Lubaczów
Sobota, 15 sierpnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
28-07-2020
Informacja o wniesieniu zapytania dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II”
28-07-2020

RIR.III.271.4.2020                                                              
Lubaczów, 28.07.2020 r.
Do wszystkich
Wykonawcówdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II”


Informacja o wniesieniu zapytania


    Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  informuję, że w dniu 28.07.2020 r. do Zamawiającego wpłynęła drogą elektroniczną prośba o modyfikację związaną z zapisami SIWZ tj.:

       Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 288 ze zm.) wnosimy o zmianę zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II".
Zgodnie z punktem V Warunki udziału w postępowaniu, podpunkt 2.2) Zdolności technicznej lub zawodowej od Wykonawcy wymaga się:
    „Część I - Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 3 niecki basenowe ze stali nierdzewnej w technologii spawanej o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 250m 2 ,
-    Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 3 niecki basenowe ze stali nierdzewnej w technologii spawanej, w których zainstalowane zostało dno ruchome,
-    Wykonawca wykonał co najmniej 3 obiegi technologii wody dla niecek basenowych w których zainstalowane zostało dno ruchome,
-    Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 3 dna ruchome typu pierwszego,
-    Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 3 dna ruchome w systemie dual floor.
wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.
dodatkowo Wykonawca posiada personel zdolny do wykonania zadania:
-    kierownik robót sanitarnych, który w ostatnich 5 latach uczestniczył w budowie / rozbudowie, modernizacji obiektu basenowego o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 250m2,
-    kierownik brygady spawaczy / brygadzista, który uczestniczył w montażu co najmniej 2 niecek basenowych ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra wody co najmniej 250,0 m2 i co najmniej 1 niecce w której zainstalowane zostało ruchome dno.
Wnosimy o zastąpienie powyższej treści zapisem o następującym brzmieniu;
    „Część I:- Wykonawca w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 3 niecki basenowe ze stali nierdzewnej  w technologii spawanej o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 250m 2,
-    Wykonawca ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 1 nieckę basenową ze stali nierdzewnej w technologii spawanej, w której zainstalowane zostało dno ruchome.
wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.
dodatkowo Wykonawca posiada personel zdolny do wykonania zadania:
-    kierownik robót sanitarnych, który w ostatnich 5 latach uczestniczył w budowie / rozbudowie, modernizacji obiektu basenowego o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 250m2."
    Proponowana zmiana SIWZ zapewni możliwość udziału większej liczbie rodzimych - podkarpackich wykonawców, którzy posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji obiektów basenowych, a spełnienie w/w warunków potwierdzi posiadanie odpowiedniej zdolności technicznej do wykonania zamówienia w sposób prawidłowy i spełniający wszystkie oczekiwania Zamawiającego.
    Zważywszy, że montaż instalacji technologii uzdatniania wody jak również urządzeń jakimi są niecki basenowe i ruchome dno zlecane jest do wykonania wyspecjalizowanym dostawcom i producentom, a rolą wykonawcy jest skoordynowanie prac w naszej ocenie zapis o konieczności posiadania w ostatnich pięciu latach realizacji aż 3 niecek basenowych ze stali nierdzewnej z których każda wyposażona została w ruchome dno ściśle określonego typu jest zbyt rygorystyczny i uniemożliwia udział w przetargu Wykonawcom, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie w wykonawstwie basenów w pełnym zakresie robot wyposażonych w niecki z stali nierdzewnej, technologię uzdatniania wody i urządzenie „ruchome dno".
    Ponadto zbyt rygorystycznym i ograniczającym konkurencję jest również wymaganie wykazania się doświadczeniem w realizacji technologii obiegu wody dla niecki basenowej w której zainstalowane zostało ruchome dno ponieważ obieg taki w żadnym stopniu nie różni się od obiegu dla niecki w której ruchome dno nie występuje.
    Ponownie wnosimy o zmianę postanowień SIWZ jak wyżej. Udział większej liczby wykonawców pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszych cenowo ofert przetargowych bez wpływu, na jakość realizowanych robót i umożliwi rozwój rodzimych polskich przedsiębiorstw budowlanych.

    Jednocześnie informuję, że zgodnie z brzmieniem art. 38 ust. 1 pkt 3 cyt. wyżej ustawy Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później, niż na 2 dni przez upływem terminu składania ofert.


/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
Dokument w formacie ZIP Informacja o wniesieniu zapytania z dnia 28.07.2020 r.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-07-28
Ostatnia modyfikacja: , 2020-07-28


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra