Lubaczów
szukaj
Środa, 8 kwietnia 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x
Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju drukuj
Kierownik Piotr Kolbuch
pok. nr C6

tel. 16.632.80.10 wew. 27
e-mail: p.kolbuch(at)um.lubaczow.pl
Podinspektor Beata Antonik
pok. nr C6

tel. 16.632.80.10 wew. 28
e-mail: b.antonik(at)um.lubaczow.pl
Podinspektor Arkadiusz Kołodziej
pok. nr C6

tel. 16.632.80.10 wew. 28
e-mail: a.kolodziej(at)um.lubaczow.pl
Inspektor Jerzy Rogalski
pok. nr C5

tel. 16.632.80.10 wew. 29
e-mail: j.rogalski(at)um.lubaczow.pl
Podinspektor Marek Kuziemski
pok. nr C5

tel. 16.632.80.10, wew. 29
e-mail: m.kuziemski(at)um.lubaczow.pl


§ 25
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
(Regulamin Organizacyjny UM)

1. Do zadań Referatu w zakresie gospodarki przestrzennej należą następujące zadania;

1) przygotowywanie materiałów i dokumentów planistycznych Miasta, dotyczących:
a) uchwał o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
b) uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian,
c) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
d) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:
     - gromadzenie dokumentów związanych z podjęciem prac planistycznych,
     - przyjmowanie wniosków do sporządzenia planu lub jego zmiany,
     - przesyłanie projektu planu do uzgodnienia i zaopiniowania,
     - wykładnie projektu planu do publicznego wglądu,
     - przyjmowanie uwag do planu oraz ich rozpatrywanie wraz z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie oraz przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa.
4) przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
5) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i przygotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
7) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym;
a) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy,
b) uzgadnianie decyzji z właściwymi organami,
c) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy,
8) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
9) prowadzenie zbioru decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania trenu,
10) współdziałanie z organami samorządu gmin, powiatu, województwa oraz organizacjami zawodowymi w sprawach dotyczących gospodarki przestrzennej dla zapewnienia wymagań ładu przestrzennego i urbanistyki.

2. Do zadań w zakresie ochrony środowiska należy prowadzenie spraw:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących ochrony zieleni na podstawie ustawy o ochronie przyrody to jest:
a) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
b) ustalanie opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz terminów ich usunięcia, przesadzenia lub posadzenia innych drzew lub krzewów,
c) wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych z tytułu usunięcia drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia lub ich zniszczenia,
d) kontrola realizacji zobowiązań nałożonych decyzjami,
e) prowadzenie spraw z zakresu form ochrony przyrody:
                  - w tym przygotowanie uchwał w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego,
                  - przygotowanie projektów uchwał w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody,
2) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu informacji o środowisku i jego ochronie zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska,
3) prowadzenie i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
4) prowadzenie wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku oraz udostępnianie ich obywatelom,
5) w zakresie gospodarki odpadami, w tym:
a) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta,
b) bieżąca obsługa i aktualizacja ewidencji mieszkańców objętych systemem,
c) przyjmowanie, weryfikacja i rejestracja składanych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ich korekt,
d) prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbioru nieczystości stałych od właścicieli nieruchomości, wydawanie decyzji o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej,
e) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz realizowania obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,
f) przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest lub o usunięciu wyrobów zawierających azbest,
5) gospodarka ściekowa na obszarach nieskanalizowanych:
a) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
b)nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki ściekowej i wydawania związanych z tym decyzji,
6) współdziałanie w sprawie opracowania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
7) przygotowanie informacji, prowadzenie edukacji ekologicznej.

3. W zakresie określonym odrębnymi ustawami:
1) wykonanie zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
2) prowadzenie rejestru zabytków i pomników przyrody,
3) współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
4) prowadzenie dokumentacji przetargowej na ścinkę drzew,
5) nadzór nad utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wojennych.

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra