Lubaczów
Środa, 20 września 2017r.

LS

BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Jednostki org.

x
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
15-01-2014
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania pod nazwą: "Budowa stacji wnętrzowej typu STLM, linii kablowej SN typu XRUHAKXS ... - Intermarche."
15-01-2014

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowaniaNa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.12.2013 r., na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie; 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A zostało wszczęte,

postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

pod nazwą: Budowa stacji wnętrzowej typu STLM, linii kablowej SN typu XRUHAKXS, linii kablowej nN oraz przyłącza kablowego nN w celu zasilenia budynku handlowo – usługowego „Intermarche” i budynku administracyjno – socjalnego wraz z wydzieleniem działki pod projektowaną stację, na terenie obejmującym działki oznaczone nr ewid. 2937/9, 2722/6, 2938/11, 2937/5, 2947/1 położone w Lubaczowie przy ulicy Słowackiego.


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z dokumentami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska, i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr 4 w godzinach pracy urzędu.


Burmistrz Miasta Lubaczowa
Maria Magoń

wstecz


Informacje wprowadził: , 2014-01-15
Ostatnia modyfikacja: , 2014-01-20


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2015 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra