Lubaczów
szukaj
Środa, 8 lipca 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Zapowiedzi drukuj
X Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Lubaczowie
19-06-2019 08:41Na dzień 27 czerwca 2019 r. tj. czwartek
na godzinę 16:00,
w budynku Ratusza, ul. Rynek 26, sala obrad, I piętro
zwołana została
X Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Lubaczowie.


z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z obrad sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 maja oraz sesji nadzwyczajnej z dnia 14 czerwca 2019 roku.
 5. Raport o stanie miasta wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok:
  1) Raport o stanie miasta,
  2) Wystąpienie Burmistrza Miasta,
  3) Debata,
  4) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania,
  5) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok, 6) Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2018 rok,
  7) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,
  8) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
  9) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium,
  10) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów za 2018 rok,
  11) projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 6. Prowadzenie działalności promocyjnej pod kątem działalności gospodarczej – plany zagospodarowania, oferty inwestycyjne, zachęty dla przedsiębiorców:
  1) opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie,
  2) dyskusja.
 7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Lubaczowie.
 8. Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o pracy między sesjami Rady.
 9. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubaczowie o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubaczowie.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-06-19
Ostatnia modyfikacja: , 2019-06-19


Powszechny Spis Rolny 2020
InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra