Lubaczów
szukaj
Sobota, 8 maja 2021r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Urząd

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami drukuj
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, zobowiązani są złożyć deklarację w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie w formie papierowej lub elektronicznej w terminie:
  • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
  • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.
Deklaracja, może być składana w postaci elektronicznej za pomocą̨ środków komunikacji elektronicznej przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej na Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.lubaczow.pl.

Ważne:
  • Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
  • Deklaracja składana w formie papierowej nie może być skanem dokumentu, musi być podpisana ręcznie przez osobę składającą deklarację.
InspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra