Lubaczów
szukaj
Środa, 11 grudnia 2019r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Referat Inwestycji i Rozwoju drukuj
Kierownik Piotr Bednarczyk
pok. nr B5

tel. 16.632.80.10 wew. 49
e-mail: p.bednarczyk(at)um.lubaczow.pl
Inspektor Tomasz Niedźwiecki
pok. nr B5

tel. 16.632.80.10 wew. 49
e-mail: t.niedzwiecki(at)um.lubaczow.pl
Inspektor Alicja Rozwód
pok. nr B5

tel. 16.632.80.10 wew. 49
e-mail: a.rozwod(at)um.lubaczow.pl
Podinspektor Barbara Turek
pok. nr B5

tel. 16.632.80.10 wew. 49
e-mail: b.turek(at)um.lubaczow.pl

§ 30
Referat Inwestycji i Rozwoju
(Regulamin Organizacyjny UM)

Do zadań Referatu należą:
1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z wykonawstwem inwestycji, ich rozliczeniem.
2. W zakresie wykorzystania funduszy zewnętrznych:
1) realizowanie projektów inwestycyjnych z pozyskanych funduszy zewnętrznych,
3. W zakresie dróg publicznych - prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami miejskimi, w szczególności:
1) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,
2) przygotowanie projektów organizacji ruchu drogowego,
3) budowa, modernizacja, ochrona i zarządzanie drogami,
4) określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
5) koordynację i obsługę w współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych.
4. W zakresie gospodarki komunalnej:
1) wyposażania gruntów w urządzenie komunalne,
2) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem w mieście,
3) modernizacja obiektów użyteczności publicznych stanowiących własność gminy,
4) utrzymanie obiektów i urządzeń komunalnych, a w szczególności:
  • kanalizacji deszczowej,
  • ulic, dróg i placów gminnych,
5. W zakresie Rozwoju Lokalnego - sprawy związane z kreowaniem rozwoju Miasta, a w szczególności:
1) opracowywania programów gospodarczych, w tym wykonywania prac studialnych i prognostycznych,
2) analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Miasta i gmin sąsiednich,
6. W zakresie zamówień publicznych:
1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”.
KALENDARZ

23
12

Kiermasz Bożonarodzeniowy

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra