Lubaczów
szukaj
Środa, 11 grudnia 2019r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Referat Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami drukuj
Kierownik Jan Świeboda
pok. nr B3

tel. 16.632.80.10 wew. 37
e-mail: j.swieboda(at)um.lubaczow.pl
Z-ca Kierownika Barbara Górecka
pok. nr A3a

tel. 16.632.80.10 wew. 35
e-mail: b.gorecka(at)um.lubaczow.pl
Inspektor Ewa Wasilewska
pok. nr A3a

tel. 16.632.80.10 wew. 35
e-mail: e.wasilewska(at)um.lubaczow.pl
Inspektor Anna Szczygieł
pok. nr A3

tel. 16.632.80.10 wew. 36
e-mail: a.szczygiel(at)um.lubaczow.pl
Podinspektor Marcin Tarnawski
pok. nr A3

tel. 16.632.80.10 wew. 36
e-mail: m.tarnawski(at)um.lubaczow.pl
Podinspektor Lesław Strycharz
pok. nr A3

tel. 16.632.80.10 wew. 36
e-mail: l.strycharz(at)um.lubaczow.pl§ 26
Referat Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
(Regulamin Organizacyjny UM)

 

1. W zakresie gospodarki nieruchomościami do zadań Referatu należy:

 1. prowadzenie obrotu nieruchomościami poprzez sprzedaż, zamianę, zrzeczenie się, oddanie w użytkowanie wieczyste, oddanie w trwały zarząd oraz nabycie,
 2. udostępnianie nieruchomości poprzez: wydzierżawianie, użyczanie, oddawanie w zarząd, w najem, udostępnianie w celu wykonania robót inwestycyjnych różnym inwestorom oraz prowadzenie spraw z tym związanych, wyrażanie zgody oraz udzielanie zezwoleń na zajęcie nieruchomości,
 3. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem gminnym zasobem nieruchomościami poprzez regulację ich stanu prawnego, ewidencjonowanie nieruchomości wchodzących do zasobów, zapewnianie wycen tych nieruchomości,
 4. nabywanie nieruchomości w celu tworzenia gminnych zasobów nieruchomości poprzez wykup nieruchomości, komunalizację, darowizny, korzystanie z prawa pierwokupu;
 5. składanie deklaracji podatkowej od nieruchomości będących w zasobie gminy, sporządzanie bieżących zestawień gruntów gminnych wg klas i użytków,
 6. sporządzanie protokołów przejęcia - przekazania nieruchomości,
 7. obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, tj. użytkowaniem, służebnością i hipoteką,
 8. prowadzenie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży (zlecanie wykonania dokumentacji geodezyjnej, wyceny nieruchomości, opracowywanie projektów uchwał organów gminy), organizowanie przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminy, udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży oraz od opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, przygotowanie projektów umów, porozumień i protokołów uzgodnień),
 9. opiniowanie prawa pierwokupu,
 10. wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem procedury wywłaszczania nieruchomości przez starostę,
 11. przygotowywanie umów dzierżawy, najmu, użyczenia,
 12. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem ksiąg wieczystych na nieruchomości stanowiące własność Gminy, dokonywanie zmian w księgach wieczystych, występowanie z wnioskiem o wpisy i wykreślenia w księgach wieczystych,
 13. prowadzenie rejestru użytkowników wieczystych, postępowań w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, w sprawie aktualizacji opłaty rocznej, sprzedaż prawa własności gruntów na rzecz ich dotychczasowych użytkowników;
 14. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości, przygotowanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości,
 15. prowadzenie postępowania administracyjnego w spawach związanych z ustaleniem i naliczeniem opłat adiacenckich z tytułu : wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, scalenia i podziału nieruchomości, udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej,
 16. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę w wyniku podziału nieruchomości i wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne,
 17. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia nieruchomości, wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
 18. prowadzenie postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości,
 19. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości. ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości, wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze, przygotowanie projektów uchwał dotyczących nazewnictwa ulic i obiektów,
 20. przeprowadzanie czynności związanych z kontrolą w zakresie gruntów zajętych i użytkowanych przez inne podmioty bez tytułu prawnego, udział w pracach terenowych związanych z okazywaniem granic nowo wydzielonych działek,
 21. prowadzenie rejestrów w zakresie: dzierżaw gruntów, sprzedaży lokali mieszkalnych, 22) prowadzenie postępowań dotyczących wyłonienia wykonawcy usług w zakresie operatów szacunkowych, prac geodezyjnych, rozgraniczeń i innych usług dotyczących wykonywania bieżących zadań referatu,
 22. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących naliczania opłaty planistycznej związku z uchwaleniem bądź zmianą planu miejscowego, prowadzenie rejestru nieruchomości, które po uchwaleniu bądź zmianie planu miejscowego podlegają opłacie planistycznej,
 23. sporządzanie wymiaru należności z tytułu dochodów realizowanych przez referat, naliczanie opłat ratalnych za nieruchomości sprzedane na raty, prowadzenie postępowań w sprawach o umarzanie należności, podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych takich jak: wezwanie do zapłaty, egzekucja komornicza,
 24. prowadzenia księgowości analitycznej w zakresie: dzierżaw rolnicza, handlowa, wieczyste użytkowanie, przekształcenie użytkowania wieczystego, sprzedaż użytkowania wieczystego, sprzedaż nieruchomości, sprzedaż lokali, opłata planistyczna, adiacencka i trwały zarząd,
 25. prowadzenie ewidencji szczegółowej rozrachunków,
 26. sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu,
 27. umorzenia opłat z tytułu dzierżaw,
 28. sporządzanie zaświadczeń o pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom oraz monitorowanie udzielonej pomocy publicznej, prowadzenie sprawozdań Shirmp,
 29. formalno-rachunkowa kontrola operacji finansowych, wystawianie faktur VAT, zaliczanie i zwracanie nadpłat,
 30. sporządzanie sprawozdań z zakresu przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego i sprawozdań z procesu ujawniania w KW nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

2. W zakresie rolnictwa i ochrony zwierząt - prowadzenie całokształtu spraw z zakresu rolnictwa i ochrony zwierząt, a w szczególności:

 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, wydawanie i cofanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy niebezpiecznej,
 2. przygotowanie uchwały Rady dotyczącej corocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
 3. współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii, współudział w zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych,
 4. Koordynowanie działań na rzecz rozwoju rolnictwa,
 5. współpraca z Podkarpacką Izbą Rolniczą i Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego,
 6. współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych, Agencją Rynku Rolnego oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 7. realizacja zadań wynikających z ustawy prawo łowieckie,
 8. ochrona gruntów rolnych i leśnych w tym gospodarki wodnej,
 9. sprawy utrzymania rowów melioracyjnych we właściwym stanie technicznym, współpraca ze spółkami wodnymi,
 10. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany stanu wody na gruntach,
 11. udzielanie informacji na temat wspólnej polityki rolnej UE,
 12. realizacja zadań dotyczących zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
 13. załatwianie spraw związanych z potwierdzeniem posiadania gospodarstwa rolnego i prowadzenia działalności rolniczej,
 14. wydawania poświadczeń potwierdzających fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz wliczania pracy w rolnictwie do stażu pracowniczego,
 15. wydawania decyzji o odebraniu zwierząt rażąco zaniedbywanych lub okrutnie traktowanych.

3. W zakresie zadań z zakresu gospodarki lokalowej i spraw socjalnych:

 1. przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,
 2. zamiany lokali mieszkalnych,
 3. przygotowanie dokumentacji w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, udzielanie bonifikat,
 4. współdziałanie z gospodarka lokalową w sprawach należących do kompetencji Burmistrza, w tym umorzenia czynszu mieszkalnego.
KALENDARZ

23
12

Kiermasz Bożonarodzeniowy

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra