Lubaczów
szukaj
Środa, 11 grudnia 2019r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Referat Podatków i Opłat drukuj
Kierownik Teresa Stupak
pok. nr C3a

tel. 16.632.80.10 wew. 16
e-mail: t.stupak(at)um.lubaczow.pl
Inspektor Maria Kurasińska
pok. nr C3

tel. 16.632.80.10 wew. 15
e-mail: m.kurasinska(at)um.lubaczow.pl
Inspektor Anna Rawska-Misztal
pok. nr C3

tel. 16.632.80.10 wew. 15
e-mail: a.rawska-misztal(at)um.lubaczow.pl
Inspektor Elżbieta Dec
pok. nr C3a

tel. 16.632.80.10 wew. 16
e-mail: e.dec(at)um.lubaczow.pl
Podinspektor Anna Klin-Podporska
pok. nr C3a

tel. 16.632.80.10 wew. 16
e-mail: a.klin-podporska(at)um.lubaczow.pl


§ 28
Referat Podatków i Opłat

(Regulamin Organizacyjny UM)

Do zakresu działania referatu należy prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Miasta, w tym:
 1. naliczanie podatków i opłat,
 2. ewidencja księgowa podatków i opłat,
 3. egzekucja należności z tytułu podatków i opłat ustalanych i pobieranych przez Burmistrza, a w szczególności przygotowanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie wymiaru podatku oraz kompletowanie dokumentacji wymiarowej,
 4. prowadzenie postępowania podatkowego mającego na celu wydanie decyzji w sprawach: odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty, umorzenia podatków i opłat,
 5. kontrola formalna i rachunkowa dokumentów (informacje podatkowe, deklaracje, umowy kupna/ sprzedaży, umowy dzierżawy, inne), kontrola terminowego składania przez podatników informacji i deklaracji podatkowych oraz ich weryfikacja np. zgodności złożonych deklaracji przez podatników z wzorami deklaracji, prawidłowości wyliczenia kwoty podatku, poprawności co do powierzchni, prawidłowości i rzetelności wykazania przedmiotu opodatkowania,
 6. przyjmowanie i bieżące nanoszenie zmian oraz przechowywanie wykazów, zawiadomień, wszelkich zmian składanych organowi podatkowemu, informacji i deklaracji podatkowych oraz egzekwowanie wywiązywania się z obowiązku terminowego składania informacji o zmianach mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
 7. prowadzenie rozliczeń z urzędami skarbowymi z tytułu należnych podatków,
 8. sporządzanie wniosków karno - skarbowych w przypadkach nie zgłoszenia obowiązku podatkowego lub znacznych rozbieżności uwidocznionych w składanych informacjach i deklaracjach,
 9. prowadzenie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów,
 10. bieżące uzgadnianie prowadzonych rejestrów wymiarowych oraz rejestrów przypisów i odpisów z księgowością podatkową i budżetową,
 11. prowadzenie ewidencji podatników z danymi dotyczącymi przedmiotów opodatkowania, w szczególności prowadzenie kart gospodarstw, ewidencji pojazdów itp.,
 12. ustalanie wartości, cen i opłat za korzystanie z poszczególnych składników mienia,
 13. prowadzenie ewidencji inkasentów,
 14. przygotowanie projektów postanowień w sprawie opinii wydawanych przez Burmistrza dotyczących: ulg, odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń podatków stanowiących dochód budżetu Miasta, realizowanych przez Urząd Skarbowy,
 15. opracowanie projektów uchwał podatkowych, a w szczególności w sprawie wysokości stawek podatkowych, określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych, wprowadzenia ulg i zwolnień podatkowych,
 16. prowadzenie kontroli podatkowej,
 17. zgodne z ewidencją podatkową sporządzanie dla celów sprawozdawczości informacji o skutkach udzielonych ulg podatkowych oraz skutkach obniżenia stawek podatkowych,
 18. sporządzanie informacji niezbędnych do sporządzenia wniosków o refundację utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień w podatkach realizowanych przez referat,
 19. obsługa księgowa należności podatkowych, w tym: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej i opłaty targowej,
 20. prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji: przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu wyżej wymienionych podatków i opłat,
 21. kontrola terminowości wpłat należności przez podatników i inkasentów,
 22. podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych takich jak upomnienia i tytuły wykonawcze,
 23. zaliczanie i zwracanie nadpłat,
 24. prowadzenie rozliczenia rachunkowo- kasowego inkasentów,
 25. sporządzanie sprawozdań w zakresie realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat, oraz o zaległościach przedsiębiorców,
 26. wydawanie bloczków opłaty skarbowej i targowej inkasentom,
 27. sporządzanie wniosków do sądu o ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu podatków i opłat stanowiących dochód Miasta oraz zgłaszanie tych wierzytelności w przypadku ogłoszenia upadłości podmiotów gospodarczych,
 28. sporządzanie wniosków o wpis zastawu skarbowego do rejestru zastawów skarbowych dla zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych Miasta,
 29. sporządzanie zaświadczeń o pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom ustawowo zwolnionym z podatków lub w drodze uchwały Rady wraz z projektem sprawozdania oraz monitorowanie udzielonej pomocy publicznej,
 30. przygotowania informacji i sprawozdań podatkowych oraz materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu Miasta,
 31. naliczanie oraz prowadzenie ewidencji opłat za odbiór odpadów.
KALENDARZ

23
12

Kiermasz Bożonarodzeniowy

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra