Lubaczów
szukaj
Sobota, 8 maja 2021r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Urząd

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie
Informacje w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi drukuj
INFORMACJA GMINY MIEJSKIEJ LUBACZÓW
W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI


Na podstawie art.3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), Gmina Miejska informuje o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów:

Nazwa przedsiębiorstwa Adres Kod pocztowy Miejscowość Kontakt
Promienna 19 22-600
Tomaszów Lubelski
504 245 136


b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy:
  • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
Nazwa przedsiębiorstwa Adres Kod pocztowy Miejscowość Kontakt
Sortownia odpadów zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej Młyny 111A 37-552 Młyny  

  • bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
Nazwa przedsiębiorstwa Adres Kod pocztowy Miejscowość Kontakt
Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów zielonych Młyny 111A 37-552 Młyny  


c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

Na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w 2018 roku został osiągnięty:
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych, i szkła - 69,31%,
  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 0,00%
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100,00%

d) Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
Nazwa przedsiębiorstwa Adres Kod pocztowy Miejscowość Kontakt
Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
Józefa Ignacego Kraszewskiego 7 37-600 Lubaczów 603-117-455

PSZOK to miejsce do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą przekazać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkło, opakowania wielomateriałowe, kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużyte baterie, przeterminowane leki, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady komunalne budowlane, które pochodzą z drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę do 1 tony rocznie z nieruchomości.


e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów zbierany jest dwa razy do roku wraz ze zbiórką odpadów komunalnych wielkogabarytowych przez podmiot odbierający odpady komunalne.


f) punkt odpłatnego zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów:

Nazwa przedsiębiorstwa Adres Kod pocztowy Miejscowość Kontakt
EURO-EKO
Sp. z o.o.

Wojska Polskiego 3
39-300
Mielec
17 773 78 50
GRAN-TECH
Sp. z o.o.
Wylewa 244 37-530 Sieniawa 533 342 344Ponadto zgodnie z:
  • art. 42. ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
  • art. 42a. ust.1. wyżej cyt. ustawy prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu.
InspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra