Lubaczów
szukaj
Środa, 11 grudnia 2019r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Burmistrz drukuj

Burmistrz Miasta - Krzysztof Szpyttelefon: 16.632.80.10 wew. 31
e-mail: k.szpyt(at)um.lubaczow.pl

Sekretariat urzędu pok. nr A7 - I piętro


§ 18
Regulaminu Organizacyjnego UM Lubaczów

Do wyłącznych kompetencji Burmistrza należy:
 1. kierowanie bieżącymi sprawami Miasta i reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. podejmowanie czynności należących do jego kompetencji w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 3. powoływanie i odwoływanie w drodze zarządzenia Zastępcy Burmistrza,
 4. występowanie z wnioskiem o powołanie i odwołanie Skarbnika,
 5. wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej,
 6. udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego kompetencji, a w szczególności Zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi lub innym pracownikom Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 7. udzielanie pełnomocnictw procesowych,
 8. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Miasta,
 9. przygotowywanie projektu budżetu, sprawozdań z jego wykonania, realizacja budżetu Miasta,
 10. wykonywanie uchwał Rady,
 11. przedkładanie na sesje Rady sprawozdań z wykonania uchwał,
 12. reprezentowanie organów gminy w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
 13. składanie Radzie wniosków i propozycji w sprawie wykorzystania mienia komunalnego,
 14. koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i miejskich jednostek organizacyjnych,
 15. bezpośrednie kontakty z przedsiębiorcami,
 16. wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu,
 17. uczestnictwo w pracach związków i porozumień międzygminnych,
 18. gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu,
 19. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu, zawieranie umów z pracownikami samorządowymi oraz kierownikami jednostek organizacyjnych,
 20. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 21. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników samorządowych, upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 22. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczących podziału zadań,
 23. pełnienie funkcji szefa Obrony Cywilnej,
 24. wykonywanie innych zadań własnych i zleconych, zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady.
 
KALENDARZ

23
12

Kiermasz Bożonarodzeniowy

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra