Lubaczów
szukaj
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x
Biuro Promocji i Informacji drukuj
Z-ca Burmistrza Miasta - Janusz Waldemar Zubrzycki

telefon: 16.632.80.10 wew. 31
e-mail: j.zubrzycki(at)um.lubaczow.pl

Sekretariat urzędu pok. nr 7 - I piętro

Kierownik Referatu Promocji i Informacji
Z-ca Kierownika Daniel Pilip
pok. nr A9

tel. 16.632.80.10, wew. 54
e-mail: d.pilip(at)um.lubaczow.pl
Referent Iwona Hojdak
pok. nr A10

tel. 16.632.80.10, wew. 44
e-mail: i.hojdak(at)um.lubaczow.pl
Inspektor Beata Paluszek
pok. nr A10

tel. 16.632.80.10 wew. 44
e-mail: b.paluszek(at)um.lubaczow.pl
Inspektor Michał Żychowski
pok. nr A11

tel. 16.632.80.10, wew. 42
e-mail: m.zychowski(at)um.lubaczow.pl


§ 24
Biuro Promocji i Informacji
(Regulamin Organizacyjny UM)

1. Do zadań Biura w zakresie promocji należą:
 1. promocja Miasta, jego walorów, osiągnięć na rynku krajowym i zagranicznym,
 2. współpraca z przedsiębiorcami, promocja przedsiębiorczości,
 3. przygotowanie i koordynacja działań związanych z udziałem w krajowych i zagranicznych targach, seminariach, wystawach,
 4. organizacja i współorganizacja wydarzeń promocyjnych na terenie Miasta i Powiatu,
 5. prowadzenie spraw związanych z kontaktami  Miasta z innymi miastami partnerskimi i samorządami, placówkami dyplomatycznymi w zakresie promocji gospodarczej miasta,
 6. współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie szeroko rozumianej polityki promocyjnej Miasta oraz kreowanie pozytywnego wizerunku gminy,
 7. prowadzenie strony internetowej Miasta,
 8. projektowanie i zamawianie materiałów promocyjnych i prowadzenie ich ewidencji,
 9. współpraca w zakresie promocji Miasta z organami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami i innymi organizacjami,
 10. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspólnych projektów,

2. Do zadań w dziedzinie upowszechniania kultury i sportu:
 1. koordynacja działań prowadzonych przez miejskie instytucje kultury oraz sportu,
 2. organizacja obchodów świąt państwowych i gminnych,
 3. przygotowanie uroczystości miejskich,
 4. pozyskiwanie sponsorów na imprezy organizowane przez Miasto,
 5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie Miasta,
 6. współdziałanie ze stowarzyszeniami, organizacjami  pozarządowymi w zakresie działalności kulturalnej i sportowej,
 7. podejmowanie wraz z innymi organami skoordynowanych przedsięwzięć w celu zabezpieczenia imprez masowych, przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w zakresie organizacji imprezy masowej,
 8. przygotowywanie i realizacja zadań dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu,
 9. prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją zadań w zakresie pozyskiwania środków europejskich i krajowych na projekty miękkie,
 10. współdziałanie z Młodzieżową Radą Miasta, organizowanie jej działań,
 11. współdziałanie z Lubaczowską Radą Seniorów, organizowanie jej działań.

3. Do zadań z zakresu  informacji turystycznej:
 1. informowanie nt. walorów turystycznych, bazy i możliwości rekreacyjnych na terenie Miasta, powiatu lubaczowskiego,
 2. gromadzenie i przetwarzanie informacji z terenu Miasta,
 3. zbieranie informacji dotyczących aktualnego stanu bazy turystycznej, usług, kultury, sportu, itd. w powiecie,
 4. stała współpraca z Urzędami Miast i Gmin,  Starostwem w zakresie aktualizacji informacji turystycznej.
 5. stała współpraca z właścicielami bazy turystycznej w zakresie promocji i wydawnictw,
 6. działalność wydawnicza i uczestnictwo w targach turystycznych,
 7. współpraca z mediami, promocja turystyki.

4. Do zadań z zakresu promocji gospodarczej i obsługi inwestorów:
 1. udzielanie informacji, prowadzenie korespondencji i bieżąca obsługa podmiotów i osób zainteresowanych inwestowaniem w Lubaczowie,
 2. przygotowywanie materiałów promocyjnych i ofert dotyczących terenów inwestycyjnych miasta Lubaczowa i możliwości inwestowania w Lubaczowie,
 3. tworzenie i aktualizacja baz danych niezbędnych dla potrzeb inwestorów,
 4. prowadzenie strony internetowej investinlubaczow.pl oraz podstron udostępnionych przez podmioty zewnętrzne na potrzeby promocji i informacji gospodarczej,
 5. przygotowanie i udział w targach, misjach gospodarczych, spotkaniach branżowych,
 6. organizacja szkoleń, konferencji, imprez targowo – wystawienniczych oraz gospodarczych misji przyjazdowych i wyjazdowych,
 7. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, klastrami, organizacjami wspierania biznesu, środowiskami gospodarczymi i naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie działań służących rozwojowi gospodarczemu miasta oraz pozyskiwaniu inwestorów,
 8. współpraca z mediami w zakresie przekazywania informacji gospodarczych,
 9. realizowanie przedsięwzięć w ramach projektów z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych, dotyczących współpracy gospodarczej.

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra