Lubaczów
szukaj
Wtorek, 27 października 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

PSR 2020 drukuj
Burmistrz Miasta Lubaczowa - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w PSR 2020
24-06-2020 11:44

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:
 1. być pełnoletnim,
 2. zamieszkiwać na terenie miasta Lubaczowa,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Informacje ważne dla osób składających oferty:
 1. kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
 2. rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:
 1. Zgłoszenie swojej kandydatury wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań z pkt. 1-4 na rachmistrza terenowego (zgłoszenie w załączeniu).
 2. Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności kandydat składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych. (oświadczenie w załączeniu).
 4. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych innych niż wymagane w procesie rekrutacyjnym (w załączeniu)

Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie (pok. 7)  w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny Spis Rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Uwagi:
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Pliki do pobrania
>> oswiadczenie_o_niekaralnosci_psr_2020.pdf
>> zgloszenie_kandydata_oraz_oswiadczenie_pkt_14.pdf
>> oswiadczenie_o_zapoznaniu_i_zgody_na_przetwarzanie_danych_innych_niz_wymagane.pdf
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-06-24
Ostatnia modyfikacja: , 2020-06-24


Powszechny Spis Rolny 2020
InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra