7 kVA do 22 kVA; Moc zasilania ładowarki (power input): Max. 2x22kW; Zasilanie 1 lub 3 fazowe, okablowanie, parametry zasilania: Max. 3F: L1,L2,L3,N,PE; 400V,50Hz;
Rodzaje zabezpieczeń: Wyłącznik różnicowoprądowy typu A lub typu Boraz /lub o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane dla tego urządzenia/ wyłącznik nadmiarowoprądowy; Zużycie energii w trybie czuwania (stand by): < 10 W/h; Standardy ładowania: IEC62196 Type- 2, Type-1; Dostępne złącza: 2 x Type 2 socket (wersja z gniazdami), 2 x Type 2/Type1 plug (wersja z kablami); Jednoczesna ładowanie 2 samochodów; Zakres temperatury pracy: -25 to +50 ºC (w opcji cold option od -35ºC); Wilgotność: 5-95%
Zewnętrzny magazyn energii, 30 żelowych akumulatorów zewnętrznych 12V 200 Ah.
Wyposażenie budynku
Zabudowa meblowa z ladą blat z podwójnej płyty meblowej laminowanej, gr. 2x18 mm, montowana
jednym bokiem do ściany na wspornikach, drugim stojąca z regulacja wysokości - szt. 2,
Dostawa i montaż szafki basenowe wykonane z płyty kompaktowej HPL, podwójne - 80 szt,
Dostawa i montaż wieszak szatniowy metalowy na 40 haczyków, dwustronny – 10 szt.,
Dostawa i montaż biurko biurowe 120x60x75 cm – 6 szt.,
Dostawa i montaż fotel biurowy obrotowy z regulacją wysokości 6 szt.,
Dostawa i montaż regał magazynowy stalowy po obciążeniu półki 170 kg – 10 szt.,
Dostawa i montaż krzesła plastikowe na stelażu metalowym 17 szt.,
Dostawa i montaż lada szatniowa blat z podwójnej płyty meblowej gr 18 mm, korpus z trzech stron z płyty meblowej laminowanej gr 18 mm – 1 szt.,
Dostawa i montaż stolik kwadratowy z blatem białym na drewnianych nogach 80x80 4 szt.,
Dostawa i montaż szafka osobista z drążkiem na ubrania – 10 szt.,
Dostawa i montaż szafka biurowa z drzwiami – 12 szt.,
Dostawa i montaż fotele do poczekalni 5 szt.,
Dostawa i montaż suszarka basenowa 12 szt.,

Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie do 15 grudnia 2020 roku, co najmniej 50% zakresu rzeczowego zamówienia dla części II przedmiotu zamówienia. 

1) Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny, w tym roczne przeglądy techniczne urządzeń (jeżeli są wymagane) dla dostarczonego przedmiotu zamówienia.
2) Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji usuwać powstałe usterki w terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy - patrz wymagania dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3) W okresie gwarancji Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatny serwis na następujących warunkach:
- nieprzekraczalny czas przybycia serwisu do 48 h od chwili powiadomienia przez Zamawiającego,
- Wykonawca ponosi koszty dojazdu serwisu w okresie gwarancji.
4) W przypadku, gdy gwarancja producenta wbudowanych urządzeń w system ruchomego dna lub technologii uzdatniania wody, będzie krótsza od wskazanej w ofercie, jako wiążąca dla Zamawiającego będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.
5) Wykonawca zapewni również przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń i potwierdzi to wydaniem stosownych zaświadczeń.
Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia - skomplikowane projektowane systemy krytej pływalni oraz standard budynku pasywnego, zgodnie z art. 29. 3. Ustawy PZP Zamawiający dopuszcza wskazanie niektórych znaków towarowych, lub szczególnego procesu, który charakteryzuje projektowane systemy krytej pływalni, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane dla poszczególnych produktów i procesów.

B. Zamawiający przewiduje udzielenie  zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych  robót budowlanych, tj. dla części I i II zamówienia do wysokości 50% wartości robót budowlanych przewidzianych w zamówieniu podstawowym.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
1)    Tabela elementów scalonych (załącznik nr 9 do SIWZ).
2)    Projekty budowlane  ( załącznik nr 10 do SIWZ ).
3)    STWIOR  ( załącznik nr 11 do SIWZ).
4)    Dodatkowe uwagi:
Wykonawca zapewni kierownika budowy oraz kadrę kierowniczą, niezbędną do realizacji zamówienia. Przedmiot zamówienia objęty będzie okresem gwarancji od 3 do 5 lat, licząc od dnia przekazania całości zamówienia protokołem końcowym odbioru robót.
Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców, za wcześniejszą zgodą Zamawiającego, zgodnie z art. 6471 Kodeksu Cywilnego.
Dokumentacja projektowa jeżeli wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania skutkującej zmianą dokumentacji technicznej. Wykonawca, który przewiduje do zastosowania materiały i urządzenia równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały i urządzenia zostały zmienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje i wykazać równoważność z materiałami zastosowanymi w dokumentacji.
Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów.
W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do materiałów i innych elementów opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, STWiOR ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robót, których dotyczy.
Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały, procesy lub inne elementy muszą:
a) posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji,
b) posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.
Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały, procesy i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.


 UWAGA! Ze względu na zakończony Etap I budowy /stan surowy zamknięty/, oraz zmianę projektu budowlanego krytej pływalni na budynek pasywny, zalecane jest wzięcie udziału w wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia, w celu zapoznania się Wykonawcy z warunkami wykonania robót. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 27 lipca 2020 r. o godz. 12.00. Osoby zainteresowane powinny oczekiwać na przedstawiciela Zamawiającego na placu budowy krytej pływalni przy ul. Ofiara Katynia w Lubaczowie.5.    Kod CPV:

45212212-5 Roboty w zakresie basenów pływackich
45242100-6 Budowa infrastruktury sportów wodnych
45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45231112-3 Instalacja rurociągów
45251200-3 Roboty budowlane w zakresie ciepłowni
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych  
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
09331200-0  Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000-5 Instalacje słoneczne
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45200000-9 Posadzki na gruncie
45321000-3 Roboty posadzkarskie
45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa
45400000-1 Roboty wykończeniowe
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45320000-6 Roboty izolacyjne
45260000-7 Pokrycie dachowe z obróbkami blacharskimi
45110000-1 Roboty ziemne
45262500-6 Roboty murowe


6.    Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

7.    Wymagania stawiane Wykonawcy:
a)     Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
a)    Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
a)    Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego                   z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
a)    Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
a)    Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
a)    Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
- Roboty muszą być wykonane zgodnie z zachowaniem wymagań i obowiązującymi przepisami,                   w szczególności wymogami prawa budowlanego, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonaniu robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401) oraz zgodnie  z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją, należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i właściwą organizacją pracy.
- Użyte materiały/zabudowane urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
- Wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z PN przenoszących normy europejskie PN-EN ( normy zharmonizowane).

8.    Wymagania organizacyjne
1)    Zamawiający nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy robót.
2)    Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona niezbędnych zabezpieczeń terenu. Za jakość                       i zgodność z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczeń, jak również za ich stałą sprawność techniczną odpowiada Wykonawca ( kierownik budowy).
3)    Złożenie materiałów rozbiórkowych (grunt z wykopów) lub nadających się do ponownego wbudowania  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  w stanie nienaruszonym.
Złom lub inne materiały rozbiórkowe nienadające się do ponownego wbudowania Wykonawca będzie systematycznie wywoził z terenu realizowanego obiektu, a po zakończeniu robót jest zobowiązany do całkowitego uporządkowania terenu.

9 . Wymagania dotyczące gwarancji
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia minimum                                      3 - letniej (36 miesięcy) gwarancji jakości, licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę krótszego niż 3 lata (36 miesięcy) okresu gwarancji jego oferta zostanie odrzucona.

10. Wymagania określone w art. 29 ust. 3a Pzp
10.1 Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), przez cały okres realizacji umowy, osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. wykonujące prace budowlane w tym: robotników budowlanych i operatorów sprzętów w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

10.2 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a)    żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b)    żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c)    przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
10.3 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
•    oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy  - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy - Oświadczenie o zatrudnieniu;
•    poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
•    zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę – za ostatni okres rozliczeniowy lub pierwszy okres rozliczeniowy związany z rozpoczęciem realizacji zamówienia.
•    poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
10.4 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9.1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
10.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
10.6 Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, ustawy  Pzp., uprawnienia  zamawiającego  w  zakresie  kontroli  spełniania przez wykonawcę wymagań,   oraz   sankcji z tytułu   niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na  podstawie umowy  o  pracę przez wykonawcę lub    podwykonawcę, osób   wykonujących czynności   w trakcie  realizacji zamówienia zawarte są w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 8 do SIWZ.
11.  Wymagania (określone w przedmiocie zamówienia) związane z realizacją zamówienia zgodnie  z art. 29 ust. 4 Pzp
Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych  z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp

5) Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
6) Termin wykonania zamówienia:
1) Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – Przekazanie Wykonawcy terenu budowy i możliwość rozpoczęcia robót przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
2) Zakończenie:
a) Część I – termin wykonania zamówienia do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać w terminie do 15 grudnia 2020 roku, co najmniej 50% zakresu rzeczowego zamówienia.
b) Część II – termin wykonania zamówienia do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać w terminie do 15 grudnia 2020 roku, co najmniej 50% zakresu rzeczowego zamówienia. 
Termin wykonania poszczególnych prac będzie ustalony w harmonogramie rzeczowo — finansowym, który zostanie opracowany przez Wykonawcę do 7 dni od podpisania umowy i zatwierdzony przez Zamawiającego.
3) W przypadku dofinansowania inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań, w tym organizacyjnych, w celu zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia  w terminie określonym w części IV niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za zaniedbania lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności za niewykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym umową, skutkujące np. utratą dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, oraz RPO WP na lata 2014-2020. W sytuacji tej Zamawiający będzie miał prawo do żądania naprawienia szkody obejmującej stratę w postaci utraty dofinansowania, w wysokości utraconego dofinansowania. Żądanie odszkodowania od Wykonawcy z tytułu utraconego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, oraz  RPO WP nie ogranicza prawa Zamawiającego do wystąpienia wobec Wykonawcy z innymi roszczeniami przewidzianymi umową oraz przepisami Kodeksu cywilnego.

7) Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
    1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
    Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.                                                                                                                                        
1)    warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Pzp,

2) Zdolności technicznej lub zawodowej:
- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży:
•    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Pzp,
•    złoży wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym Wykonawca wykaże się realizacją:
Część I – Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 3 niecki basenowe ze stali nierdzewnej  w technologii spawanej o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 250m2,
-   Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 3 niecki basenowe ze stali nierdzewnej w technologii spawanej, w których zainstalowane zostało dno ruchome,
-    Wykonawca wykonał co najmniej 3 obiegi technologii wody dla niecek basenowych w których zainstalowane zostało dno ruchome,
-    Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 3 dna ruchome typu pierwszego,
-    Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 3 dna ruchome w systemie dual floor,
wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.
dodatkowo Wykonawca posiada personel zdolny do wykonania zadania:
-    kierownik robót sanitarnych, który w ostatnich 5 latach uczestniczył w budowie / rozbudowie, modernizacji obiektu basenowego o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 250m2 ,
-    kierownik brygady spawaczy / brygadzista, który uczestniczył w montażu co najmniej 2 niecek basenowych ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra wody co najmniej 250,0 m2 i co najmniej 1 niecce w której zainstalowane zostało ruchome dno,
wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.
Część II - Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej jedną robotę  polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie budynku krytej pływalni o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 250 m2,
wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.
dodatkowo Wykonawca posiada personel zdolny do wykonania zadania:
-    kierownik budowy, który w ostatnich 5 latach uczestniczył w budowie, rozbudowie, modernizacji obiektu basenowego o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 250 m2 ,
-   kierownik robót sanitarnych, który w ostatnich 5 latach uczestniczył w budowie / rozbudowie, modernizacji obiektu basenowego o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 250m2 ,

•    oświadczenie, że osoby posiadają stosowne doświadczenie i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
a)    konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, oraz w ostatnich 5 latach uczestniczył w budowie, rozbudowie, przebudowie obiektu basenowego o powierzchni lustra wody nie mniej niż 250 m2 (Część II)
b)    instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, oraz w ostatnich 5 latach uczestniczył w budowie, rozbudowie, przebudowie obiektu basenowego o powierzchni lustra wody nie mniej niż 250 m2 (Część I i Część II),
c) spawacz / brygadzista który uczestniczył w montażu co najmniej 2 niecek basenowych ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra wody co najmniej 250,0 m2 i co najmniej 1 niecce w której zainstalowane zostało ruchome dno (Część I),
wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.

 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
•    złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Pzp,

3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy Pzp.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzające spełnianie warunków w udziału w postępowaniu (w zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje  spełnianie  warunków  udziału  w postępowaniu – pkt 1)) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia każdego z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie,  podpisują  osoby  uprawnione do reprezentowania każdego z tych Wykonawców. Warunek określony w pkt. 2), 3) winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.2. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt.1.1 winien spełniać każdy z Wykonawców.
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1)    jest niezgodna z ustawą,
2)    jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,
3)    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
4)    zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5)    została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert ,
6)    zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
7)    wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium
8)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7. Wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu:
7.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców podlegających wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy.
Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w oparciu o podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy (pkt 1-8):
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z dnia 8.02.2019 r.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U z 2019 poz.498 z dnia 15.03.2019 r.);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) jeżeli Wykonawca, lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, tj.: urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurent pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 2 – 4 ustawy z:
- Zamawiającym,
- osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego;
- członkami komisji przetargowej;
- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,
e) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
f) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce  komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
g)wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych,
h) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

7.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a) – c) i pkt. 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a) – c) ustawy, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) W przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) i pkt. 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit d) ustawy;
b) w art. 24 ust. 1 pkt. 15, art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy; jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 18 i 20 lub ust. 5 pkt. 2 – 4 ustawy, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

7.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16 – 20 lub art. 24 ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione powyżej.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
8.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
8.2 Zgodnie  art.  23  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Wykonawcy  wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony dokument „ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału”, o którym mowa w  rozdziale VI pkt 1 ppkt.1) i ppkt.2) SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
8.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia dołączają do oferty pełnomocnictwo wskazujące, czy pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania ich w postępowaniu  o  udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z pełnomocnikiem tym będzie prowadzona wszelka korespondencja wiążąca dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
8.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
9. Poleganie na zasobach innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych
9.1 Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w postępowaniu, w stosownych sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do  zamówienia,  lub  jego  części, na  podstawie  art.  22a  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych, polegać  na  zdolnościach technicznych   lub   zawodowych   lub   sytuacji   finansowej   lub   ekonomicznej   innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
9.2 Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
9.3 Zamawiający  oceni,  czy  udostępnione  Wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności techniczne  lub  zawodowe  lub  ich  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna,  pozwalają  na wykazanie  przez Wykonawcę  spełniania  warunków  udziału  w postępowaniu  oraz  bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9.4 W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub doświadczenia,  Wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub  usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9.5 Wykonawca,  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę  poniesioną  przez  Zamawiającego  powstałą  wskutek  nieudostępnienia  tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
9.6 Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna podmiotu,  na  zasobach  którego Wykonawca  polega,  nie  potwierdzają  spełniania  przez Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  zachodzą  wobec  tego  podmiotu podstawy  wykluczenia, Zamawiający  zażąda,  aby  Wykonawca  w terminie  określonym przez Zamawiającego:
a)    zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
        b)  zobowiązał  się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia, jeżeli  wykaże   zdolności  techniczne  lub  zawodowe lub  sytuację finansową  lub ekonomiczną.
9.7 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt.1) i ppkt.2) SIWZ.
9.8 Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ;propozycja treści zobowiązania została określona w załączniku nr 7 do SIWZ.
9.9 Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w  art. 22a  ustawy Prawo zamówień  publicznych, będzie dysponował  niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym  należyte  wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
3 ) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9.10 Zamawiający wymaga, by Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, złożył w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty wymienione w rozdziale VI pkt 2 ppkt.2 SIWZ, na wezwanie Zamawiającego dokonane w trybie art. 26 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7a) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. W celu wstępnego wykazania przez Wykonawcę, że nie podlega wykluczeniu  i spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:

1)    Pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone wg Załącznika nr 2 do SIWZ.   
2)    Pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone wg Załącznika nr 3 do SIWZ;
3)    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie/a o którym/ych mowa w ppkt. 1) i w ppkt. 2)  składa każdy z  Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wraz z ofertą. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4.    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w  rozdziale VI pkt 1 ppkt. 1) i w ppkt. 2).
5.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty pełnomocnictwo wskazujące, czy pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z pełnomocnikiem tym będzie prowadzona wszelka korespondencja wiążąca dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
6.    Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów , w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; wzór zobowiązania   stanowi załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy).

Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, opisanych w części 2 poniżej chyba że, pomimo braku takiego obowiązku, dołączy on te oświadczenia lub dokumenty do swojej oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy, aby podlegały ocenie przez Zamawiającego w trakcie oceny ofert.
2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy:

1)    Oświadczenie, że osoby które będą wykonywać lub uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają stosowne doświadczenie i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności:
- cz. II:  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, oraz w ostatnich 5 latach uczestniczył w budowie, rozbudowie, przebudowie budynku krytej pływalni o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 250 m2 ,
- cz I i II:. specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń który w ostatnich 5 latach uczestniczył w budowie, rozbudowie, przebudowie obiektu basenowego (dopuszcza się baseny otwarte) o powierzchni lustra wody nie mniej niż 250 m2,
- cz. I: specjalności spawacz / brygadzista, który uczestniczył w montażu co najmniej 2 niecek basenowych ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra wody co najmniej 250,0 m2 i co najmniej 1 niecce w której zainstalowane zostało ruchome dno,
wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.
2)    Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
Uwaga:
Jeżeli  Wykonawca  wskaże,  gdzie  Zamawiający  może  uzyskać ww.  odpis  za  pomocą bezpłatnych  i  ogólnodostępnych  baz  danych,  w  szczególności  rejestrów  publicznych w rozumieniu  ustawy  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji  działalności podmiotów realizujących  zadania  publiczne  (tj. Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  700 z późn. zm.), nie  jest  zobowiązany do złożenia ww. dokumentu.
3) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym Wykonawca wykaże się realizacją:
a)    Część I - Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 3 niecki basenowe ze stali nierdzewnej  w technologii spawanej o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 250,0 m2,
-    Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 3 niecki basenowe ze stali nierdzewnej w technologii spawanej, w których zainstalowane zostało dno ruchome,
-    Wykonawca wykonał co najmniej 3 obiegi technologii wody dla niecek basenowych w których zainstalowane zostało dno ruchome,
-    Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 3 dna ruchome typu pierwszego,
-    Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 3 dna ruchome w systemie dual floor,
wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.
dodatkowo Wykonawca posiada personel zdolny do wykonania zadania:
-    kierownik robót sanitarnych, który w ostatnich 5 latach uczestniczył w budowie, rozbudowie, modernizacji obiektu basenowego o powierzchni lustra wody nie mniej niż 250m2 ,
-    kierownik brygady spawaczy / brygadzista, który uczestniczył w montażu co najmniej 2 niecek basenowych ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra wody co najmniej 250m2 i co najmniej 1 niecce w której zainstalowane zostało ruchome dno,
wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.
     
b)    Część II - Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie budynku krytej pływalni o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 250 m2
wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.
dodatkowo Wykonawca posiada personel zdolny do wykonania zadania:
-    kierownik budowy, który w ostatnich 5 latach uczestniczył w budowie, rozbudowie, przebudowie obiektu basenowego o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 250 m2 ,
-    kierownik robót sanitarnych, który w ostatnich 5 latach uczestniczył w budowie, rozbudowie, modernizacji obiektu basenowego o powierzchni lustra wody nie mniej niż 250m2 ,
wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.

•    Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a)    zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI pkt 2. ppkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w rozdz. VI pkt 3. lit. a) tiret pierwsze, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

•    W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy  z Wykonawców oddzielnie.
    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

5. Forma złożenia dokumentów.
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
6. Na ofertę składają się dokumenty wskazane w dziale 5 oraz niżej wymienione załączniki:
•    Formularz ofertowy  wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – wg zał. nr 1 do SIWZ,
•    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Prawa zamówień publicznych – wg zał. nr 2 do SIWZ,
•    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
z art. 24 ust. 1 i 5 Prawa zamówień publicznych – wg zał. 3 do SIWZ,
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy - wzór zobowiązania  stanowi załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy)
•    Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

8) Informacja na temat wadium:
1.    Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
- część I -  10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100)
- część II - 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100)
2.    Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1)    pieniądzu,
2)    poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3)    gwarancjach bankowych,
4)    gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3.    Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4.    Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:
Powiatowy Bank Spółdzielczy  w Lubaczowie, Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005 
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
5.    W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu w kasie Urzędu Miejskiego  w Lubaczowie, ul. Rynek 26  kopia jako załącznik do oferty (sposób preferowany) lub dołączyć do oferty w sposób umożliwiający późniejsze zdeponowanie w kasie (nie spinać z ofertą).
6. Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zawartych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska).
7.    Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
8.    W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka konsorcjum.
9.    Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Sposób oceny ofert:
Cena wykonania zamówienia – waga 60%.
Okres gwarancji - waga 40 %


10) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, język, w jakim muszą być sporządzone:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów
pokój nr 16, Biuro Obsługi Mieszkańców
do dnia 06.08.2020 r. do godz. 12.00

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów
pokój nr 6, Sala obrad
dnia 06.08.2020 r. do godz. 12.15

12) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

16) informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych  robót budowlanych, do wysokości 50% wartości robót budowlanych przewidzianych zamówieniu podstawowym.

17) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 559423 -N-2020 z dnia 14.07.2020 r.

18) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
RPO WP na lata 2014-2020


/-/
Burmistrz Miasta Lubaczwa
Krzysztof Szpyt

Dokument w formacie ZIPDokumentacja przetargowa do pobrania w wersji spakowanej zip
Dokument w formacie ZIPInformacja o wniesieniu zapytania z dnia 23.07.2020 r. oraz 24.07.2020 r.
Dokument w formacie ZIP Informacja o wniesieniu zapytania z dnia 28.07.2020 r.
Dokument w formacie ZIP Informacja o wniesieniu zapytania z dnia 29.07.2020 r.
Dokument w formacie ZIP Informacja o wniesieniu zapytania z dnia 31.07.2020 r.
Dokument w formacie ZIPWyjaśnienie treści SIWZ z dnia 03.08.2020 r.
Dokument w formacie ZIP
Modyfikacja treści SIWZ, Modyfikacja Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 03.08.2020 r.
Dokument w formacie ZIPOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.08.2020 r. nr BZP 540142650-N-2020
Dokument w formacie ZIPWyjaśnienie, Modyfikacja treści SIWZ, Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu, Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia nr 540142650-N-2020
Dokument w formacie ZIPInformacja o wniesieniu zapytania z dnia 06.08.2020 r.
Dokument w formacie ZIP Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 10.08.2020 r.
Dokument w formacie ZIP Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 12.08.2020 r.
Dokument w formacie ZIP Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 13.08.2020 r.
Dokument w formacie ZIP Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 14.08.2020 r.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-07-14
Ostatnia modyfikacja: , 2020-08-14


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra