Lubaczów
szukaj
Środa, 18 października 2017r.

LS

Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x
Miejskie Przedszkole Nr 3 drukuj

Miejskie Przedszkole Nr 3
ul. Słowackiego 16,
tel. 16.632.91.27 (C: 431)
Dyrektor - mgr Elżbieta Maksymowicz

 Miejskie Przedszkole nr 3 „Wesoła Trójeczka” w Lubaczowie

ul. Słowackiego 16
tel. (16) 6329127
Dyrektor przedszkola – Elżbieta ObirekPodstawa prawna funkcjonowania przedszkola:

 1. Ustawa o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do ustawy,

 2. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego,

 3. Statut Przedszkola,

 4. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324)

WIZJA PRZEDSZKOLA


NASZE PRZEDSZKOLE MIEJSCEM RADOSNEGO DZIECIŃSTWA

...Pozwólmy dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.

Dzieci chcą się śmiać, biegać, swawolić...”

... Dziecku potrzebna jest jasność szczęścia i ciepło miłości .

Dajcie mu zapas uśmiechów na całe życie cierniowe.

Niech dzieci się śmieją, niech będą wesołe...”

J. Korczak

PRZEDSZKOLE jest wspólnotą otwartą na zasadzie partnerstwa i przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy, a także zaangażowaniu wychowawców, rodziców
i pracowników w kształtowanie osobowości dziecka. Edukacja w przedszkolu musi być uniwersalna, różnorodna i elastyczna, aby można było w niej znaleźć coś dla każdego dziecka.

NAUCZYCIELE patrzą na dziecko jako podmiot zwracając uwagę na jego indywidualne umiejętności oraz potrzeby chcąc ukształtować jednostkę aktywną, twórczą, samodzielną, radzącą sobie z problemami. Dążą do wspomagania
i ukierunkowania rozwoju dziecka w aspekcie psychicznym i duchowym.

Zwracają szczególna uwagę na potrzeby dzieci jako początek realizacji dziecięcych marzeń. Dlatego za niezwykle ważną uznają potrzebę podmiotowości dziecka, a więc:

 • akceptowanie indywidualnych odczuć,

 • pomaganie w realizacji pomysłów dziecka,

 • unikanie sankcji prowadzących do lęku,

 • stawianie zadań na miarę możliwości dziecka,

 • liczenie się z wrażliwością dziecka,

 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności,

 • unikanie zakazów - częste nagradzanie w postaci słownej aprobaty dla zwiększania poczucia własnej wartości,

 • kształcenia poczucia więzi społecznej i współodpowiedzialności.

Na równi z potrzebą podmiotowości stawiamy potrzebę jest radości, która służy zwiększeniu indywidualnych i makrospołecznych szans realizacji wychowania
w radości życia. Stanowi równocześnie apel o poszanowanie godności
i delikatności dziecka.

Przeżywanie radości życia jest dla dziecka zaspokojeniem jego naturalnej potrzeby, bez której trudno się obejść, a nawet żyć.

RODZICE współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących procesu wychowania i nauczania.

Bardzo ważne jest, by pobudzać i zachęcać dziecko do dobrych czynów, chwalić za nie, nie podkreślać i nie roztrząsać słabości. Jeśli rozwiną się mocne strony osobowości, to słabości znikną lub łatwiej będzie dziecku sobie z nimi poradzić.


I. „Gdzie jesteśmy?” - charakterystyka przedszkola.


Przedszkole to placówka publiczna. Mieści się w rozległym parterowym budynku typu szwedzkiego. Oddane zostało do użytku w 1974 roku. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubaczów. Dużą część terenu wokół przedszkola zajmuje plac zabaw.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia. Dzieci przydzielone są do grup o zbliżonym wieku. Pobyt dziecka w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia. Ściśle określone są godziny zabaw, godziny zajęć, pobytu na powietrzu czy odpoczynku.

Oferta zajęć organizowanych w przedszkolu wyczerpuje wymagania zawarte w podstawie programowej;

W grupie zajęć programowych znajdują się: zajęcia grupowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, religia, elementy terapii pedagogicznej, zajęcia czytelnicze

Istnieje też oferta zajęć dodatkowych, płatnych przez rodziców, rozwijających uzdolnienia zainteresowania dzieci, mianowicie:, rytmika, j. angielski,
g. korekcyjna, zajęcia taneczne.

Pozostały czas zagospodarowany jest aktywnie przez same dzieci.
W ciągu dnia jest dużo momentów, kiedy dziecko samo tworzy i manipuluje.

Tradycją przedszkola jest zapraszanie rodziców na uroczystości przedszkolne organizowane z okazji pasowania, Dnia Babci, choinki, Dnia Matki, święta przedszkola, pożegnania starszaków. Dzieci mają wówczas okazję zaprezentowania swoich umiejętności w pokazach artystycznych.

Gmina jako organ prowadzący finansuje działalność przedszkola.

Przedszkole jest czynne we wszystkie dni robocze w godzinach od 6.30 do 16.00. W okresie wakacyjnym organizowane są dyżury opiekuńcze dla dzieci rodziców pracujących zgodnie z arkuszem organizacji pracy przedszkola na bieżący rok szkolny.

Nauczyciele przedszkola, ciągle się dokształcają, poszerzamy swoje kwalifikacje. Nasza wiedza i doświadczenie są duże i nie można tego zmarnować. Chcąc wychować człowieka mądrego i umiejącego znaleźć się w obecnych czasach, należy zadbać o jego edukację od najmłodszych lat, robić to rozumnie
i umiejętnie, nie zapominając o tym, że początek jest najważniejszy. Przekazując dziecku elementarną wiedzę i podstawowe umiejętności, trzeba wiedzieć, jak to robić. Nauczyciele naszego przedszkola są do tego bardzo dobrze przygotowani.
Obok głównych odbiorców swoich działań, jakimi są dzieci, pozostają
kontaktach z rodzicami swoich podopiecznych. Rodzice są traktowani jako partnerzy w procesie wychowania. Z rodzicami współpracujemy zanim dziecko zostanie zapisane do placówki, w ramach Programu Adaptacji.

Nauczycielki ukończyły różnorodne formy doskonalenia i dokształcania co pozwala rozszerzyć ofertę przedszkola i świadczyć usługi edukacyjne na wysokim poziomie.

Potrafimy angażować w życie przedszkola rodziców. Próbujemy promować naszą placówkę w środowisku. Staramy się stworzyć optymalne warunki rozwoju dla wszystkich dzieci w atmosferze współpracy z rodzicami.


II. „Dokąd zmierzamy?” – nasze przedszkole to nasz drugi dom.


MISJA PRZEDSZKOLA


 Pragniemy, aby przedszkolny świat dziecka integrował się z domem rodzinnym, kojarzył z beztroskim dzieciństwem, radosną zabawą, poczuciem akceptacji.
W wesołym świecie dziecka pierwsze sukcesy i osiągnięcia zdobywane są spontanicznie, atrakcyjnymi metodami i formami proponowanymi przez oddanych dzieciom współuczestników procesu edukacyjnego.

Proponujemy więc, by szczęście i uśmiech dziecka rozpatrywane były jako ideał, wartość, czynnik konstytuujący sens wychowania oraz potrzeba psychiczna człowieka.

Dzieci są ludźmi, prawa dzieci są prawami człowieka; dzieci mają ludzkie potrzeby, pragnienia, poglądy – wszędzie i zawsze uniwersalne w każdej kulturze i epoce historycznej.

Celem nadrzędnym jest:

-zapewnienie dzieciom optymalnych warunków i możliwości do zdobywania osiągnięć edukacyjnych w atmosferze beztroskiej zabawy i nauki
w poczuciu akceptacji, w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
i dostosowany do ich potrzeb rozwojowych

Realizacja zadań priorytetowych przedszkola przebiega na trzech płaszczyznach;

 1. Razem z rodzicami

 2. Razem ze środowiskiem lokalnym

 3. Kompetentny i zaangażowany nauczyciel

Dominującymi metodami pracy nauczycielek przedszkola są:

 1. Metoda inicjacji odimiennej Ireny Majchrzakowej,

 2. Metoda Klanzy – pedagogika zabawy

 3. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

 4. Edyta Gruszczyk - Kolczyńska - program wspomagania rozwoju dzieci i ich uzdolnień matematycznych,

 5. Muzykoterapia

 6. Zajęcia otwarte dla kandydatów na przedszkolakaNauczyciele przedszkola systematycznie uczestniczą w szkoleniach
zewnętrznych i wewnętrznych. Korzystają z ofert szkoleniowych placówek kształcenia ustawicznego. Temat szkoleń wynika z potrzeb szkoleniowych naszej placówki. Zdobyta wiedza i umiejętności wykorzystane są do projektowania rozwoju przedszkola.


Nauczyciele doświadczeni udzielają doradztwa zawodowego nauczycielom adoptującym się do zawodu, chętnie dzielą się swoim doświadczeniem, poświęcają czas pozadydaktyczny w organizację akcji charytatywnych czy społecznych.

WESOŁA TRÓJECZKA

Od 1.09.2010r. zgodnie z nowym brzmieniem aktu założycielskiego przedszkole posiada nazwę „WESOŁA TRÓJECZKA”
Wyróżnikiem naszego przedszkola w środowisku jest również logo oraz hymn przedszkola


HYMN PRZEDSZKOLA


Sł. G. Hass- przyjaciel przedszkola

Muz. F. Szczepański- absolwent przedszkola


1. Przedszkolakiem być to nie jest łatwa rzecz,

nawet mama, nawet tata o tym wie !

I gdy rano słońce zajrzy przez okienko,

to przywitam je uśmiechem i piosenką. Ref…


2. Niechaj wszystkie przedszkolaki o tym wiedzą,


                                                                                             że gdy radość w swoim sercu dziecko ma

To po tęczy może wspiąć się aż po niebo,

i uśmiechem zauroczyć cały świat. Ref…


3. Nie potrzeba nam do szczęścia gwiazdki z nieba,

zaczarować potrafimy każdy dzień

I do zabaw, których chyba tysiąc znamy,

wszystkie dzieci i dorosłych zapraszamy. Ref…

Ref:

Kto chce niech się smuci, ja cieszyć się wolę. Radosny zwiążmy krąg,

Wesoła Trójeczka’’ to nasze przedszkole, to nasz drugi dom.WESOŁA TRÓJECZKA zaprasza dzieci do pięciu grup:
, MISIOLANDIA-gr V.


BIEDRONKI-gr I SMERFOLNDIA-gr II BAJKOLANDIA-gr III


MOTYLE-gr IV MISIOLANDIA-gr V


Codzienny pobyt dziecka w przedszkolu jest starannie zaplanowany
i przygotowany przez personel pedagogiczny. W przedszkolu realizowane są plany i programy na wielu płaszczyznach współpracy z rodzicami lub instytucjami działającymi na rzecz dzieci.

Przedszkole organizuje wiele uroczystości rodzinnych oraz przedszkolnych
z udziałem zaproszonych gości. Większość pracowników przedszkola z własnej inicjatywy zajmuje się stroną organizacyjną uroczystości, włączając rodziców do czynnego udziału w życiu przedszkola.

W przedszkolu funkcjonuje system pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
w składzie którego pracuje: terapeuta, logopeda, psycholog.

Dzieci wykazujące predyspozycje i uzdolnienia oraz wymagające wsparcia korzystają z oferty zajęć dydaktyczno-wyrównawczych realizowanych przez nauczycielki przedszkola.

Każde dziecko, które uczęszcza do naszego przedszkola może coś wybrać dla siebie z proponowanej oferty edukacyjnej.

Absolwent Wesołej Trójeczki jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków uczniowskich na etapie szkoły podstawowej.


Pliki do pobrania
>> statut_tekst_jednolity_dla_przedszkola.doc

   
19
PAŹ

Przegląd Małych
Form Teatralnych
pt. "Życie jest piękne"

20
PAŹ

Dni Seniora:
Wieczór poezji

21
PAŹ

Dni Seniora:
Pokaz mappingu 3D

25
PAŹ

XI Przegląd Sztuki Rozrywkowej
o "Złotą Beczkę Śmiechu
- Kabaretonik 2017"

25
PAŹ

Spotkanie z autorem książki „Przemytnicy”
– Konradem Janczurą

26
PAŹ

XLI Zwyczajna Sesja
Rady Miejskiej

27
PAŹ

Spotkanie autorskie
z Janem Kucą

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2015 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra