Lubaczów
szukaj
Sobota, 25 maja 2019r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Referat Podatków i Opłat drukuj
Kierownik Teresa Stupak
pok. nr C3a

tel. 16.632.80.10 wew. 16
e-mail: t.stupak(at)um.lubaczow.pl
Inspektor Maria Kurasińska
pok. nr C3

tel. 16.632.80.10 wew. 15
e-mail: m.kurasinska(at)um.lubaczow.pl
Inspektor Anna Rawska-Misztal
pok. nr C3

tel. 16.632.80.10 wew. 15
e-mail: a.rawska-misztal(at)um.lubaczow.pl
Inspektor Elżbieta Dec
pok. nr C3a

tel. 16.632.80.10 wew. 16
e-mail: e.dec(at)um.lubaczow.pl
Podinspektor Anna Klin-Podporska
pok. nr C3a

tel. 16.632.80.10 wew. 16
e-mail: a.klin-podporska(at)um.lubaczow.pl


§ 28
Referat Podatków i Opłat

(Regulamin Organizacyjny UM)

Do zakresu działania referatu należy prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Miasta, w tym:
 1. naliczanie podatków i opłat,
 2. ewidencja księgowa podatków i opłat,
 3. egzekucja należności z tytułu podatków i opłat ustalanych i pobieranych przez Burmistrza, a w szczególności przygotowanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie wymiaru podatku oraz kompletowanie dokumentacji wymiarowej,
 4. prowadzenie postępowania podatkowego mającego na celu wydanie decyzji w sprawach: odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty, umorzenia podatków i opłat,
 5. kontrola formalna i rachunkowa dokumentów (informacje podatkowe, deklaracje, umowy kupna/ sprzedaży, umowy dzierżawy, inne), kontrola terminowego składania przez podatników informacji i deklaracji podatkowych oraz ich weryfikacja np. zgodności złożonych deklaracji przez podatników z wzorami deklaracji, prawidłowości wyliczenia kwoty podatku, poprawności co do powierzchni, prawidłowości i rzetelności wykazania przedmiotu opodatkowania,
 6. przyjmowanie i bieżące nanoszenie zmian oraz przechowywanie wykazów, zawiadomień, wszelkich zmian składanych organowi podatkowemu, informacji i deklaracji podatkowych oraz egzekwowanie wywiązywania się z obowiązku terminowego składania informacji o zmianach mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
 7. prowadzenie rozliczeń z urzędami skarbowymi z tytułu należnych podatków,
 8. sporządzanie wniosków karno - skarbowych w przypadkach nie zgłoszenia obowiązku podatkowego lub znacznych rozbieżności uwidocznionych w składanych informacjach i deklaracjach,
 9. prowadzenie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów,
 10. bieżące uzgadnianie prowadzonych rejestrów wymiarowych oraz rejestrów przypisów i odpisów z księgowością podatkową i budżetową,
 11. prowadzenie ewidencji podatników z danymi dotyczącymi przedmiotów opodatkowania, w szczególności prowadzenie kart gospodarstw, ewidencji pojazdów itp.,
 12. ustalanie wartości, cen i opłat za korzystanie z poszczególnych składników mienia,
 13. prowadzenie ewidencji inkasentów,
 14. przygotowanie projektów postanowień w sprawie opinii wydawanych przez Burmistrza dotyczących: ulg, odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń podatków stanowiących dochód budżetu Miasta, realizowanych przez Urząd Skarbowy,
 15. opracowanie projektów uchwał podatkowych, a w szczególności w sprawie wysokości stawek podatkowych, określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych, wprowadzenia ulg i zwolnień podatkowych,
 16. prowadzenie kontroli podatkowej,
 17. zgodne z ewidencją podatkową sporządzanie dla celów sprawozdawczości informacji o skutkach udzielonych ulg podatkowych oraz skutkach obniżenia stawek podatkowych,
 18. sporządzanie informacji niezbędnych do sporządzenia wniosków o refundację utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień w podatkach realizowanych przez referat,
 19. obsługa księgowa należności podatkowych, w tym: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej i opłaty targowej,
 20. prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji: przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu wyżej wymienionych podatków i opłat,
 21. kontrola terminowości wpłat należności przez podatników i inkasentów,
 22. podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych takich jak upomnienia i tytuły wykonawcze,
 23. zaliczanie i zwracanie nadpłat,
 24. prowadzenie rozliczenia rachunkowo- kasowego inkasentów,
 25. sporządzanie sprawozdań w zakresie realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat, oraz o zaległościach przedsiębiorców,
 26. wydawanie bloczków opłaty skarbowej i targowej inkasentom,
 27. sporządzanie wniosków do sądu o ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu podatków i opłat stanowiących dochód Miasta oraz zgłaszanie tych wierzytelności w przypadku ogłoszenia upadłości podmiotów gospodarczych,
 28. sporządzanie wniosków o wpis zastawu skarbowego do rejestru zastawów skarbowych dla zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych Miasta,
 29. sporządzanie zaświadczeń o pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom ustawowo zwolnionym z podatków lub w drodze uchwały Rady wraz z projektem sprawozdania oraz monitorowanie udzielonej pomocy publicznej,
 30. przygotowania informacji i sprawozdań podatkowych oraz materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu Miasta,
 31. naliczanie oraz prowadzenie ewidencji opłat za odbiór odpadów.


KALENDARZ

26
MAJA

Wybory do Parlamentu Europejskiego

31
MAJA

XII Ogólnopolski Festiwal Słowa

1-2
CZERWCA

XII Ogólnopolski Festiwal Słowa

14-16
CZERWCA

Dni Lubaczowa 2019InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra