Lubaczów
szukaj
Środa, 18 października 2017r.

LS

Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x
Miejskie Przedszkole Nr 1 drukuj

Miejskie Przedszkole Nr 1
ul. Mickiewicza 33,
tel. 16.632.93.60
Dyrektor - Wiesława Kozłowska
1. Status prawny jednostki
Miejskie Przedszkole Nr1 w Lubaczowie jest przedszkolem publicznym. Podstawą prawną działania przedszkola jest:
a) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572)
b) Uchwała Nr 143/XVIII/2004 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 marca 2004r. w sprawie rozwiązania Zespołu Przedszkoli Publicznych w Lubaczowie.
c) Statut Miejskiego Przedszkola Nr1 w Lubaczowie.

2. Organizacja
Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora zgodnie zarządzeniem Nr 35/ 2011 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie procedury opracowania i zatwierdzania arkuszy organizacji pracy publiczny6ch szkół i przedszkoli prowadzonych prze4z Gminę Miejską Lubaczów na rok szkolny 2011/2012 na podstawie z art.34a ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.), art. 30 ust. 1 i ust 2 pkt2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 29 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz.U. z 2006 Nr 97, poz.. 674 z późn. zm. przedłożony organowi prowadzącemu do 30 kwietnia.

Arkusz organizacyjny przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza do 30 maja arkusz jest zatwierdzany przez Burmistrza miasta Lubaczowa lub osobę działającą z jego upoważnienia.. W arkuszu organizacji placówki zamieszcza się w szczególności: liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów; liczbę pracowników przedszkola, łącznie z liczbą pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole; terminy przerw w pracy przedszkola ustalonych przez organ prowadzący.

3. Przedmiot działalności i kompetencji.
Przedszkole prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wydanych na ich podstawie, koncentrując się na:
a) wspomaganiu i ukierunkowaniu dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturalnym i przyrodniczym,
b) udzielania dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
c) umożliwianiu dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
d) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
e) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz wykształcenie u dzieci gotowości szkolnej.
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b.
1a) Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
1b) W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
2.Dziecko w wieku 5 i 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Do kompetencji przedszkola należy:
· zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego dla dzieci 5 i 6-cio letnich,
· przeprowadzenie rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę dostępności, zgodnie regulaminem rekrutacji, zachowując prawo rodziców do wyboru przedszkola,
· zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
· realizowanie programów nauczania zawierających podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną w rozporządzeniu MEN z dnia 08 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników( Dz. U. z 2009 r. Nr89, poz. 730)
· dokumentowanie zajęć prowadzonych w przedszkolu zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Organy i osoby sprawujące funkcje w jednostce
Organami przedszkola są:
1. Dyrektor przedszkola
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców

Zakres ich zadań określa rozdział III Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Lubaczowie. Przedszkolem kieruje dyrektor, który jest pracodawcą dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.

Do kompetencji dyrektora należy:
1. Kierowanie działalnością przedszkola i reprezentowaniem go na zewnątrz.
2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.
3. Sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci.
4. Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej.
5. Dysponowanie środkami określonymi w palnie finansowym przedszkola.
6. Organizowanie administracyjnej, gospodarczej i finansowej obsługi przedszkola.
Dyrektora wyłania się w drodze konkursu na okres 5 lat, według przepisów wynikających z ustawy o systemie oświaty.

5. Struktura własnościowa
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Lubaczowie jest dysponentem budynku dydaktycznego wraz z przyległym terenem przy ul. Mickiewicza 33 w Lubaczowie.

6. Majątek jednostki.
Majątek przedszkola stanowi wyposażenie oddziałów, biur, pomoce dydaktyczne- wymienione w księgach inwentarzowych przedszkola, założonych według odrębnych przepisów.

7. Tryb działania jednostki.
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do 1600. Organizacje pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, uwzględniający zasady ochrony zdrowa i higieny. Pracownicy pedagogiczni przedszkola wypełniają swoje obowiązki w okresie ustalonym przez MEN w kalendarzowym roku szkolnym. Karta Nauczyciela określa dla nich wymiar urlopu, który ma być wykorzystany w czasie wakacji. Czas pracy pracowników administracji i obsługi reguluje Kodeks Pracy.
8. Tryb działania osoby prawnej samorządu terytorialnego
Przedszkole jest jednostka, której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubaczów, która zapewnia mu utrzymanie oraz kadrowe i organizacyjne warunki do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i innych zadań statutowych.

9. Sposób załatwiania i przyjmowania spraw
Przedszkole załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące edukacji, kadr i finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: dokumentację kancelaryjną, prowadzoną wg instrukcji kancelaryjnej; dokumentację kadrowa i finansową prowadzona wg odrębnych przepisów.

 W załączniku

Statut Miejskiego Przedszkola nr 1 w LubaczowiePliki do pobrania
>> statut.doc

"Pozwólmy Dziecku czerpać radość
z poznawania siebie i świata"

Misja przedszkola


  1. Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka w atmosferze bezpieczeństwa, pełnej akceptacji i podmiotowości.

  2. Współdziała z rodziną, wspomaga wychowanie dziecka.

  3. Rozpoznaje możliwości rozwojowe dziecka, w miarę oczekiwań i potrzeb organizuje opiekę nad dziećmi wymagającymi wspomagania.

  4. Działania wychowawcze i dydaktyczne nauczycielek opierają się na znajomości psychicznej, rozwojowej, pedagogicznej i środowiskowej dziecka.

  5. Nauczycielki poszukują nowych rozwiązać edukacyjnych, wychowawczych, opracowują programy autorskie i realizują je.

  6. Przedszkole jest otwarte na środowisko lokalne i prowadzi wielokierunkową działalność mającą na celu wdrażanie i ukształtowanie u dzieci znajomości i przywiązania do „Małej Ojczyzny”


Wizja przedszkola


Wychowanie do wartości

W wychowaniu w przedszkolu chodzi o pomoc w odkrywaniu wartości, głównie tych szlachetnych.

Każde dziecko w naszym przedszkolu odkryje prawdy o wartościach, że dobrze jest być szlachetnym, zdrowym, sprawiedliwym, uczciwym, wiernym i z tego powodu można przeżywać radość.

Dlatego przedszkole pielęgnuje wartości, dzięki którym dzieci, rodzice i pracownicy przedszkola będą odnosić się do siebie z szacunkiem i zrozumieniem.


Miejskie Przedszkole Nr 1 jest placówką 4 oddziałową prowadzącą działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci od 3 do 6 roku życia.
Przedszkole mieści się w piętrowym budynku w centralnej części miasta, w otoczeniu dużej ilości zieleni, co podnosi atrakcyjność placówki. Przedszkole posiada duży plac zabaw z zestawem rekreacyjnym do ćwiczeń i zabaw „Krzyś”. Ogród wyposażony jest w bezpieczny sprzęt (huśtawki, drabinki, samochody), piaskownice i otoczony jest dużą ilością drzew i krzewów.
Przedszkole posiada 5 sal do zabaw i zajęć dzieci. Sale są funkcjonalnie urządzone, dostosowane do wieku dzieci i charakteru prowadzonych zajęć.

Infrastruktura sanitarna jest dostosowana do wieku dzieci.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku od 6
30 do 1600. Prowadzone są trzy oddziały 9 godzinne i jeden oddział 5 godzinny.

Metody pracy
Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego obowiązującą od 2009r. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia obowiązków szkolnych we wszystkich obszarach tj. społeczno-moralnym, umysłowym, fizycznym. Ponadto w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe, finansowane przez rodziców: nauka języka angielskiego, zajęcia umuzykalniające.

Przedszkole organizuje także pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci wymagających tego wsparcia

Kadra pedagogiczna
Kadra pedagogiczna to osoby z wieloletnim doświadczeniem, podnoszące swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Nasi nauczyciele uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego - studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, warsztaty metodyczne. W pracy z dziećmi stosują nowoczesne metody aktywizujące, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Koncepcja pracy z dzieckiem ma charakter zindywidualizowanego uczenia się i jest nastawiona na rozwój jego potencjalnych możliwości. Nauczyciele wykazują zaangażowanie i dbałość o każdego wychowanka, umiejętnie obserwują i dokumentują postępy w rozwoju dziecka, celem lepszego stymulowania jego edukacji.

Przedszkole zatrudnia 7 nauczycieli, w tym 1 o statusie nauczyciela kontraktowego, 3 o statusie nauczyciela mianowanego i 3 o statusie nauczyciela dyplomowanego.

Z życia przedszkola

Dzień pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia dostosowany odpowiednio do grup wiekowych. Zabawy dowolne, zajęcia zorganizowane, wycieczki, spacery, ćwiczenia i zabawy ruchowe, relaksacyjne, zajęcia terapeutyczne zapełniają dzieciom cały dzień. Rozkład dnia ma na celu stymulowanie rozwoju dziecka, nie jest on ujęty w sztywne ramy. W przedszkolu nic się nie dzieje od kropki do kropki. Jest tu dużo miejsca na ciekawe i zajmujące dzieci imprezy. Dzieci bez względu na porę dnia bardzo dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu w formie zabaw dowolnych spacerów pozwalających dzieciom dotlenić się i poznawać swoją miejscowość. Organizowane są tez wycieczki autokarowe do różnych miejscowości przy dużym zaangażowaniu Rady Rodziców.


   

W naszym przedszkolu wszystkie święta są bardzo uroczyście obchodzone. Nauczycielki z dużym zaangażowaniem organizują Andrzejki, Mikołajki, Wieczór wigilijny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, pożegnanie dzieci kończących edukację przedszkolną. Wszystkie te uroczystości są już na stałe wpisane w życie naszego przedszkola. Zaproszeni goście często są wzruszeni i pełni podziwu dla swoich dzieci.

 

Życie przedszkola jest ciekawe i urozmaicone, dzieci nie znają słów „nudzę się”. Urok naszego przedszkola dopełnia lubiany przez dzieci plac zabaw. Stanowi on przedłużenie sali zajęć, gdzie organizowane są zabawy i ćwiczenia ruchowe, zajęcia plastyczne i obserwacje przyrody.
Przedszkole wyróżnia się własnym indywidualnym klimatem, którego współtwórcami są dzieci i rodzice. Między pracownikami, rodzicami i dziećmi istnieje klimat zaufania wynikający z osobistych kontaktów, pozytywnej identyfikacji z własnym przedszkolem.

     
19
PAŹ

Przegląd Małych
Form Teatralnych
pt. "Życie jest piękne"

20
PAŹ

Dni Seniora:
Wieczór poezji

21
PAŹ

Dni Seniora:
Pokaz mappingu 3D

25
PAŹ

XI Przegląd Sztuki Rozrywkowej
o "Złotą Beczkę Śmiechu
- Kabaretonik 2017"

25
PAŹ

Spotkanie z autorem książki „Przemytnicy”
– Konradem Janczurą

26
PAŹ

XLI Zwyczajna Sesja
Rady Miejskiej

27
PAŹ

Spotkanie autorskie
z Janem Kucą

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2015 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra