Lubaczów
szukaj
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x
Rewitalizacja drukuj
Harmonogram prognozowanych prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026 z uwzględnieniem ...
08-11-2016 13:21

 HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH PRAC NAD GMINNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI  MIASTA LUBACZOWA
NA LATA 2016-2026 Z UWZGLĘDNIENIEM PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

 

Działanie

Termin

Uczestnicy

I  -        DIAGNOZOWANIE

1. Powołanie zespołu roboczego ds. rewitalizacji

do 25.10.2016 r.

Pracownicy wydziałów merytorycznych UM w Lubaczowie

2. Ogłoszenia do prasy – otwierające prace nad GPR

03.11.2016 r.

Lokalna prasa

3. Ogłoszenie na stronie internetowej UM w Lubaczowie – otwierające prace nad GPR-em; ogłoszenie, BIP, obwieszczenie o debacie 23.11.2016r. i zbieraniu ankiet, zaproszenia na otwartą debatę

03.11.2016 r.

Referat Inwestycji I Rozwoju, strona internetowa www.lubaczow.pl, ogłoszenie, obwieszczenie, BIP, potencjalni projektodawcy

4. Utworzenie zakładki na stronie internetowej UM w Lubaczowie dotyczącej rewitalizacji – publikacja harmonogramu prac

03.11.2016 r.

Referat Inwestycji I Rozwoju, strona internetowa UM w Lubaczowie, BIP

5. Otwarta debata - wstępne pozyskanie opinii, stanowisk,

fachowców , rozdysponowanie ankiety

23.11.2016 r.

Radni Rady Miejski, Zarządy osiedlowe, organizacje społ. przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, zespół roboczy oraz zainteresowani mieszkańcy

6. Termin końcowy zbierania ankiet dotyczących pomysłów i identyfikacji obszarów problemowych, przeprowadzania wywiadów

 24.11.2016 r.

Referat Inwestycji I Rozwoju

7. Wystąpienie z wnioskiem o kwalifikacje do przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do RDOŚ (dalsze postępowanie uzależnione od decyzji RDOŚ)

 25.11.2016 r.

Referat Inwestycji I Rozwoju

8. Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały wraz z wnioskiem o wyznaczenie obszaru zdegradowanego: informacja na stronie internetowej UM w Lubaczowie, BIP, ogłoszenie, obwieszczenie, ogłoszenia do prasy, ogłoszenia na budynkach (wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe), w sprawie spotkania dotyczącego prezentacji wybranych obszarów zdegradowanych, zaproszenia

od 28.11.2016 r.

Środowisko fachowców  - Referat Inwestycji I Rozwoju www.lubaczow.pl

lokalna prasa, BIP, ogłoszenie, obwieszczenie

9. Prezentacja wybranych obszarów zdegradowanych

08.12.2016 r.

Środowisko fachowców – Referat Inwestycji I Rozwoju, zespół  roboczy

10. Prezentacja wybranych obszarów zdegradowanych spotkanie dla mieszkańców

09.12.2016 r.

Mieszkańcy zdiagnozowanych obszarów zdegradowanych, Referat Inwestycji I Rozwoju

11. Zbieranie uwag/propozycji w postaci papierowej i elektronicznej dot. wyznaczonego obszaru zdegradowanego

od 28.11.2016 r. do 19.12.2016r.

Referat Inwestycji I Rozwoju

12.Opracowanie raportu z form konsultacji społecznych określonych w pkt 9, 10, 11– zamieszczenie na BIP

od 21.12.2016 r.  

Referat Inwestycji I Rozwoju

BIP, strona internetowa UM w Lubaczowie

13. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z diagnozą obszaru Uchwałą Rady Miejskiej (publikacja Uchwały do 30 dni jako aktu prawa miejscowego )

Grudzień 2016 r.

Rada Miejska w Lubaczowie, Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

II – GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

14. Uchwała Rady Miejskiej o przystąpieniu do sporządzania GPR dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji

Grudzień 2016 r.

Rada Miejska w Lubaczowie,

15. Ogłoszenie, obwieszczenie, BIP, strona internetowa, prasa lokalna, sposób zwyczajowo przyjęty ww. Uchwał: Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz podjętej Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia GPR-u dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

Grudzień 2016 r.

Referat Inwestycji I Rozwoju , lokalna prasa, BIP, ogłoszenie, obwieszczenie, strona internetowa UM w Lubaczowie

16. Opracowanie projektu GPR w oparciu o wyniki z prezentacji prac diagnostycznych

Styczeń 2017 r.

Referat Inwestycji I Rozwoju

17. Opracowanie zasad działania i składu Komitetu Rewitalizacji

Luty 2017 r.

Referat Inwestycji I Rozwoju

 

18. Konsultacje społeczne projektu GPR, przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz zasad działania i Składu Komitetu Rewitalizacji: zamieszczenie na stronie internetowej UM w Lubaczowie, BIP – projektów uchwał oraz ankiet dot. opinii na temat projektu dokumentu GPR-u, przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz składu Komitetu Rewitalizacji. Informacje do prasy, ogłoszenie na stronie internetowej UM w Lubaczowie, BIP, obwieszczenie. Zaproszenia na warsztaty dotyczące wyboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych -na spotkaniu zaprezentowany zostanie projekt dokumentu GPR wraz z systemem wdrażania i monitorowania oraz Skład i zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

Luty 2017 r.

Referat Inwestycji I Rozwoju,

lokalna prasa, BIP, ogłoszenie, obwieszczenie, strona internetowa UM w Lubaczowie

19. Spotkanie prezentujące projekt GPR wraz z systemem wdrażania i monitorowania oraz projekt zasad działania i skład Komitetu Rewitalizacji - warsztaty dotyczące wyboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych

 

06.02.2017 r.

Mieszkańcy Miasta Lubaczowa, przedstawiciele środowisk lokalnych, zespół roboczy

20. Zbieranie ankiet opiniujących projekt GPR wraz z przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz opiniujących projekt zasad działania i skład Komitetu Rewitalizacji

od 06.02.2017 r. do 10.03.2017 r.

Referat Inwestycji I Rozwoju

 

21. Zbieranie uwag opiniujących projekt GPR wraz z przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz opiniujących projekt zasad działania i skład Komitetu Rewitalizacji w formie papierowej i elektronicznej

od 06.02.2017 r. do 10.03.2017 r.

Referat Inwestycji I Rozwoju

 

22.Opracowanie raportu z form konsultacji społecznych określonych w pkt 19,20,21– zamieszczenie na BIP, stronie internetowej UM w Lubaczowie

13.03.2017 r.

Referat Inwestycji I Rozwoju

BIP, strona internetowa UM w Lubaczowie

23. Wprowadzenie zmian GPR wynikających z konsultacji społecznych - zamieszczenie na BIP, stronie internetowej UM w Lubaczowie

od.28.02.2017 r. do 13.03.2017 r.

Referat Inwestycji I Rozwoju

BIP, strona internetowa UM w Lubaczowie

24. Zamieszczenie na BIP, stronie internetowej UM w Lubaczowie wersji (po zmianach wynikających z uwag z konsultacji społecznych) GPR oraz zasad działania i składu Komitetu Rewitalizacji

14.03.2017 r.

BIP, strona internetowa UM w Lubaczowie, Referat Inwestycji I Rozwoju

 

25. Opiniowanie projektu GPR zgodnie z Ustawą o rewitalizacji art. 17

od 09.03.2017 r. (wystąpienie do podm. wym. w Ustawie) do 16.03.2017 r. (termin końcowy zbierania uwag)

Podmioty wymienione w Ustawie, Referat Inwestycji I Rozwoju

26. Opracowanie raportu z zaopiniowania projektu GPR przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgodnie z ustawą o rewitalizacji art. 17 – zamieszczenie w BIP oraz stronie internetowej UM w Lubaczowie

od 06.02.2017 r. do 10.03.2017 r.

Referat Inwestycji I Rozwoju, BIP, strona internetowa UM w Lubaczowie

 

27.Wprowadzenie zmian projektu GPR wynikających z uzyskanych opinii (art. 17)

Do 13.03.2017 r.

Referat Inwestycji I Rozwoju

28. Zamieszczenie na BIP, stronie internetowej UM w Lubaczowie ostatecznej wersji (po zmianach wynikających z uwag z konsultacji społecznych oraz uzyskanych opinii) GPR

Do 13.03.2017 r.

BIP, strona internetowa UM w Lubaczowie, Referat Inwestycji I Rozwoju

 

29. Przyjęcie GPR Miasta Lubaczowa oraz powołanie Komitetu Rewitalizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Lubaczowie(ogłoszenie na stronie internetowej UM w Lubaczowie, w BIP, prasa lokalna, obwieszczenie, ogłoszenie)

marzec 2017 r.

Rada Miejska w Lubaczowie, BIP, strona internetowa UM w Lubaczowie, lokalna prasa, ogłoszenie, obwieszczenie

30. Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubaczowa w sprawie ustalenia osobowego składu Komitetu Rewitalizacji

marzec 2017 r.

Referat Inwestycji I Rozwoju, strona internetowa UM w Lubaczowie

 

wstecz


Informacje wprowadził: , 2016-11-08
Ostatnia modyfikacja: , 2016-11-08InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra