Lubaczów
szukaj
Środa, 18 października 2017r.

LS

Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x
Miejskie Przedszkole Nr 2 drukuj

Miejskie Przedszkole Nr 2
ul. Marii Konopnickiej 9,
tel. 16.632.91.25 (C: 421)
Dyrektor -  mgr Teresa Nadstawna
1. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Miejskie Przedszkole Nr 2 zwane dalej "przedszkolem" jest przedszkolem publicznym.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Lubaczowie przy ul. Marii Konopnickiej 9.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Rada Miasta Lubaczów Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.
4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Miejskie Przedszkole Nr 2
37 - 600 Lubaczów ul. Marii Konopnickiej
Tel. 632 - 91 - 25§2

Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.Nr.95 poz.425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
2. Aktu założycielskiego.
3. Niniejszego statutu uchwalonego przez radę pedagogiczną.

§ 3

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok
2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców
3. Przedszkole pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach wynikających z organizacji pracy przedszkola i wniosków rodziców.

§ 4

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
a) Radę Miasta Lubaczowa
b) rodziców w formie opłat.
2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

§ 5

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w wymiarze 25 godzin tygodniowo /klasa 0/.
2. Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta Lubaczowa.
3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z intendentem.
4. W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.
5. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w dniach ustalonych na początku każdego miesiąca.
6. Przedszkole prowadzi naukę religii.
7. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (gimnastyka korekcyjna, zajęcia muzyczne, język angielski itp.).
8. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są także w całości przez rodziców.
9. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych jest dostosowany do możliwości rozwojowych i wynosi około 15 minut dla dzieci 3 - 4 letnich, a około 30 minut dla dzieci 5 - 6 letnich.
10. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
11. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

 

2. Cele i zadania przedszkola

§ 6

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
a) wspomaganiu indywidualnemu rozwojowi dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
b) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
c) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
d) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.
2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
a) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
b) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
c) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia o osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
d) rozwijanie wrażliwości moralnej,
e) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
f) rozbudzenie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
g) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
h) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

§ 7

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.
2. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, a w oddziałach integracyjnych na podstawie programu autorskiego zatwierdzonego w trybie przewidzianym przepisami prawa.
3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
4. Czas trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 min.

§ 8

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby
oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
a) zapewnia bezpośrednią i stała opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym,
c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
d) współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

§ 9

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
a) jednego nauczyciela w przypadku 5 - godzinnego czasu pracy oddziału,
b) dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5 - godzinnego czasu pracy,
c) w grupie najmłodszej jest zatrudniona osoba jako pomoc nauczycielki, która pomaga w sprawowaniu opieki
2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący:
3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój odział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

 

3. Organy przedszkola

§ 10

1. Organami przedszkola są:
a) dyrektor przedszkola,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców.
2. Rada pedagogiczna, rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności , które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 11

1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.
3. Zadania dyrektora są następujące:
a) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
c) koordynowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi,
d) opracowywanie mierzenia jakości pracy placówki, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,
e) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki,
f) przekazanie raportu o jakości pracy placówki radzie rodziców i radzie pedagogicznej,
g) opracowywanie programu rozwoju placówki wspólnie z radą pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki,
h) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywanie oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
i) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
j) przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja jej uchwał oraz uchwał rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji,
k) wstrzymywanie uchwał rady rodziców i rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosowanych organów,
l) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
m) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,
n) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
o) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
p) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
q) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z przepisami prawa,
r) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego,
s) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż
t) stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
u) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
v) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
w) administrowanie zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,
x) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno - archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 12

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
2. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
3. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
4. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:
a) przygotowanie projektu statutu przedszkola,
b) opracowanie programu rozwoju placówki
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i zajęć autorskich,
d) uchwalanie regulaminu rady pedagogicznej, regulaminu pracy,
e) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,
f) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
5. Rada pedagogiczna opiniuje:
a) projekt planu finansowego, wniosków o nagrody i wyróżnienia, program szkoleń pracowników,
b) organizację pracy placówki,
c) przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi
d) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
6. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.
7. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków.
8. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
9. Rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.
10. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.
11. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności o którym mowa w paragrafie 10 pkt.2.

§ 13

1. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola.
2. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
3. Członkowie rady rodziców wybierani są co roku podczas zebrań grupowych rodziców, przynajmniej po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy.
4. Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, w szczególności zaś:
a) opiniuje program rozwoju placówki,
b) wyraża opinie na temat funkcjonowania przedszkola.
5. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

§14

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 

4. Organizacja przedszkola

§ 15

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest odział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3. W oddziałach integracyjnych liczba wychowanków wynosi od 15 do 20, w tym 3 - 5 dzieci niepełnosprawnych.
4. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora w terminie określonym przez organ prowadzący.
5. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
6. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
a) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
b) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący
7. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono Opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
9. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 75.
10. Liczba oddziałów uzależniona od liczby zgłoszonych dzieci.
11. Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo i integracyjnych w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.
12. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
a) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,
b) kancelarię - pokój nauczycielski,
c) pomieszczenia administracyjno - gospodarcze,
d) kuchnię,
e) szatnię dla dzieci i personelu.
13. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego.

§ 16

1. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

§ 17

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
2. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:
a) dzieci sześciu letnie,
b)dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych,
c) dzieci już uczęszczające do danego przedszkola,
d) dzieci z rodzin wielodzietnych ( 3 i więcej dzieci),
e) dzieci nauczycieli przy równych z innymi dziećmi warunkach, mają prawo pierwszeństwa.

§ 18

1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców może podjąć decyzje o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
a) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole,
b) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola,
c) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 

5. Wychowankowie przedszkola

§ 19

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.
2. Na wniosek rodziców dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które nie osiągnęło wieku trzech lat, ale skończy 3 lata w tym roku kalendarzowym, w którym zostało przyjęte.
3. Dziecko któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
4. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej ,
b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
c) poszanowania jego godności osobistej,
d) poszanowania własności,
e) opieki i ochrony,
f) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
g) akceptacji jego osoby.

 

6. Rodzice

§ 20

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a) przestrzeganie niniejszego statutu,
b) zaopatrzenie dziecka niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
c) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady przedszkola,
d) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub prawnych opiekunów zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo,
e) osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu,
f) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
g) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

§ 21

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa, radę rodziców.

§ 22

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i rady rodziców.

§23

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są zgodnie z planem pracy i potrzebami wynikającymi z potrzeb przedszkola oraz na wniosek rodziców i nauczyciela.

§ 24

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
a) zebrania grupowe,
b) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem,
c) kąciki dla rodziców,
d) zajęcia otwarte,
e) uroczystości przedszkolne.

 

7. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 25

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowym dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
d) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
e) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,
f) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zdrowotną i inną,
g) planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i dokształcania,
h) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
i) eliminowanie przyczyn, niepowodzeń dzieci,
j) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
k) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami
l) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
m) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jego postanowień i uchwał,
n) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym,
o) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

§ 26

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
c) włączenia ich w działalność przedszkola.
§ 27

1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo - oświatowych
2. Pomoc udzielana nauczycielowi
1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno - obsługowych.
a) w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi
b) ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości
c) szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
2. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

 

8. Postanowienia końcowe

§ 29

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 30

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
a) wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,
b) udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.

§ 31

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 32

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 33

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 34

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Majątek Gminy Miejskiej Lubaczów
w posiadaniu Miejskiego Przedszkola Nr 2
według ewidencji księgowej - stan na 30 czerwca 2005r.

Wyszczególnienie

Wartość brutto majątku (w zł)

Umorzenie
(w zł)

Grunty

0

0

Budynki niemieszkalne:

358.162,00

0

Budynki transportu i łączności

0

0

Budynki biurowe

0

0

Budynki oświaty

398.556,00

192.472,00

Inne budynki niemieszkalne

0

0

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0

0

Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

0

0

Budowle sportowe i rekreacyjne *

23.000,00

6.440,00

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane

0

0

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

0

0

Maszyny i urządzenia

7.980,00

22.558,00

Zespoły komputerowe

53.815,00

53.815,00

Urządzenia techniczne

5.510,00

5.510,00

Środki transportu

0

0

Samochody specjalne

0

0

Samochody osobowe

0

0

Autobusy i autokary

0

0

Pozostałe

0

0

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

23.518,00

23.516,00

RAZEM:

412.216,00

154.874,00


"Kiedy śmieje się dziecko
to cały świat się śmieje"

Miejskie Przedszkole nr 2 w Lubaczowie mieści się przy ulicy Konopnickiej 9. Zajmuje pomieszczenia na parterze po byłym żłobku. Przedszkole utrzymywane jest z budżetu miasta i dochodów własnych wynikających z wnoszonych przez rodziców odpłat.
Przedszkole stara się stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do zabawy i nauki. Nasza placówka ma bardzo dobre warunki lokalowe, z dużym palcem zabaw, najlepsze spośród miejskich przedszkoli. Bliskość dużych osiedli mieszkaniowych, gdzie znajdują się młode rodziny rozwojowe podnosi znaczenie i atrakcyjność placówki. Liczba dzieci co roku przekracza liczbę miejsc w przedszkolu.
   
Do przedszkola uczęszcza 80 dzieci, które są przydzielone do trzech oddziałów. Każdy oddział ma swoja nazwę
3-4 latki -"Krasnoludki"
5-6 latki - "Ekoludki"
"0" - "Leśne duszki"

Przedszkole zatrudnia pięć nauczycielek, wszystkie z wyższym wykształceniem pedagogicznym oraz siedmiu pracowników obsługi. Wszystkie nauczycielki posiadają status nauczyciela mianowanego. Cztery rozpoczęły staż o awans nauczyciela dyplomowanego. Cały personel obsługowy, z racji pełnionych przez siebie funkcji bierze udział w procesie wychowawczo dydaktycznym.

Przedszkole zapewnia każdemu dziecku warunki niezbędne do jego wszechstronnego rozwoju, przygotowuje go do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 
Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego dziecka, to okres kształtowania się osobowości i decydujący o tym kim stanie się dziecko, jak przebiegać będzie jego dalsze życie, co w nim osiągnie. Aby dziecko mogło twórczo działać tzn. odkrywać dla siebie cos nowego, zdobywać wiedze, opanowywać różne umiejętności musi mieć odpowiednio zorganizowane zajęcia i odpowiednie warunki w przedszkolu.

W naszym przedszkolu każdy nauczyciel sam decyduje o metodach, formach i środkach stosowanych w trakcie procesu dydaktycznego i realizacji zadań wychowawczych. Jednocześnie ponosi osobistą odpowiedzialność za osiągane efekty edukacyjne, za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonej jego opiece dzieci.
Podstawową formą aktywności małego dziecka w przedszkolu jest zabawa która oprócz sprawiania radości jednocześnie uczy i rozwija. Uczy współdziałania z rówieśnikami , ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny. Uczy samodzielności, kierować i podporządkowywać się innym, używania form grzecznościowych w stosunku do siebie i personelu, rozwija wyobraźnie i pamięć, uczy koncentracji uwagi. Poprzez zajęcia konstrukcyjne, manipulacyjne i plastyczne ćwiczy sprawność manualną ręki czyli przygotowuje do pisania.
 
W trakcie codziennych zajęć dydaktycznych rozwijamy i rozbudzamy zainteresowania dzieci plastyką, muzyką, literaturą, teatrem, tańcem.
W ramach współpracy podpisana została umowa z Krakowska Agencją Artystyczną, która oferuje występy oraz przedstawienia artystyczne dla dzieci mające na celu tworzenie potrzeb oraz nawyków kontaktu ze sztuką. Przedszkole jest otwarte na środowisko w którym funkcjonuje. Dobrze układa się współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, ze Szkołą Podstawową nr 1 w Lubaczowie. Wypracowano własny styl i charakter uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców:
- Święto pieczonego ziemniaka
- Pasowanie na przedszkolaka
- Andrzejki
- Mikołajki
- Spotkania Wigilijne
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Matki
- Dzień Dziecka
- Uroczyste zakończenie roku szkolnego
 
Tradycją naszą jest organizowanie zajęć otwartych dla rodziców, zebrań ogólnych oraz zebrań grupowych. W przedszkolu prężnie działa rada rodziców, przy współudziale której organizowane są dla dzieci uroczystości, imprezy okolicznościowe, wycieczki. Na uwagę zasługuje zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka. Zaproszono pracowników Straży Granicznej, którzy zorganizowali dla dzieci przejażdżkę samochodami terenowymi oraz przejażdżkę na kucykach ze stadniny koni z Radróża. Dzieci poczuły się prawdziwymi pasażerami tak wspaniałych samochodów, niektórzy także kierowcami. Pracownicy Straży Granicznej przybliżyli dzieciom specyfikę zawodu funkcjonariusza.
Zaproponowana przez dyrektor przedszkola i przyjęta przez rade pedagogiczną wizja i misja naszego przedszkola ma stać się podstawą działania dla wszystkich pracowników pedagogicznych, ale nie tylko. Właściwie rozumiana, konsekwentnie realizowana wizja i misja to podstawa osiągania efektów pracy i akceptacji przedszkola przez środowisko społeczne w szerokim tego słowa znaczeniu. Każdy nauczyciel po zapoznaniu się z misją i wizją przedszkola musi odpowiedzieć sobie na pytania, które z nich wynikają - czy rozumiem czego ode mnie oczekują inni?, po co tu jestem?, jak pracuję i do czego zmierzam?.
 

Nasza wizja

"NASZE PRZEDSZKOLE- PRZEDSZKOLEM OTWARTYM NA POTRZEBY DZIECI
I RODZICÓW PROMUJĄCYM DZIAŁANIA TWÓRCZE".
Otwartość naszego przedszkola przejawia się min. W tym, że:
- dostosowano czas pracy przedszkola do zgłaszanych potrzeb rodziców,
- zorganizowano zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i rytmiki,
- zapraszamy rodziców na zajęcia otwarte, gdzie współpracują z dzieckiem, poznając przy okazji pracę nauczyciela.

Nasza misja
"PRZEDSZKOLNE ZABAWY DRZWIAMI DO SZKOŁY".
W naszym przedszkolu dziecko:
- znajduje możliwość indywidualnego rozwoju,
- rozwija aktywność twórczą,
- zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy,
- poznaje swoje prawa,
- czuje się bezpiecznie w życzliwej, dobrej atmosferze.

Ambicją naszą jest stałe poprawianie i polepszanie warunków pracy placówki dla bezpiecznego i radosnego przebywania w niej dzieci tak, by czuły się tutaj ważne oraz by lubiły swoje przedszkole. Pragniemy kultywować i wzbogacać nasze tradycje oraz pielęgnować przyjazną atmosferę panującą w przedszkolu. Naturalnym sojusznikiem przedszkola winni być rodzice- to oni powierzają nam na wiele godzin dzieci i mają prawo oczekiwać wypełnienia kształcących i wychowawczych celów. Otwartą, zdrową, opartą na wzajemnym zaufaniu współpracę przedszkola z rodzicami uważam za jedno z najważniejszych zadań przedszkola.
19
PAŹ

Przegląd Małych
Form Teatralnych
pt. "Życie jest piękne"

20
PAŹ

Dni Seniora:
Wieczór poezji

21
PAŹ

Dni Seniora:
Pokaz mappingu 3D

25
PAŹ

XI Przegląd Sztuki Rozrywkowej
o "Złotą Beczkę Śmiechu
- Kabaretonik 2017"

25
PAŹ

Spotkanie z autorem książki „Przemytnicy”
– Konradem Janczurą

26
PAŹ

XLI Zwyczajna Sesja
Rady Miejskiej

27
PAŹ

Spotkanie autorskie
z Janem Kucą

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2015 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra