Lubaczów
szukaj
Środa, 11 grudnia 2019r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Skarbnik Miasta drukuj
Skarbnik Miasta - Grażyna Pikor

telefon: 16.632.80.10 wew. 11
e-mail: g.pikor(at)um.lubaczow.pl

pok. nr A14 - II piętro


§ 21
(Regulaminu Organizacyjnego UM)

Skarbnik wykonuje zadania z zakresu polityki finansowej Miasta, księgowości budżetowej i gospodarki finansowej, przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, planowania budżetowego oraz polityki długu.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 1. koordynowanie i przygotowanie projektu budżetu Miasta i dokonywanie w nim zmian,
 2. koordynowanie i przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i dokonywanie w niej zmian,
 3. nadzór nad prawidłowością realizacji budżetu Miasta,
 4. przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian w budżecie,
 5. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków głównego księgowego budżetu Miasta i głównego księgowego Urzędu,
 6. prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz innych aktów prawnych, w tym opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
 8. przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej Miasta,
 9. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 10.  informowanie Rady o odmowie złożenia kontrasygnaty,
 11. parafowanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych,
 12. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla Miasta,
 13. nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
 14. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Miasta,
 15. opracowywanie przepisów wewnętrznych dot. gospodarki finansowej,
 16. przygotowywanie i organizowanie obiegu dokumentów finansowych w zakresie kompletności i rzetelności ich sporządzania dla operacji gospodarczych i finansowych,
 17. nadzór nad gospodarką finansową miejskich jednostek organizacyjnych,
 18. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza,
 19. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą Referatu Finansowego – Budżetowego oraz Referatu Podatków i Opłat,
 20. współpraca z Radą i jednostkami organizacyjnymi Miasta,
 21. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim i bankami,
 22. wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.
KALENDARZ

23
12

Kiermasz Bożonarodzeniowy

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra