Lubaczów
szukaj
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x
Rewitalizacja drukuj
Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Lubaczowa
27-01-2017 08:44
OBWIESZCZENIE


w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Lubaczów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Lubaczowa

Na podstawie art. 11 ust. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta Lubaczowa

zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Lubaczów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Lubaczowa.

Przedmiot konsultacji społecznych obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Lubaczowa. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 03.02.2017 r. do dnia 05.03.2017 r. w następujących formach:
1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: drogi@um.lubaczow.pl. wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Lubaczowie ul. Rynek 26, 37 - 600 Lubaczów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów”.
c) bezpośrednio do pok. B5, w budynku Urzędu Miejskiego w Lubaczowie w godzinach pracy Urzędu.

2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.

3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku, Urzędu Miejskiego w Lubaczowie ul. Rynek 26, 37 - 600 Lubaczów, w pok. nr B5, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Miasta Lubaczowa.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami dostępne będą od dnia 03.02.2017 r.:
– w wersji papierowej w budynku Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37 - 600 Lubaczów, w pok. nr B5, w godzinach pracy Urzędu;
– w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej UM dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.
Pliki do pobrania
>> projekt_uchwaly__obszar_zdegradowany_i_obszar_rewitalizacji__miasta_lubaczowa.docx
>> formularz_zglaszania_uwag.docx
>> zal_1a_zdegradowany_a2_1_5000_glowny_obszar.pdf
>> zal_1b_zdegradowany_a4_1_5000_podobszar_zuki.pdf
>> zal_2a_rewitalizacja_a2_1_5000_glowny_obszar.pdf
>> zal_2b_rewitalizacja_a4_1_5000_podobszar_zuki.pdf
>> lubaczow_diagnoza_1.docx
wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-01-27
Ostatnia modyfikacja: , 2017-03-17InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra