Lubaczów
szukaj
Niedziela, 28 lutego 2021r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Narodowy Spis Powszechny 2021

Organizacje

Dostępność

Konkurs NASZ BASEN drukuj
Regulamin
REGULAMIN KONKURSU „NASZ BASEN”


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pn. „NASZ BASEN”, zwanym dalej „Konkursem”.
1.2 Celem Konkursu jest nagrodzenie autora najlepszego projektu logotypu dla budowanej pływalni miejskiej – basenu krytego. Logotyp ten będzie umieszczony na elewacji pływalni, jak również wykorzystywany w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
1.3 Organizatorem Konkursu pod patronatem Burmistrza Miasta Lubaczowa jest Gmina Miejska Lubaczów, 37-600 Lubaczów, Rynek 26, zwana w dalszej części regulaminu "Organizatorem".
1.4 Wszelkie informacje o Konkursie, formularze zgłoszeniowe oraz informacje o rozstrzygnięciach Konkursu czy zmianach regulaminu będą zamieszczane na portalu miejskim www.lubaczow.pl, na podstronie dostępnej pod banerem informującym o Konkursie, zwanej dalej „Stroną Konkursu”.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 Uczestnikiem Konkursu, zwanym w dalszej części regulaminu "Uczestnikiem", może być każda osoba fizyczna, która nie jest pracownikiem Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz nie jest członkiem Komisji Konkursowej.
2.2 Uczniowie, którzy nie ukończyli 18 roku życia wraz z materiałami konkursowymi powinni złożyć zgodę rodzica (opiekuna prawnego) na udział w konkursie.
2.3 Prace do konkursu mogą zgłaszać wyłącznie ich autorzy.

3. ZASADY KONKURSU

3.1 Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez złożenie prac konkursowych w Biurze Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD, pendrive), oraz wydruków A4.
3.2 Projekt logotypu obejmuje nazwę dla pływalni proponowaną przez Uczestnika, przedstawioną w formie graficznej. Pliki graficzne powinny być przygotowane w formacie (do wyboru): cdr, tiff, png, psd, ai, o rozdzielczości co najmniej 300 dpi.
3.3 W nazwie proponowanej dla pływalni niedopuszczalne jest użycie słowa „Lubaczów” w formie podstawowej, jak również wszelkich odmianach i słowach pokrewnych. Prace takie będą odrzucane.
3.4 Wraz z pracami konkursowymi uczestnik składa Kartę zgłoszenia uczestnika Konkursu. Wzór Karty jest zamieszczony na Stronie Konkursu.
3.5 Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 2 prace.
3.6 Prace można zgłaszać do Konkursu do 30 maja 2018 r. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
3.7 Do oceny nadesłanych prac Burmistrz Miasta Lubaczowa powoła 3-osobową Komisję Konkursową.

4. NAGRODA

4.1 Nagrodą główną w Konkursie jest nagroda rzeczowa o wartości 500 zł.
4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień dla Uczestników Konkursu. Informacja o przewidzianych nagrodach i wyróżnieniach zostanie zamieszczona na Stronie Konkursu.
4.3 W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia Konkursu, równoznacznego z przyznaniem nagrody (nagród, wyróżnień), prace złożone na Konkurs nie będą zwracane Uczestnikom.
4.4 Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród, jeżeli Komisja uzna, że złożone prace prezentują niską wartość merytoryczną. W takim przypadku Konkurs uznany zostaje za nierozstrzygnięty, prace konkursowe nie mogą być wykorzystywane przez Organizatora i podlegają zwrotowi do ich autorów.
4.5 Informacja o zwycięzcy (zwycięzcach, wyróżnionych), któremu przyznano nagrodę (nagrody, wyróżnienia) zostanie opublikowana na Stronie Konkursu w terminie do 4 czerwca 2018 roku.
4.6 Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

5.1 Zgłoszone do Konkursu prace nie mogą naruszać praw autorskich (w tym praw pokrewnych) lub dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnicy muszą być autorami zgłoszonych prac.
5.2 Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z nieuprawnionym wykorzystaniem własności intelektualnych osób trzecich.
5.3 W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia Konkursu, połączonego z przyznaniem nagrody (nagród, wyróżnień) Organizator nabywa prawa do nieograniczonego wykorzystywania prac złożonych przez Uczestników na Konkurs.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie podanych danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i przyznaniem nagród, jak również w celu ogłoszenia wyników Konkursu.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
7.2 Regulamin jest dostępny na Stronie Konkursu.
7.3 Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
7.4 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
7.5 Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji postanowień Regulaminu. Spory związane z Konkursem będą rozstrzygane przez Organizatora, a jego decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne

Lubaczów, 29 stycznia 2018 r.
Pliki do pobrania
>> regulamin_konkursu_nasz_basen.docx


Karta Zgłoszenia Uczestnika konkursu NASZ BASEN

Pliki do pobrania
>> karta_zgloszenia_uczestnika_konkursu_nasz_basen.docx


WIZUALIZACJE

InspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra