Lubaczów
szukaj
Wtorek, 23 maja 2017r.

LS

Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x
wpis do rejestru działaności reg. w zakresie odbierania odpadów drukuj
Referat Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju
 pokój nr 27 - parter, wejście od ul. Rynek
 
tel. 16 632.80.10    fax 16 632.11.91
 
e-mail:


Urząd Miejski w Lubaczowie informuje, że z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w myśl której przedsiębiorca zamierzający na terenie miasta Lubaczowa prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Lubaczowa.

Miejsce załatwienia
Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy:
1.Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
- numer identyfikacji podatkowej NIP
- numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada
- określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
2.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
3.Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawierające:
- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia
- podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazanie m imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji
4.W przypadku występowania przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (adwokat, radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie).

Opłaty
1. 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).
3. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Opłatę skarbową należy uiścić w:  kasie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie w godz. 7.30 – 14.30 lub
na rachunek bankowy 62 9101 0003 2001 0011 8444 0002 tytuł wpłaty Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo wniesienia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje wyłącznie na wniosek, który powinien być złożony do właściwego organu podatkowego (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta).
Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a. jednostki budżetowe,
b. jednostki samorządu terytorialnego,
c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano jej zapłaty.

Miejsce złożenia wniosku
Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. 16
Za pośrednictwem poczty.

Miejsce odbioru zaświadczenia
Osobiście w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju.
Za pośrednictwem poczty.
O formie odbioru zaświadczenia decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Jednostka odpowiedzialna
Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju

Forma załatwienia
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Termin odpowiedzi
Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
- posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego
- utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
- przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach;
- przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji odmownej służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Lubaczowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
(art. 17 pkt. 1, art. 127 §1 i §2 oraz art. 129 § 1 i §2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.)

Uwagi
1. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia  w życie czyli 1 stycznia 2012 r. omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej  w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897).
2. Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej  (art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897).

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391),
2.Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897).
3.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.),
4.Ustawa Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm),
5.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Lubaczowa.
Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .
Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Lubaczowa.KALENDARZ WYDARZEŃ

25
MAJ

XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej

28
MAJ

Podkarpacka Olimpiada Tenisa Stołowego
- Eliminacje Miejskie

1
CZE

Koncert w PSM

5
CZE

I Powiatowa Spartakiada Wędkarska Młodzieży

9
CZE

Dni Lubaczowa 2017

10
CZE

Dni Lubaczowa 2017

11
CZE

Dni Lubaczowa 2017


InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy

MKS Pogoń-Sokół LubaczówNUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2015 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra