Lubaczów
szukaj
Środa, 8 kwietnia 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x
Rok 2014 drukuj
Stawki podatkowe zostały określone następującymi uchwałami Rady Miejskiej:
Dokument w formacie PDF Uchwała 710/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Dokument w formacie PDF Uchwała 711/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013r., w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
i wynoszą odpowiednio:
1.

od gruntów :


1.1

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni

0,76 zł

1.2 pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

4,56 zł

1.3 pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni

0,24 zł

2.

od budynków lub ich części :


2.1 mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej

0,63 zł

2.2 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej


20,80 zł

2.3 zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni użytkowej


10,75 zł

2.4 zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej


4,68 zł

2.5

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej

5,41 zł

3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.5 ust.1 pkt. 3 i ust 3-7 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2 %

4. Podatek rolny:


4.1 za 2,5q żyta na 1 ha przeliczeniowy 150,00 zł
4.2 za 5g żyta na 1 ha przeliczeniowy 300,00 zł
5. Podatek leśny od 1 ha
37,6310 zł

Dokument w formacie PDF IN 1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
Dokument w formacie PDF IR 1 - Informacja o gruntach.
Dokument w formacie PDF IL 1 - Informacja o lasach.
Dokument w formacie PDF DN 1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości.
Dokument w formacie PDF DR 1 - Deklaracja na podatek rolny.
Dokument w formacie PDF DL 1 - Deklaracja na podatek leśny.

Wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów określona została na kwotę 50 zł uchwałą Rady Miejskiej w Lubaczowie 274/XIV/2011 z dnia 23.11.2011r.


Wysokość stawek podatkowych od środków transportowych na rok 2014 określają uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie 712/XL/2013 z dnia 26.11.2013r. oraz 740/XLI/2013 z dnia 19.12.2013r.


Dokument w formacie PDF DT 1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych.
Dokument w formacie PDF DT1-A - załącznik do deklaracji DT1.

Wysokość stawek podatkowych dla opłaty targowej na rok 2014 określa uchwała Rady Miejskiej w Lubaczowie 713/XL/2013 z dnia 26.11.2013r. oraz 741/XLI/2013 z dnia 19.12.2013r.


Stawki za dzierżawę gruntu określane są zarządzeniem Burmistrza Miasta i wynoszą:

1.

za dzierżawę 1 m2 gruntu użytkowanego nierolniczo

 

1.1

lokalizacja garaży (rocznie)

10,45 zł

1.2

działalność handlowa (miesięcznie)

9,30 zł

1.3

działalność usługowa i produkcyjna (miesięcznie)

6,97 zł

1.4

na cele składowe (miesięcznie)

0,46 zł

1.5

umieszczenie reklamy poza pasem drogowym
- za powierzchnię gruntu odpowiadającą powierzchni reklamy (miesięcznie)

23,22 zł

1.6

inna działalność (rocznie)

1,16 zł

1.7

pod miejsca parkingowe (miesięcznie)

2,19 zł

2.

za dzierżawę 1 m2 gruntu użytkowanego rolniczo

 

2.1

uprawa kwiatów, warzyw oraz rekreację (ogródki przydomowe) (rocznie)

0,18 zł

2.2

prowadzenie gospodarstwa rolnego


2.2.1

o powierzchni do 1ha (rocznie)

0,034 zł

2.2.2

za każdy m2 powierzchni powyżej 1ha

0,022 zł

3.

cele rozrywkowe


3.1

cyrk, zespoły rozrywkowe (za dzień)

360,00 zł

3.2

wesołe miasteczko (za dzień)

235,00 zł
Stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych zostały określone następującą uchwałą Rady Miejskiej:

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Lubaczów.
Rodzaj zabudowy jednorodzinna
wielorodzinna
Ilość osób
do 3 osób
pow. 3 osób
do 3 osób
pow. 3 osób
Stawka za odpady niesegregowane
16,00 zł 
  15,00 zł
Stawki za odpady segregowane
10,50 zł
9,00 zł
10,00 zł
8,50 zł

Stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności obowiązujące na terenie Lubaczowa.
Pojemność pojemnika 60l 110/120l 240l 1100l 7000l
Stawki za odpady niesegregowane 11,00 zł 22,00 zł 43,00 zł 122,00 zł 5410,00 zł
Stawki za odpady segregowane 9,00 zł 18,00 zł 35,00 zł 105,00 zł 450,00 zł

Dokument w formacie PDF Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Stawki opłaty za wodę i ścieki zostały określone uchwałą Rady Miejskiej:

Dokument w formacie PDF Uchwała 736/XLI/2013 z dnia 19 grudnia 2013r., w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Lubaczowa

1 opłaty za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
 brutto
1.1 dostarczenie 1 m3 wody
2,33 zł
1.2 odbiór 1 m3 ścieków
4,44 zł
1.3 opłata za przyłączenie do urządzenia wodociągowego będącego w posiadaniu Przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów zamontowania wodomierza i przeprowadzania prób technicznych przyłącza wodociągowego wybudowanego przez odbiorcę usług
270,00 zł
1.4 opłata za przyłączenie do urządzenia kanalizacyjnego będącego w posiadaniu Przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów zamontowania wodomierza i przeprowadzania prób technicznych przyłącza wodociągowego wybudowanego przez odbiorcę usług
486,00 zł


Stawki opłat "cmentarnych" określone zostały uchwałą Rady Miejskiej:

Dokument w formacie PDF Uchwała 627/XXXIII/2013 z dnia 28 maja 2013r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za wykup miejsc pod groby, czynności pochówku, oraz za korzystanie z urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Lubaczowie.


Sprzedaż alkoholu

1 opłaty za alkohol  
1.1 sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa 525,00 zł
1.2 sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 525,00 zł
1.3 sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu 2.100,00 zł

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra