Lubaczów
Czwartek, 24 czerwca 2021r.

Invest in Lubaczow


BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie
Przetargi inwestycyjne drukuj
24-09-2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Nazwa zadania: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II”
24-09-2020RIR.III.271.4.2020                                                                                                                  
Lubaczów, dnia 24.09.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY    Części I

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: RIR.III.271.4.2020

Nazwa zadania: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II”

 
1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zmianami) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia Wykonawcę:


Część I

TEXOM Sp. z o.o.

Al. Pokoju 1

31-548 Kraków


 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

Powyższa oferta, złożona została na kwotę:

- część I: 7 192 060,92 zł  i otrzymała łączną najwyższą liczbę punktów: 100 pkt;

Podstawą  prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Cześć I:


Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Pkt. w kryt. cena

Pkt. w kryt. okres gwarancji

Łączna punktacja

Okres gwarancji

1

 

STE CAPITAL Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 3/157B
10-072 Olsztyn

 

7 989 000,00 zł

54,01 pkt

40 pkt

 

94,01 pkt

 

5 lat

2

TEXOM Sp. z o.o.

Al. Pokoju 1

31-548 Kraków

7 192 060,92 zł

60 pkt

40 pkt

100 pkt

5 lat

 

 2. Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2) PZP, że w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

3.  Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) PZP, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono  żadnego  Wykonawców.

4.  Zamawiający informuje, że termin określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcy przysługuje odwołanie – art. 180 ust. 2 ustawy.

 

/-/

Burmistrz Miasta Lubaczowa

Krzysztof SzpytDokument w formacie ZIPZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.09.2020 r. część I
wstecz
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra